Satsang, Satsangindia
Satsang, Satsang India
Satsang, Satsang India
Go to Top

'ÌÌ[ýç'
aTöîçXÇaÌ[ýS

8] ae•õÌ[ýS | `Òç[ýS, 1349


VÇ[[ýï_Töç

a[[ýïYÒU] %ç]çãVÌ[ý VÇ[[ýï_TöçÌ[ý ×[ýÌ[ýÓãˆù ^Ljù EõÌ[ýåTö c÷ã[ý - açc÷aÝ c÷ãTö c÷ã[ý, [ýÝÌ[ý c÷ãTö c÷ã[ý* YçãYÌ[ý LË_Ü™ö YÒ×Tö]É×wïø B VÇ[[ýï_Töç* TöçQÍöçC, ^Tö`ÝHÐ YçÌ[ý, B Ì[ýNþã`çbSEõçÌ[ýÝ %[ýaçV - =dYçVEõ Vampire åEõ* º¶öÌ[ýS EõÌ[ý TÇö×] `×NþÌ[ý TöXÌ^, º¶öÌ[ýS EõÌ[ý TÇö×] YÌ[ý]×YTöçÌ[ý aÜ™öçX* %çãG açc÷aÝ c÷C, %EõY»RôO c÷C, Töã[ý LçXç ^çã[ý åTöç]çÌ[ý Wý]ïÌ[ýçãLî æ»RôçEËõ[ýçÌ[ý %×WýEõçÌ[ý LãX½ä»K÷*

c÷ä»RôO ^çCÌ^ç»RôOç [ýÌ[ýe VÇ[[ýï_Töç XÌ^ãEõç, ×EõÜ™Çö æ»Jôrôç Xç EõÌ[ýçc÷O VÇ[[ýï_Töç* TÇö×] åEõçX-×Eõ»KÇ÷ EõÌ[ýãTö YÒçSYS æ»Jôrôç EõÌ[ýç aãüøC ^×V ×[ýZõ_]ãXçÌ[ýU c÷C - lù×Tö Xçc÷O, TÇö×] æ»K÷äQÍöç Xç, B %¶ÚöçX æ»Jôrôçc÷O åTöç]çãEõ ]Ç×NþÌ[ý ×VãEõ ×XãÌ^ ^çã[ý*

å^ Y×Ì[ý]çãS VÇfãFÌ[ý EõçÌ[ýãX ]X ae_G c÷ãÌ^ %×\ö\ÉöTö c÷ã[ý, åac÷O Y×Ì[ý]çãS c÷ÖVãÌ^ \öÌ^ %çaã[ý C VÇ[[ýï_TöçGÐØ™ö c÷ãÌ^ YQÍöã[ý* ^×V Ì[ýlùç åYãTö »JôçC, \öÌ^ %çÌ[ý VÇ[[ýï_Töç [ýã_ ×Eõ»KÇ÷ åÌ[ýãFç Xç, ad×»JôÜ™öç C adEõã¶ö]ï QÇöã[ý UçEõ*

VÇ[[ýï_ ]X ×»JôÌ[ýEõç_c÷O a׳V„ù a׳V„ù a³VÝYXç [×Xœöç-×[ýWýçÌ^Xç, 141] - aã³Vc÷×[ý×`rô \öç[ýVÝপ্ত å^FçãX* [a׳V„ù - ae (a]îEËõ) √×VcË÷ + Nþ (EõwÊïø[ýç)] VÐrô[ýî 'a³VÝYXç'* "åaFçãX %çä»K÷ - VÇ[[ýï_TöçÌ[ý a׳V„ù a³VÝYXç*" - TöçÌ[ýç EõFXc÷O ×X\öÛÌ[ý EõÌ[ýãTö YçãÌ[ý Xç, Töçc÷O YÒçÌ^c÷O Ì[ýÓGÂ, EÇõ×»RôO_ C c÷O׳VÐÌ^YÌ[ý[ý` c÷Ì^* TöçãVÌ[ý ×XEõ»RôO açÌ[ýç»RôOç LÝ[ýX Lç_ç]Ì^* å`ãb %`ç×Ü™öãTö aÇF VÇfF QÇöã[ý ^çÌ^ * ×Eõ aÇF ×Eõ VÇfF [ý_ãTö YçãÌ[ý Xç, [ý_ã_ c÷Ì^Tö [ýã_ å[ý` - TöçC %`ç×Ü™ö - %[ýaçãVÌ[ý LÝ[ýX lùÌ^ c÷ãÌ^ ^çÌ^*

VÇ[[ýï_ c÷ÖVÌ^ æYÒ]\ö×NþÌ[ý ºc÷çX åXc÷O* YãÌ[ýÌ[ý VÇVÛ`ç [ýîçUç åVåFõ, YãÌ[ýÌ[ý ]ÊTÇöî åVãF ×XãLÌ[ý VÇVÛ`ç, [ýîçUç [ýç ]ÊTÇöîÌ[ý %ç`áøç EõãÌ[ý å\öãঙ্গ YQÍöç, A×_ãÌ^ YQÍöç [ýç åEgõãV %çEÇõ_ c÷CÌ^ç - C-a[ý VÇ[[ýï_Töç*

^çÌ[ýç `×Nþ]çXË TöçÌ[ýç ^ç-c÷O EõÌ[ýÓEõ, TöçãVÌ[ý XLÌ[ý ×XÌ[ýçEõÌ[ýãSÌ[ý ×VãEõ - ^çãTö C a[ý %[ýºc÷çÌ[ý %çÌ[ý Xç åEõ= ×[ýW[ýØ™ö c÷Ì^ æYÒã]Ì[ý a×c÷Tö TöçÌ[ýc÷O =YçÌ^ ×»JôÜ™öç EõÌ[ýç - [ýLjùãVã[ýÌ[ý ^ç c÷ãÌ^×»K÷_ - B c÷ä¬K÷ a[ý_ c÷ÖVãÌ^Ì[ý VÊrôçÜ™ö*

TÇö×] [ýã_ç Xç TÇö×] \öÝÌ[ýÓ, [ýã_ç Xç TÇö×] EõçYÇÌ[ýÓb, [ýã_ç Xç TÇö×] VÇÌ[ýç`Ì^! ×YTöçÌ[ý ×VãEõ XLÌ[ý EõÌ[ý, %çã[ýG \öãÌ[ý [ý_ - "CãGç, %ç×] åTöç]çÌ[ý aÜ™öçX, %ç]çÌ[ý %çÌ[ý LQÍöTöç åXc÷O, %çÌ[ý VÇ[[ýï_Töç åXc÷O, %ç×] %çÌ[ý EõçYÇÌ[ýÓb Xc÷O, %ç×] åTöç]çãEõ \Çöã_ XÌ[ýãEõÌ[ý ×VãEõ »KÇ÷ä»RôO ^ç[ý Xç, %çÌ[ý åTöç]çÌ[ý åLîç×TöfÌ[ý ×VãEõ ×Y»K÷X ×ZõãÌ[ý, %µùEõçÌ[ %µùEõçÌ[ [ýã_ »JôÝdEõçÌ[ý EõÌ[ý[ý Xç !"

VÇ[[ýï_TöçÌ[ý a]Ì^ adzVÌ[ý C a[ý_TöçÌ[ý ×»JôÜ™öç Eõ×Ì[ýC - %çÌ[ý %c÷áøçãÌ[ý ×YÒÌ^ C VÝXTöçÌ[ý ×»JôÜ™öç Eõ×Ì[ýC - ]çX×aEõ Ø‘öçºc÷î %lÇù| Uç×Eõã[ý*


EõY»RôOTöç

ATö»RÇôOEÇõ VÇ[[ýï_Töç UçEõã_C TÇö×] ×PöEõ-×PöEõ %EõY»RôO c÷ãTö YçÌ[ýã[ý Xç - %çÌ[ý ^Tö×VX åTöç]çÌ[ý ]X-]ÇF AEõ Xç c÷ä¬K÷, TöTö×VX åTöç]çÌ[ý ]×_XTöçÌ[ý GçãÌ^ c÷çTöc÷O YQÍöã[ý Xç*

]X-]ÇF AEõ c÷ã_ %çÌ[ý ×\öTöãÌ[ý G_V L]ãTö YçãÌ[ý Xç, গুপ্ত %ç[ý#ÛXç \öçbçÌ^ å\öãa =äPö YäQÍö, YçY ×GãÌ^ TöçÌ[ý ×\öTöÌ[ý [ýçaç [ýgçWýãTö YçãÌ[ý Xç*

^×V açWýXçÌ^ =~×Tö _ç\ö EõÌ[ýãTö »JôçC - Töã[ý EõY»RôOTöç TöîçG EõÌ[ý*

EõY»RôO [ýî×Nþ %ãXîÌ[ý ×XEõ»RôO aÇFîç×TöÌ[ý %ç`çÌ^ ×XãLãEõ ×XãLc÷O প্রবঞ্চনা EõãÌ[ý, %” ×[ý`ŸçãaÌ[ý VÌ[ýÓS %ãXîÌ[ý YÒEÊõTö VçX c÷ãTöC প্রবঞ্চিত প্র-বঞ্চিত [%ç»JôçÌ[ý-Jô^ïîç 1, 385] - YÒEÊõrô\öçã[ý বঞ্চিত (×Ì[ýNþ)* [YÒ-√বঞ্চ(×[ýaLÛX, TöîçG) +] "TöçãEõ প্রবঞ্চিত EõÌ[ýãTö yÓ×»RôO EõãÌ[ý Eõ]*" c÷Ì^*

EõY»RôOç`ãÌ^Ì[ý ]ÇãFÌ[ý EõUçÌ[ý সঙ্গে %Ü™öãÌ[ýÌ[ý \öç[ý ×[ýEõ×`Tö c÷Ì^ Xç - Töçc÷O %çXã³VÌ[ý EõUçãTöC ]ÇãF XÝÌ[ýaTöçÌ[ý ×»Jôc÷Ô VÊrô c÷Ì^* EõçÌ[ýS ]ÇF FÇ×_ã_ ×Eõ c÷Ì^ - c÷ÖVãÌ^ \öçã[ýÌ[ý স্ফুর্তি c÷Ì^ Xç*

%]ÊTö]Ì^ [ýç×Ì[ý EõYä»RôOÌ[ý ×XEõ»RôO ×TöNþ, _[ýX]Ì^ - TöÝãÌ[ý ^çc÷OÌ^çC TÊöbÕç ×X[ýç×Ì[ýTö c÷Ì^ Xç*

aÌ[ý_ [ýî×Nþ =ˆùÛ VÊ×rôa+~ »JôçTöãEõÌ[ý ]Tö, EõY»RôOÝ ×X¶oöVÊ×rô a+~ `EÇõãXÌ[ý ]Tö* æ»K÷ç»RôO c÷C ×EõÜ™Çö _lùî =¬Jô åc÷çEõ - [ýQÍö A[ýe =¬Jô c÷ãÌ^ ×X¶oöVÊ×rôa+~ `EÇõãXÌ[ý ]Tö c÷CÌ^çÌ^ _ç\ö ×Eõ ?

EõY»RôO c÷ãÌ^ç Xç - ×XãL PöãEõç Xç %çÌ[ý %YÌ[ýãEõ Pö×EõC Xç*


%XÇTöçY

åEõçX EõçL EõãÌ[ý ×[ý»JôçÌ[ý ¥çÌ[ýç TöçÌ[ýý \öç_]³V %XÇ\ö[ý EõãÌ[ý å^ TöçãYÌ[ý VÌ[ýÓS ]ã³V ×[ýÌ[ý×Tö %çãa - Töçc÷çc÷O %XÇTöçY*

%XÇTöçY EõÌ[ý, ×EõÜ™Çö Øö]Ì[ýS åÌ[ýãFç å^X YÇXÌ[ýçÌ^ অনুতপ্ত c÷ãTö Xç c÷Ì^*

£WýÇ ]ÇãF ]ÇãF %XÇTöçY %XÇTöçYc÷O XÌ^- C %çãÌ[ýç %Ü™öãÌ[ý %XÇTöçY %çaçÌ[ý %Ü™öÌ[ýçÌ^* YÒEÊõTö %XÇTöçY Aã_ TöçÌ[ý a]Ø™ö _lùSc÷O %”-×[ýØ™öÌ[ý YÒEõç` YçÌ^*

å^ অনুতপ্ত cãÌ^C YÇXÌ[ýçÌ^ åac÷O YÒEõçÌ[ý VÇ›õã]ï Ì[ýTö c÷Ì^ - [ýÇMõãTö c÷ã[ý åa a±¼öÌ[ýc÷O %TöîÜ™ö VÇGï×TöãTö Y×TöTö c÷ã[ý*

^FXc÷O åTöç]çÌ[ý EÇõEõã]ïÌ[ý LXî TÇö×] অনুতপ্ত c÷ã[ý, TöFXc÷O YÌ[ý]×YTöç åTöç]çãEõ lù]ç EÌ[ýã[ýX, %çÌ[ý lù]ç c÷ã_c÷O [ýÇMõãTö YçÌ[ýã[ý - åTöç]çÌ[ý c÷ÖVãÌ^ Y×[ýy açÜ™öXç %çaËä»K÷*

^çÌ[ý =YÌ[ý ক্রুদ্ধ c÷ãÌ^»K÷ %çãG TöçãEõ আলিঙ্গন EõÌ[ý, ×XL[ýç»RôOÝãTö å\öçLãXÌ[ý ×X]Ü—öS EõÌ[ý, Qöç_ç YçPöçC A[ýe c÷ÖVÌ^ FÇã_ [ýçEõîç_çY Xç EõÌ[ýç Y^ïîÜ™ö %XÇTöçãYÌ[ý a×c÷Tö TöçÌ[ý মঙ্গলের LXî YÌ[ý]×YTöçÌ[ý Eõçä»K÷ YÒçUïXç EõÌ[ý - åEõXXç ×[ýå¥b Aã_c÷O yÔã] TÇö×] aáøÝSï c÷ãÌ^ YQÍöã[ý - %çÌ[ý aáøÝSïTöçc÷O YçY*

^×V åEõc÷ åTöç]çÌ[ý EõFXC %XîçÌ^ EõãÌ[ý %çÌ[ý AEõçÜ™öc÷O TöçÌ[ý YÒ×Töã`çWý ×XãTö c÷Ì^ - Töã[ý TÇö×] TöçÌ[ý সঙ্গে A]X [ýî[ýc÷çÌ[ý EõÌ[ý, ^çãTö åa অনুতপ্ত c÷Ì^* A]XTöÌ[ý YÒ×Töã`çWý %çÌ[ý åXc÷O, %XÇTöçY - TÇöbçX_ - TöçãTö =\öãÌ^Ì[ýc÷O মঙ্গল *


aÇF %çÌ[ý VÇfF

^çãTö c÷ÖVãÌ^ VÇ[[ýï_Töç %çãa, \öÌ^ %çãa, TöçãTöc÷O %çXã³VÌ[ý FçEËõ×Tö - %çÌ[ý Töç-c÷O VÇfF*
%ad-A %ça×Nþ åUãEõ \öÌ^, å`çEõ C VÇfF %çãa* %ad Y×Ì[ýc÷çÌ[ý EõÌ[ý, ad-A %çºc÷ç[ýçXË c÷C - yçS Yçã[ý*

aãáøç»Jôc÷O VÇfF %çÌ[ý YÒaçÌ[ýXc÷O aÇF* VÇfF EõçÌ[ýÓ YÒEÊõ×TöGTö XÌ^ãEõç - TöçãEõ c÷Oä¬K÷ EõÌ[ýã_c÷O Töç×QÍöãÌ^ åVCÌ^ç å^ãTö YçãÌ[ý*

EõçÌ[ýÓ VÇfãFÌ[ý EõçÌ[ýX c÷ãÌ^ç Xç - åEõc÷ åTöç]çÌ[ý VÇfãFÌ[ý EõçÌ[ýX c÷ã[ý÷ Xç*

^ç TöîçG EõÌ[ýãTö c÷ã[ý TöçÌ[ý ×VãEõ %çEÊõrô [ýç %çaNþ c÷ãÌ^ç Xç - VÇfF c÷ãTö Ì[ýlùç Yçã[ý*

»JôçCÌ^ç»RôOç Xç YçCÌ^çc÷O VÇfF* ×Eõ»KÇ÷ æ»JôãÌ^ç Xç, a[ý %[ýºc÷çÌ^ Ì[ýç×L UçEõ - VÇfF åTöç]çÌ[ý EõÝ EõÌ[ýã[ý ?

YÌ[ý]×YTöçÌ[ý Eõçä»K÷ YÒçUïXç EõÌ[ý, "åTöç]çÌ[ý c÷O¬K÷çc÷O মঙ্গল, %ç×] Lç×X Xç ×Eõãa %ç]çÌ[ý মঙ্গল c÷ã[ý, %ç]çÌ[ý ×\öTöãÌ[ý åTöç]çÌ[ý c÷O¬K÷çc÷O YÉSï åc÷çEõ" - %çÌ[ý TöçÌ[ý LXî TÇö×] Ì[ýç×L UçEõ - %çXã³V UçEËõå[ý, VÇfF åTöç]çãEõ &`ï EõÌ[ýã[ý Xç*

VÇfFC AEõ Ì[ýEõ] \öç[ý, aÇFC AEõ Ì[ýEõ] \öç[ý* %\öçã[ýÌ[ý [ýç »JôçCÌ^çÌ[ý \öç[ý»RôOçc÷O VÇfF* TÇö×] LGãTöÌ[ý c÷çLçÌ[ý EõãÌ[ýC VÇfF Xrô EõÌ[ýãTö YçÌ[ýã[ý Xç, ^TölùS Xç - TÇö×] c÷ÖVÌ^ åUãEõ B %\öçã[ýÌ[ý \öç[ý»RôOç åEõäQÍö ×X¬K÷* %çÌ[ý Wý]]ïc÷O Töç EõÌ[ýãTö YçãÌ[ý*


Eõç]

LGãTö ]çXÇb ^Tö-×Eõ»KÇ÷ VÇfF YçÌ^ TöçÌ[ý %×WýEõçe`c÷O Eõç×]XÝ- কাঞ্চনে [ýÊ×wøã_ç_ÇY %ça×Nþ åUãEõ %çãa, C åUåEõ ^Tö VÉãÌ[ý aãÌ[ý UçEõç ^çÌ^ TöTöc÷O মঙ্গল*

\öG[ýçX `ÒÝ`ÒÝÌ[ýç]EÊõbÕãV[ý a[[ýçc÷OãEõ ×[ýã`b EõãÌ[ý [ýã_ä»K÷X - Eõç×]XÝ- কাঞ্চন åUãEõ TöZõçd, TöZõçd, FÇ[ý TöZõçd UçEõ*

Eõç×]XÝ åUãEõ Eõç] [ýçV ×Vã_c÷O c÷O×X ]ç c÷ãÌ^ YäQÍöX ×[ýb %]ÊTö c÷ãÌ^ åG_ - %çÌ[ý ]ç ]ç-c÷O, Eõç×]XÝ XÌ^ãEõç*

- Ì[ý å`ãb GÝ ×VãÌ^ \öç[ýã_c÷O a[[ýïXç`! aç[ýWýçX, ]çãEõ ]çGÝ å\öã[ý ]ãÌ[ýç Xç *

YÒãTöîãEõÌ[ý ]ç-c÷O LG#XXÝ, YÒãTöîEõ å]ãÌ^c÷O ×XãLÌ[ý ]çãÌ^Ì[ý ×[ý×\ö~ Ì[ýÖY - A]XTöÌ[ý \öç[ýãTö c÷Ì^*

]çTÊö\öç[ý c÷ÖVãÌ^ YÒ×TöלöTö Xç c÷ã_ Ø—öÝã_çEõãEõ »KgÇ÷ãTö åXc÷O, ^TöVÉãÌ[ý UçEõç ^çÌ^ TöTöc÷O \öç_, A]X ×Eõ, ]ÇFV`ïX Xç EõÌ[ýç %çÌ[ýC \öç_*

[ýçWýçপ্রাপ্ত Eõç]c÷O åyÔçWý, %çÌ[ý åyÔçWýc÷O ×c÷eaçÌ[ý [ýµÇù*

%ç]çÌ[ý Eõç]ãyÔçWýç×V åG_ Xç, åG_ Xç [ýã_ »JôÝdEõçÌ[ý YçQÍöã_ EõFXc÷O TöçÌ[ýç ^çÌ^ Xç* A]X Eõ¶]ï, A]X ×»JôÜ™öç %\öîça EõãÌ[ý ×XãTö c÷Ì^ ^ç-åTö Eõç]ãyÔçWýç×VÌ[ý GµùC åXc÷O - ]X ^çãTö Ca[ý \Çöã_ ^çÌ^*

]ãX Eõç]ãyÔçWýç×VÌ[ý \öç[ý Xç Aã_ EõÝ EõãÌ[ý TöçÌ[ýç YÒEõç` Yçã[ý? =YçÌ^ - =¬JôTöÌ[ý =VçÌ[ý\öçã[ý ×X]×#Tö UçEõç*

aÊ×rôTöüø, G×STö×[ýVîç, Ì[ýaçÌ^X`çØ—ö c÷OTöîç×VÌ[ý %çã_ç»JôXçÌ^ Eõç]×Ì[ýYÇÌ[ý V]X c÷Ì^*

Eõç×]XÝকাঞ্চন a¶‘öµùÝÌ^ å^ åEõçX Ì[ýEõ] %çã_ç»JôXçc÷O CãTö %ça×Nþ AãX ×VãTö YçãÌ[ý* C a[ý %çã_ç»JôXç åUãEõ ^Tö VÉãÌ[ý UçEõç ^çÌ^ TöTöc÷O \öç_*


åVçb åVFç C YÌ[ý×X³Vç

A»RôOç FÇ[ýc÷O a×Töî EõUç å^ ]ãX ^FXc÷O %YãÌ[ýÌ[ý মঙ্গল×[ýc÷ÝX Ø‘öçUï[ýÇ׈ù åUãEõ EõçÌ[ýÓ åVçb åVF[ýçÌ[ý YÒ[ýÊ×wø Aãaä»K÷, TöFXc÷O B åVçb ×XãLÌ[ý ×\öTöÌ[ý Aãa [ýçaç å[ýgãWýä»K÷* TöFXc÷O Eõç_×[ý_¶‘ö Xç EõãÌ[ý Cc÷O YçY-YÒ[ýÊ×wø ভেঙ্গে »JÇôãÌ[ý åMgõ×»RôOãÌ^ açZËõ EõãÌ[ý ×Vã_ Töã[ý ×XØ™öçÌ[ý - Xc÷Oã_ a[ý Xrô c÷ãÌ^ ^çã[ý*

åVçb åV×FÌ^ç VÇrô c÷c÷OC Xç - %çÌ[ý åTöç]çãTö ae_G a[ýçc÷OãEõ VÇrô Eõ×Ì[ýÌ^ç TÇö×_C Xç*

åTöç]çÌ[ý XLÌ[ý ^×V %ãXîÌ[ý åEõ[ý_ EÇõ-c÷O åVãF, Töã[ý TÇö×] EõFXc÷O Eõç=ãEõ \öç_[ýçaãTö YçÌ[ýã[ý Xç* %çÌ[ý å^ ad åVFãTö YçãÌ[ý Xç, åa EõFXc÷O ad c÷Ì^ Xç*

åTöç]çÌ[ý ]X ^Tö ×X¶]ï_ c÷ã[ý, åTöç]çÌ[ý »JôlÇù TöTö ×X¶]ï_ c÷ã[ý - %çÌ[ý LGd »RôOç åTöç]çÌ[ý ×XEõ»RôO ×X¶]ï_ c÷ãÌ^ å\öãa =Pöã[ý*

YÌ[ý×X³Vç EõÌ[ýçc÷O - YãÌ[ýÌ[ý åVçb EÇõ×QÍöãÌ^ ×XåÌ^ ×XãL Eõ_×áøTö c÷CÌ^ç - %çÌ[ý YãÌ[ýÌ[ý aÇFîç×Tö EõÌ[ýçÌ[ý %\öîçãa ×XãLÌ[ý Ø‘ö\öç[ý %pûçTöaçãÌ[ý \öç_ c÷ãÌ^ YäQÍö*

^×V adzVÌ[ý c÷ãÌ^ c÷O¬K÷ç UçãEõ Töã[ý ×[ý`ÒÝãEõC adzVÌ[ý åVF*

EõFXC ×X³Vç EõãÌ[ýç Xç, ×EõÜ™Çö %aãTöîÌ[ý YÒ`ÒÌ^ ×VC Xç*

åTöç]çÌ[ý \öçbç ^×V EÇõdaçEõ_áø-L×QÍöTöc÷O c÷ãÌ^ UçãEõ, %YãÌ[ýÌ[ý aÇFîç×Tö EõÌ[ýãTö Xç YçãÌ[ý, Töã[ý å^X EõçãÌ[ýç YÒ×Tö åEõçX ]Töç]Tö YÒEõç` Xç EõãÌ[ý* %çÌ[ý ]ãX ]ãX TÇö×] ×XL Ø‘ö\öç[ýãEõ HÊSç EõÌ[ýãTö æ»Jôrôç EõÌ[ý, A[ýe \ö×[ýbîãTö EÇõdaç-XÌ[ýEõ TöîçG EõÌ[ýãTö VÊ»RÍôYÒ×Töpû c÷C*

×XãLÌ[ý åVçb åLãXC ^×V TÇö×] Töç TöîçG EõÌ[ýãTö Xç YçÌ[ý, Töã[ý åEõçX ]ãTöc÷O TöçÌ[ý a]UïX EõãÌ[ý %ãXîÌ[ý a[[ýïXç` EõãÌ[ýç Xç*

TÇö×] ^çc÷O åVF Xç åEõX - %Ü™öãÌ[ýÌ[ý a×c÷Tö a[[ýïçäGÐ TöçÌ[ý \öç_»RÇôOEÇõc÷O åVFãTö æ»Jôrôç EõÌ[ý - %çÌ[ý Ac÷O %\öîça TÇö×] ]#çGTö EõãÌ[ý åZõ_*

Töçc÷O [ýã_ åEõçX Ø‘öçUï[ýÇ׈ù ×XãÌ^ %ãXîÌ[ý aÇFîç×Tö EõÌ[ýãTö åXc÷O - åa åTöç åFçaçã]çV! åaãlùäy ]X-]ÇF YÒçÌ^c÷O AEõ UçãEõ Xç* åa»RôOç ×EõÜ™Çö [ýQÍöc÷O FçÌ[ýçY, %çÌ[ý TöçãTö ×XãLÌ[ý Ø‘öçWýÝX ]Tö YÒEõçã`Ì[ý `×Nþ c÷ç×Ì[ýåÌ^ ^çÌ^*

\öç_]³V ×[ý»JôçÌ[ý EõãÌ[ý ×[ýW[ýØ™ö c÷CÌ^çÌ[ý æ»JôãÌ^ ad-A (mÌ[ýÓãTö) %çEÊõrô c÷C - ×X×[[ýïäH aZõ_ c÷ã[ý ×X¸JôÌ^*

TÇö×] ^×V ad c÷C - åTöç]çÌ[ý åVFçãV×F c÷çLçÌ[ý c÷çLçÌ[ý å_çEõ ad c÷ãÌ^ YQÍöã[ý - %çÌ[ý ^×V %ad c÷C - åTöç]çÌ[ý VÇVÛ`çÌ[ý LXî a]ã[ýVXç YÒEõçã`Ì[ý åEõc÷c÷O UçEõã[ý Xç, EõçÌ[ýS TÇö×] %ad c÷ãÌ^ »Jôç×Ì[ý×VEõc÷O %ad EõãÌ[ý åZõã_»K÷*


Ø‘öçWýÝX ]Tö

aTöîV`ÞÌ[ý %ç`ÒÌ^ ×XãÌ^ Ø‘öçWýÝX\öçã[ý ×»JôÜ™öç EõÌ[ý A[ýe ×[ýXãÌ^Ì[ý a×c÷Tö Ø‘öçWýÝX ]Tö YÒEõç` EõÌ[ý* [ýc÷O YæQÍö [ýc÷O c÷ãÌ^ å^C Xç - TöçÌ[ý essecne åEõ ]#çGTö EõÌ[ýãTö æ»Jôrôç EõÌ[ý* Pull the husk to draw the seed.

=YÌ[ý =YÌ[ý åVãFc÷O ×Eõ»KÇ÷ æ»K÷äQÍöç Xç [ýç åEõçX ]Tö YÒEõç` EõãÌ[ýç Xç* åEõçX ×Eõ»KÇ÷Ì[ý å`b Xç åVFã_ TöçÌ[ý a¶‘öãµù pûçXc÷O c÷Ì^ Xç - %çÌ[ý Xç LçXã_ TÇö×] TöçÌ[ý ×[ýbãÌ^ EõÝ ]Tö YÒEõç` EõÌ[ýã[ý ?

^çc÷O åEõX EõÌ[ý Xç - TöçÌ[ ×\öTöÌ[ý aTöî åVFãTö æ»Jôrôç EõÌ[ý* aTöî åVFç ]çãXc÷O - TöçãEõ %çGçãGçQÍöç LçXç %çÌ[ý Töç-c÷O pûçX*

^ç TÇö×] LçX Xç A]X ×[ýbãÌ^ å_çEõãEõ =YãV` ×VãTö å^C Xç*

TÇö×] ×PöEõ ×PöEõ åLãXç å^ TÇö×] åTöç]çÌ[ý, åTöç]çÌ[ý ×XL Y×Ì[ý[ýçãÌ[ýÌ[ý, Vã`Ì[ý A[ýe åVã`Ì[ý [ýwïø]çX C \ö×[ýbîãTöÌ[ý LXî VçÌ^Ý*


×X›õç] Eõ¶]ï

EõçL EõãÌ[ý ^çC, ×EõÜ™Çö %ç[ýˆù c÷ãÌ^ç Xç* ^×V ×[ýbãÌ^Ì[ý Y×Ì[ý[ýwïøãX åTöç]çÌ[ý c÷ÖVãÌ^ Y×Ì[ý[ýwïøX %çaä»K÷ [ýÇMõãTö YçÌ[ý, %çÌ[ý åa Y×Ì[ý[ýwïøX åTöç]çÌ[ý [ýçsúXÝÌ^ XÌ^ - Töã[ý ×PöEõ åLãXç TÇö×] %ç[ˆù c÷ãÌ^»K÷*
×XãLÌ[ý LXî ^ç EõÌ[ýç ^çÌ^ Töçc÷O - aEõç], %çÌ[ý %ãXîÌ[ý LXî ^ç EõÌ[ýç ^çÌ^ Töçc÷O - ×X•õç]* EõçãÌ[ýç LXî ×Eõ»KÇ÷ Xç »JôçCÌ^çãEõc÷O ×X•õç] [ýã_ - £WýÇ Töç XÌ^ãEõç*


Jô_çÌ[ý aãáøTö

åEõçX YÒEõçÌ[ý ae•õçãÌ[ýc÷O %ç[ýˆù åUãEõç Xç* AEõ]çy YÌ[ý]YÇÌ[ýÓãbÌ[ý ae•õçÌ[ý »K÷çQÍöç ^ç ×Eõ»KÇ÷ a[ýc÷O [ýµùX*

×VãÌ^ VçC, ×XãLÌ[ý LXî ×Eõ»KÇ÷ æ»JôãÌ^ç Xç* %ãXî YÒEÊõTö মঙ্গলের %×WýEõçÌ[ýÝ c÷Ì^ A]XTöÌ[ý EõãÌ[ýç - åVFã[ý a[ý åTöç]çÌ[ý c÷ãÌ^ ^çä¬K÷*

»Jô_, A×GãÌ^ ^çC, Ì[ýçØ™öç å\öã[ýc÷O zõçÜ™ö c÷ãÌ^ YäQÍöç Xç, Töçc÷ã_ %çÌ[ý ^çCÌ^ç c÷ã[ý Xç*

TÇö×] %ãXîÌ[ý ×XEõ»RôO å^]X åYãTö c÷O¬K÷ç EõÌ[ý, %YÌ[ýãEõC åTö]Xc÷O ×VãTö æ»Jôrôç EõÌ[ý - A]XTöÌ[ý [ýÇãMõ »Jô_ãTö YçÌ[ýã_c÷O ^ãUrô* %çY×Xc÷O a[ýçc÷O åTöç]çãEõ Y»K÷³V EõÌ[ýã[ý, \öç_[ýçaã[ý *

×XãL ×PöEõ åUãEõ a[ýçc÷O åEõ ad\öçã[ý FÇ×` EõÌ[ýãTö æ»Jôrôç EõÌ[ý - åVFå[ý a[ýçc÷O åTöç]çãEõ FÇ×` EõÌ[ýãTö æ»Jôrôç EõÌ[ýä»K÷* aç[ýWýçX, ×XLØ‘ö c÷ç×Ì[ýãÌ^ Eõç=ãEõ FÇ×` EõÌ[ýãTö å^C Xç - Töçc÷ã_ åTöç]çÌ[ý VÇGï×TöÌ[ý aÝ]ç UçEõã[ý Xç*

A×GãÌ^ ^çC ×EõÜ™Çö å]ãY åVFãTö å^C Xç EõTöVÉÌ[ý A×GãÌ^»K÷, Töç c÷ã_ %ç[ýçÌ[ý åY×»K÷ãÌ^ YQÍöã[ý*

^Tö YçÌ[ý åa[ýç EõÌ[ý, ×EõÜ™Çö aç[ýWýçX åa[ýç ×XãÌTö å^X c÷O¬K÷ç Xç c÷Ì^*

%XÇãÌ[ýçWý EõÌ[ý ×EõÜ™Çö §EÇõ] ×VãTö å^C Xç*

WýÝÌ[ý c÷C - Töçc÷O [ ã_ %ç_Ëåa, VÝHïaÉyÝ c÷ãÌ^ YäQÍöç Xç*

×lùYÒ c÷C ×EõÜ™Çö %WýÝÌ[ý c÷ãÌ^ ×[ýÌ[ý×NþãEõ åQöãEõ AãX a[ý Xrô EõãÌÌ[ý åZõã_ç Xç*

[ýÝÌ[ý c÷C ×EõÜ™Çö হিংস্রক c÷ãÌ^ [ýçH-\öç_ÇEõ åaãL [ýãaç Xç*

׺c÷Ì[ýYÒ×Töpû c÷C, åGgçÌ^çÌ[ý c÷ãÌ^ç Xç*

TÇö×] ×XãL ac÷î EõÌ[ý, ×EõÜ™Çö å^ YçãÌ[ý Xç TöçãEõ açc÷ç^î EõÌ[ý, HÊSç EõãÌ[ýç Xç - ac÷çXÇ\Éö×Tö åVFçC, açc÷a VçC*

×XãLãEõ ×XãL YÒ`eaç ×VãTö EÊõYS açL ×EõÜ™Çö %YãÌ[ýÌ[ý å[ý_çÌ^ VçTöç c÷C*


%VÊrô

åTöç]çÌ[ý V`ïãXÌ[ý, pûçãXÌ[ý Yç{ç ^TÇö»RÇôOEÇõ, %VÊrô ×PöEõ TöçÌ[ýc÷O %çãG* åVFãTö Yç¬K÷ Xç, LçXãTö Yç¬K÷ Xç - Töçc÷O %VÊrô

åTöç]çÌ[ý `Ì^TöçX %c÷áøçÌ[ýÝ %çc÷ç¶]Eõ %ç×] »RôOçãEõ å[ýÌ[ý EõãÌ[ý VçC, YÌ[ý]×YTöçÌ[ý c÷O¬K÷çÌ^ TÇö] »Jô_, %VÊrô ×Eõ»KÇ÷c÷O EõÌ[ýãTö YçÌ[ýã[ý Xç*

YÌ[ý]×YTöçÌ[ý c÷O¬K÷çc÷O %VÊrô* åTöç]çÌ[ý a[ý %[ýºc÷çãTöc÷O TgöçÌ[ý মঙ্গল c÷O¬K÷ç [ýÇãMõ åac÷O ×VãEõc÷O [ýçØ™ö[ý\öçã[ý »Jô_ãTö UçEõ - åVFã[ý EõçTöÌ[ý c÷ã[ý Xç [ýÌ[ýe EõTö a[ý_Töç %çaã[ý, VÇfãFC %çX³V Yçã[ý*

EõçL EõãÌ[ý ^çC, %VÊrô å\öã[ý ভেঙ্গে YäQÍöç Xç, %ç_Ëåa cãÌ^ç Xç* å^]X EõçL EõÌ[ýã[ý, åTöç]çÌ[ý %VÊrô åTö]×X c÷ãÌ^ VÇrô c÷ã[ý* adEõ]ÞÌ[ý EõFX %Eõ_îçX c÷Ì^ Xç - AEõ×VX %çãG %çÌ[ý Yçä»K÷*

YÌ[ý]×YTöçÌ[ý ×VãEõ Töç×EõãÌ^ EõçL EõãÌ[ý ^çC* TgöçÌ[ý c÷O¬K÷çc÷O %VÊrô, Töç-»K÷çQÍöç %çÌ[ý-AEõ»RôOç %VÊrô ZõVÊrô [ýç×XãÌ^ å[ýEÇõ[ý c÷ãÌ^ [ýãa åUåEõç Xç*

%ãXEõ å_çEõ %VÊärô åXc÷O [ã_ c÷ç_ æ»K÷äQÍö ×VãÌ^c÷O [ýãa UçãEõ %U»Jô ×X\öÛÌ[ýTöçC åXc÷O, å`ãb açÌ[ýçLÝ[ýX VÇfãF Eõç»RôOçÌ^ - Ca[ý %çc÷ç¶]EõÝ*

åTöç]çÌ[ý TÇö×] åGã_c÷O %VÊrô ZÇõÌ[ýÓã_ç - V`ïXC åXc÷O, %VÊrôC åXc÷O*


Wý¶]ï

^ç Xç×Eõ %ãXîÌ[ý [ýgç»Jôç-[ýçQÍöçãEõ ×XãLÌ[ýc÷O %çV`ï ×Xœö [ýgç»Jôç-[ýçQÍöçÌ[ý ]TöX EõãÌ[ý åTö]Xc÷O %çEÇõ_ »Jôç×c÷VçÌ^ a]Ç~Tö EõãÌ[ý åTöçã_ - ]çXÇãbÌ[ý LÝ[ýãX Wýå¶]ïÌ[ý ×\ö×wøc÷O c÷ä¬K÷ Töçc÷O *

^çÌ[ý =YÌ[ý ^ç - ×Eõ»KÇ÷ a[ý VñçÅ×QÍöãÌ^ %çä»K÷ - Töçc÷O Wý¶]ï %çÌ[ý ×Tö×Xc÷O YÌ[ý]YÇÌ[ýÓb*

^çÌ[ý =YÌ[ý ×[ýbãÌ^Ì[ý %×Ø™ö±¼ö - Töçc÷O Wý¶]ï* ^TölùS Töç LçXç ^çÌ^ Xçc÷O TöTölùS ×[ýbÌ^ãEõ ×PöEõ ×PöEõ LçXç c÷Ì^ Xçc÷O*

Wý¶]ïåEõ LçXç ]çãXc÷O ×[ýbãÌ^Ì[ý ]É_ EõçÌ[ýS - ^ç Xç×Eõ a[ý»RôOçãEõ WäÌ[ý %çä»K÷ - TöçãEõ LçXç, %çÌ[ý Töçc÷O LçXçc÷O - pûçX*

»Jôç×c÷Vç-YÒ[ý_, %\öçã[ý Y×Ì[ý`ÒçÜ™ö ]Xc÷O Wý¶]ï [ýç [ýСù ×Lpûçaç EõãÌ[ý, XTÇö[ýç EõãÌ[ý Xç*

LÝ[ýãXÌ[ý =ã²²`î %\öç[ýãEõ AEõV] Töç×QÍöãÌ^ åVCÌ^ç - %çÌ[ý Töç £WýÇ EõçÌ[ýSãEõ åLãX EõÌ[ýã_c÷O c÷ãTö YçãÌ[ý*

×Eõãa %\öç[ý ^çÌ^ %çÌ[ý Töç åEõ]X EõãÌ[ý - Ac÷O ×»JôÜ™öçãTöc÷O Y×Ì[ýã`ãb Wý¶]ï [ýç [ýСù-×Lpûçaç %çãa*

Wý¶]ï EõFXC [ý§ c÷Ì^ Xç* Wý¶]ï AEõc÷O %çÌ[ý TöçÌ[ý åEõçX YÒEõçÌ[ý åXc÷O*

]Tö [ý§ c÷ãTö YçãÌ[ý, A]X ×Eõ - ^Tö ]çXÇb TöTö ]Tö c÷ãTö YçãÌ[ý - ×EõÜ™Çö Töçc÷O [ýã_ Wý¶]ï [ý§ c÷ãTö YçãÌ[ý Xç*

×c÷³VÇ-Wý¶]ï, ]Ça_]çX-Wý¶]ï, FÐÝrô-Wý¶]ï, å[ýìˆù-Wý¶]ï c÷OTöîç×V EõUç %ç]çÌ[ý ]ãTö \Çö_ [ýÌ[ýe C a[ým×_ ]Tö*

åEõçX ]ãTöÌ[ý সঙ্গে åEõçX ]ãTöÌ[ý YÒEÊõTöYãlù åEõçX ×[ýãÌ[ýçWý åXc÷O - \öçã[ýÌ[ý ×[ý×\ö~Töç, Ì[ýEõ] åZõÌ[ý - AEõ»RôOçãEõc÷O XçXçYÒEõçãÌ[ý AEõ Ì[ýEõ] %XÇ\ö[ý*

a[ý ]Töc÷O açWýXç ×[ýØ™öçãÌ[ýÌ[ý LXî Töã[ý Töç XçXçYÒEõçãÌ[ý c÷ãTö YçãÌ[ý - %çÌ[ý ^Tö»RÇôOEÇõ ×[ýØ™öçãÌ[ý ^ç c÷Ì^ Töçc÷O %XÇ\Éö×Tö - pûçX* Töçc÷O Wý¶]ï %XÇ\Çö×TöÌ[ý =YÌ[ý*


%c÷e C %c÷áøçÌ[ý

åEõçX ×Eõ»KÇ÷Ì[ý ¥çÌ[ýç YÒ×Töc÷Tö c÷ã_ ^ç ×XãLãEõ YÒ×TöלöTö EõÌ[ýãTö »JôçÌ^ Töçc÷O %c÷e (Self) - %c÷eãEõ `Nþ EõÌ[ýç ]çãXc÷O %XîãEõ Xç LçXç*

%c÷áøçÌ[ý ^Tö HX, %pûçXTöç TöTö å[ý`Ý - %çÌ[ý %c÷e ^Tö YçTö_ç pûçX TöTö =#[ý_*

%c÷áøçÌ[ý åUãEõc÷O %ça×Nþ %çãa - %ça×Nþ åUãEõc÷O %pûçXTöç %çãa - %çÌ[ý %pûçXTöçc÷O VÇfF*

åVc÷ UçEõãTö %c÷áøçÌ[ý ^çÌ^ Xç - %çÌ[ý \öç[ý UçEõãTöC %c÷e ^çÌ^ Xç - Töã[ý ×XãLÌ[ý %c÷e %çVã`ïÌ[ý =YÌ[ý ×VãÌ^ passive c÷ãÌ^ å^ ^Tö %çVã`ïÌ[ý c÷O¬K÷çYÉãÌ[ýãS actively »Jô_ãTö YçãÌ[ý, åa TöTö ×XÌ[ýc÷áøçÌ[ý, A[ýe åa TöTö =VçÌ[ý*

%c÷áøçÌ[ý %ça×Nþ AãX åVÌ^ - %ça×Nþ AãX åVÌ^ Ø‘öçUï[ýÇ׈ù - Ø‘öçUï[ýÇ׈ù %çãX Eõç] - Eõç] c÷ãTöc÷O åyÔçãWýÌ[ý =dY×wø %çÌ[ý åyÔçWý åUãEõc÷O %çãa ×c÷eaç*

^×V \öç_ »JôçC Tö pûçXç×\ö]çX »K÷çQÍö, a[ýçÌ[ýc÷O EõUç å`çX %çÌ[ý ^ç åTöç]çÌ[ý c÷ÖVãÌ^Ì[ý ×[ýØ™öçãÌ[ýÌ[ý açc÷ç^î EõãÌ[ý - Töçc÷O EõÌ[ý* pûçXç×\ö]çX pûçãXÌ[ý ^Tö %Ü™öÌ[ýçÌ^ - %çÌ[ý åEõçX ×Ì[ýYÇ TöTö XÌ^*

%c÷eåEõ ^Tö VÉãÌ[ý Ì[ýçFã[ý åTöç]çÌ[ý pûçãXÌ[ý [ýç V`ïãXÌ[ý Yç{çÌ[ý TöTö ×[ýºØ™öçÌ[ý c÷ã[ý*

^×V ×`lùç ×VãTö »JôçC Töã[ý EõFXc÷O ×`lùEõ c÷ãTö æ»JôãÌ^ç Xç* '%ç×] ×`lùEõ' Ac÷O %c÷áøçÌ[ýc÷O Eõç=ãEõ ×`FãTö åVÌ^ Xç*

TÇö×] åaçc÷c÷e-c÷O [ý_, %çÌ[ý [ýСùç׶]-c÷O [ý_ ×EõÜ™Çö \ö×Nþ %[ý_¶‘öX EõÌ[ý - Töã[ýc÷O åac÷O \öç[ý åTöç]çãEõ %[ý_¶‘öX EõÌ[ýã[ý - XTÇö[ýç ×Eõ»KÇ÷ãTöc÷O ×Eõ»KÇ÷ c÷ã[ý Xç*

%c÷áøçÌ[ý å^FçãX ^Tö YçTö_ç \ö×NþÌ[ý ºc÷çX åaFçãX TöTö å[ý`Ý*

%çãG ×XÌ[ýc÷áøçÌ[ý cãTö æ»Jôrôç EõÌ[ý YãÌ[ý 'åaçc÷c÷e' [ý_, Xä»Jôd 'åaçc÷c÷e' åTöç]çãEõ %çãÌ[ýç %WýfYçãTö ×XãÌ^ å^ãTö YçãÌ[ý*

%çÜ™ö×Ì[ýEõ VÝXTöçÌ[ý ]Tö %c÷áøçÌ[ýãEõ LŒ EõÌ[ýçÌ[ý %çÌ[ý ×Eõ»KÇ÷c÷O åXc÷O*

%c÷e»RôOç ^FXc÷O ×]×_ãÌ^ ^çÌ^, LÝ[ý TöFXc÷O a[[ýïmXa+~, ×XmïS c÷Ì^*

%c÷áøçÌ[ý EõãÌ[ýç Xç, LGãTö c÷ÝX c÷ãÌ^ UçEõãTö c÷ã[ý Xç*
×XãLÌ[ý G[[ýï ^Tö Xç EõÌ[ýç ^çÌ^, TöTöc÷O মঙ্গল %çÌ[ý %çVã`ïÌ[ý G[[ýï ^Tö EõÌ[ýç ^çÌ^ TöTöc÷O মঙ্গল *
%ad %çVã`ï åTöç]çÌ[ý %c÷áøçÌ[ý XîØ™ö EõãÌ[ýç Xç - Töç cã_ åTöç]çÌ[ý %c÷áøçÌ[ý %çÌ[ýC Eõ×PöX c÷ã[ý*
GÌ[ýÝÌ^çX c÷C ×EõÜ™Çö G×[[ýïTö c÷c÷OC Xç*
^×V ]Ç„ù Eõ×Ì[ýãTö »JôçC - Töã[ý ×XãL a+ÉSï\öçã[ý ]Ç„ù c÷C*
%c÷áøçÌ[ý TöîçG EõÌ[ý - adØ‘öÌ[ýÓãY %[ýºc÷çX EõÌ[ýãTö YçÌ[ýã[ý* ×[ýXãÌ^Ì[ý ]Tö aåý¶]çc÷X-EõçÌ[ýEõ %çÌ[ý ×Eõ»KÇ÷c÷O åXc÷O*

VÝXTöçãEõ %Ü™öãÌ[ý ºc÷çX VçC - %c÷áøçÌ[ý åTöç]çÌ[ý ×Eõ»KÇ÷c÷O EõÌ[ýãTö YçÌ[ýã[ý Xç*
VÝXTöçc÷ÝX %c÷áøçÌ[ýÝ WýXÝ YÒçÌ^c÷O %×[ý`ŸçaÝ c÷Ì^ %çÌ[ý TöçÌ[ý c÷ÖVãÌ^ Ø‘öãGïÌ[ý ¥çÌ[ý åFçã_ Xç*
YÌ[ý]×YTöçc÷O åTöç]çÌ[ý %c÷áøçãÌ[ýÌ[ý ×[ýbÌ^ c÷=X - %çÌ[ý TÇö×] TgöçãTöc÷O %çX³V =Yã\öçG EõÌ[ý*
TÇö×] TgöçÌ[ý c÷O¬K÷çWýÝX c÷C, åTöç]çÌ[ý c÷O¬K÷çWýÝX TgöçãEõ EõÌ[ýËåTö æ»Jôrôç EõãÌ[ýçC Xç - EõçÌ[ýX åTöç]çÌ[ý ×XEõ»RôO ×Tö×Xc÷O adzVÌ[ý*


[ýµÇù±¼ö

[ýµÇù±¼ö Fç×Ì[ýL EõãÌ[ýç Xç* Töç-cã_ `ç×Ü™öãTö a]ã[ýVXç C açÜ™öXç Yçã[ý Xç*

åTöç]çÌ[ý [ýµÇù ^×V %ad C c÷Ì^, TöçãEõ TöîçG EõãÌ[ýç Xç [ýÌ[ýe YÒãÌ^çLX cã_ TöçÌ[ýý সঙ্গ [ýµù EõÌ[ý ×EõÜ™Çö %Ü™öãÌ[ý `Òˆùç åÌ[ýãF ×[ýYãV %çYãV EõçÌ^]ãXç[ýçãEõî açc÷ç^î EõÌ[ý %çÌ[ý অনুতপ্ত cã_ আলিঙ্গন EõÌ[ý *

åTöç]çÌ[ý [ýµÇù ^×V EÇõYãU ^çÌ^, %çÌ[ý TÇö×] ^×V TöçãEõ ×ZõÌ[ýçãTö æ»Jôrôç Xç EõÌ[ý [ýç TöîçG EõÌ[ý - TöçÌ[ý `ç×Ø™ö åTöç]çãEõC TöîçG EõÌ[ýã[ý Xç*

[ýµÇùÌ[ý EÇõdaç Ì[ý×»RôOC Xç, åEõçXYÒEõçãÌ[ý %ãXîÌ[ý Eõçä»K÷ ×X³Vç EõãÌ[ýç Xç - ×EõÜ™Çö Töçc÷O [ ã_ TöçÌ[ý ×XEõ»RôO TöçÌ[ý åEõçX ]ã³VÌ[ý YÒ`ÒÌ^ ×VC Xç*

[ýµÇùÌ[ý ×XEõ»RôO =ˆùTö c÷ãÌ^ç Xç - ×EõÜ™Çö æYÒã]Ì[ý a×c÷Tö %×\ö]çãX TöçãEõ `çaX EõÌ[ý*

[ýµÇùÌ[ý ×XEõ»RôO ×Eõ»KÇ÷ YÒTöîç`ç åÌ[ýãFç Xç; ×EõÜ™Çö ^ç YçC, æYÒã]Ì[ý a×c÷Tö GÐc÷S EõãÌ[ýç* ×Eõ»KÇ÷ ×Vã_ YçCÌ^çÌ[ý %ç`ç åÌ[ýãFç Xç, ×EõÜ™Çö ×Eõ»KÇ÷ åYå_ åVCÌ^çÌ[ý æ»Jôrôç EõãÌ[ýç*


[ýî[ýc÷çãÌ[ýÌ[ý XÌ^»RôOÝ ]Ü—ö

(1) ^Tö×VX åTöç]çÌ[ý `Ì[ýÝÌ[ý C ]ãX [ýîUç _çãG TöTö×VX TÇö×] AEõ»RôOÝ ×YYÝ×_EõçÌ[ýC [ýîUç ×XÌ[ýçEõÌ[ýãSÌ[ý ×VãEõ æ»Jôrôç åÌ[ýãFç - %çÌ[ý Töç ^×V Xç EõÌ[ý, åTöç]çÌ[ý »Jôçc÷OãTö c÷ÝX %çÌ[ý åEõ?

(2) åTöç]çQÍö Gçã_ »JôQÍö ]çÌ[ýã_ ^×V [ý_ãTö YçÌ[ý åEõ EõçãEõ ]çãÌ[ý Töã[ý %ãXîÌ[ý å[ý_ç [ý_ - \öç_c÷O* F[ýÌ[ýVçÌ[ý, ×XãL ^×V Xç \öç[ýãTö YçÌ[ý, Töã[ý %ãXîÌ[ý å[ý_çÌ^ [ý_ãTö å^C Xç*

(3) ^×V ×XãLÌ[ý EõärôÌ[ý å[ý_çÌ^ aeaçÌ[ýÝ açãLç, %ãXîÌ[ý å[ý_çÌ^ [ýСùpûçXÝ åaãLç Xç*

(4) [ýÌ[ýe ×XãLÌ[ý VÇfãFÌ[ý å[ý_çÌ^ [ýСùpûçXÝ açåLç %çÌ[ý %ãXîÌ[ý å[ý_çÌ^ aeaçÌ[ýÝ açãLç - A]X å\ö_C \öç_*

(5) ^×V ]çXÇb c ãTö »JôçC åTöç ×XãLÌ[ý VÇfãF c÷çãaç, %çÌ[ý YãÌ[ýÌ[ý VÇfãF EgõçãVç*

(6) ×XãLÌ[ý ]ÊTÇöî ^×V %Y»K÷³V EõÌ[ý, Töã[ý EõFãXç Eõç=ãEõ ]Ì[ý [ýã_ç Xç*

(7) c÷çãaç - ×EõÜ™Çö ×[ýVÐÓãY XÌ^* EgõçãVç - ×EõÜ™Çö %ça×NþãTö XÌ^ - \öç_[ýçaçÌ^ - æYÒã] *

(8) [ý_ - ×EõÜ™Çö %±ÁYÒ`eaçÌ[ý [ýç Fîç×Tö-×[ýØ™öçãÌ[ýÌ[ý LXî XÌ^* åTöç]çÌ[ý »Jô×Ì[ýäyÌ[ý åEõçX =Vçc÷Ì[ýX ^×V EõçãÌ[ýç মঙ্গল c÷Ì^, Töã[ý TöçÌ[ý ×XEõä»RôO Töç åGçYX åÌ[ýãFç Xç*

(9) åTöç]çÌ[ý adØ‘ö\öç[ý Eõå¶]ï ZÇõä»RôO =PÇöEõ - ×EõÜ™Çö %çYX \öçbçÌ^ [ýîNþ Xç c÷Ì^ - XLÌ[ý åÌ[ýãFç *


ad C aTöî

^çc÷çÌ[ý %×Ø™ö±¼ö %çä»K÷ A[ýe Töçc÷çÌ[ý ×[ýEõç` %çä»K÷ Töçc÷çc÷O aTöî (real) *

[ýgç»Jôç»RôOçãEõ [ýç UçEõç»RôOçãEõ å^ \öç[ý [ýç %[ýºc÷çÌ^ ×[ýEõ×`Tö, YÒEõç×`Tö C [ý׈ùÛTö EõãÌ[ý åTöçã_ - åac÷O c÷ä¬K÷ aãTöîÌ[ý YÒEÊõTö æ»Jôc÷çÌ[ýç*

Töç c÷ã_c÷O [ýgç»Jôç C UçEõçÌ[ý ×[ýEõç`, YÒEõç` C [ýˆùÛX EõãÌ[ý ^ç - Töçc÷O ^×V aTöî c÷Ì^, %ç[ýçÌ[ý B [ýgç»Jôç-[ýçQÍöç ^çãTö YÇrô C [ý׈ùÛTö c÷Ì^ - TöçãEõc÷O ^×V ×c÷Tö [ýã_, Töã[ý ^ç å_çEõ×c÷TöYÒV Töçc÷OTö aTöî [ýãc÷ - Xç×Eõ?

aTöîãEõ åVFãTö cã_c÷O Töç×EõãÌ^ [ýÇãMõ, åVFãTö c÷ã[ý - ×Eõãa %ãXîÌ[ý [ýgç»Jôç-[ýçQÍöçãEõ %[ýa~ C ×Xc÷Tö Xç EõåÌ[ý ×XãLÌ[ý [ýç EõçÌ[ýÓÌ[ý [ýgç»Jôç-[ýçQÍöçãEõ YÇrô C TÇörô EõåÌ[ý TÇö_ãTö YçÌ[ýç ^çÌ^ - %çÌ[ý åTö]×X EõåÌ[ý Töçc÷O Eõc÷ç C EõÌ[ýçc÷O c÷ä¬K÷ aTöî Eõc÷ç C aVç»JôçÌ[ý EõÌ[ýç* %çÌ[ý AÌ[ý Y×Ì[ýY³c÷Ý ^ç ×Eõ»KÇ÷ Töç a[ýc÷O ]Ì[ýSY³c÷Ý - Töçc÷O ×]Uîç*

ad-A åTöç]çÌ[ý %ça×Nþ ae_G EõÌ[ý - %pûçTöaçãÌ[ý ad c÷ã[ý* TÇö×] %çYX\öçã[ý ad ×»JôÜ™öçÌ^ ×X]G c÷C, åTöç]çÌ[ý %XÇ^çÌ^Ý \öç[ý %çY×Xc÷O ZÇõä»RôO å[ýÌ[ýÓã[ý*

aTöî [ý_ - ×EõÜ™Çö aec÷çÌ[ý AãXç Xç*
&rô[ýçVÝ c÷C - ×EõÜ™Çö ×]rô\öçbÝ c÷C*
%ad×»JôÜ™öç å^]X »Jôçc÷XÝãTö, [ýçåEõî, %ç»JôÌ[ýãS, [ýî[ýc÷çãÌ[ý c÷OTöîç×VãTö ZÇõä»RôO å[ýãÌ[ýçÌ^, ad×»JôÜ™öçC åTö]×X =NþÌ[ýÓãYc÷O ZÇõä»RôO å[ýãÌ[ýçÌ^*

ad EõUç [ý_ç \öç_, ×EõÜ™Çö å\öã[ý TöVXÇ^çÌ^Ý »J ã_ %XÇ\ö[ý EõÌ[ýç %çÌ[ýC \öç_*

[ý_ãTö ×[ýã[ý»JôXç EõåÌ[ýç, ×EõÜ™Çö [ýã_ ×[ý]ÇF c÷ãÌ^ç Xç* ^×V \Çö_ [ýã_ UçEõ, aç[ýWýçX c÷C - \Çö_ EõãÌ[ýç Xç*

%adEõUç [ý_çÌ[ý æ»JôãÌ^ adEõUç [ý_ç \öç_ ×X¸JôÌ^ - ×EõÜ™Çö [ý_çÌ[ý সঙ্গে EõçL EõÌ[ýç C %XÇ\ö[ý Xç UçEõã_ ×Eõ c÷ã_ç? - å[ýc÷ç_ç, [ýÝSç å^]X [ýçVEõçXÇGÐãc÷ [ýçãL \öç_, ×EõÜ™Çö TöçÌ[ýç ×XãL ×Eõ»KÇ÷ %XÇ\ö[ý EõÌ[ýãTö YçãÌ[ý Xç*

aTöîãEõ %ç`ÒÌ^ EõÌ[ý, %çÌ[ý %aåTöîÌ[ý %XÇG]X EõãÌ[ýç Xç - `ç×Ü™ö åTöç]çãEõ ×Eõ»KÇ÷ãTöc÷O æ»K÷äQÍö UçEõã[ý Xç*

^çc÷çÌ[ý ]X ad [ýç AEõça×NþãTö YÉSï ×Tö×Xc÷O ad [ýç aTöÝ*

åTöç]çÌ[ý ]X ad-A [ýç [ýÐã¡ù ×[ý»JôÌ[ýX EõÌ[ýÓEõ - ×EõÜ™Çö `Ì[ýÝÌ[ýãEõ åGÌ[ýÓÌ^ç [ýç Ì[ýe»Jôe A açLçãTö [ýîØ™ö c÷ãÌ^ç Xç - Töç cã_ ]X `Ì[ýÝÌ[ý]ÇFÝ cãÌ^ YQÍöã[ý*

ad×»JôÜ™öçÌ^ ×X]×#Tö UçEõ - adEõ¶]ï åTöç]çÌ[ý ac÷çÌ^ c÷ã[ý A[ýe åTöç]çÌ[ý »JôTÇö×VÛEõ ad c ãÌ^ aEõ_ a]Ì^ åTöç]çãEõ Ì[ýlùç EõÌ[ýã[ýc÷O EõÌ[ýã[ý*

%ad ×»JôÜ™öçÌ^ EÇõpûçX [ýç %pûçXTöç [ýç å]çc÷ LãX½ - Töç Y×Ì[ýc÷çÌ[ý EõÌ[ý - VÇfF c ãTö Ì[ýlùç Yçã[ý*

TÇö×] %ad-A ^Töc÷O %çaNþ c÷ã[ý TöTöc÷O Ø‘öçUï[ýÇ׈ùa+~ c÷ã[ý, %çÌ[ý TöTöc÷O EÇõpûçX [ýç å]çãc÷ %ç¬K÷~ c÷ãÌ^ YQÍöã[ý - %çÌ[ý åÌ[ýçG, å`çEõ, Vç×Ì[ýVÐî, ]ÊTÇöî, c÷OTöîç×V ^Ü—öSç åTöç]çÌ[ý =YÌ[ý TöTöc÷O %ç×WýYTöî EõÌ[ýã[ý - c÷Oc÷ç ×X¸JôÌ^*


aÇEõ¶]ï C açWýXç

å^ Eõå¶]ï ]ãXÌ[ý YÒaçÌ[ýX ×XãÌ^ %çãa Töçc÷O aÇEõ¶]ï, %çÌ[ý ^çãTö ]ãX ae•õçÌ[ý, åGgçQÍöç×] c÷OTöîç×V %çãX - Zõ_EõUç, ^çãTö ]X aáøÝSï c÷Ì^ Töçc÷O EõÇEõ¶]ï*

å^ Eõ¶]ï ]çXÇãbÌ[ý Eõçä»K÷ [ý_ãTö ]ÇãF Eõç×_]ç YäQÍö - Töç EõÌ[ýãTö å^C Xç* åGçYX å^FçãX HÊSç _#ç \öãÌ^ - åac÷OFçãXc÷O VÇ[[ýï_Töç - åac÷OFçãXc÷O YçY*

å^ açWýXç EõÌ[ýã_ c÷ÖVãÌ^ æYÒ] %çãa Töçc÷O EõÌ[ý, %çÌ[ý ^çãTö yÇÔÌ[ýTöç, EõäPöçÌ[ýTöç, ×c÷eaç %çãa Töç %çYçTöTöf _ç\öLXEõ c÷ã_C TöçÌ[ý Eõçä»K÷ å^C Xç*


açZõã_îÌ[ý ¥çV` aãáøTö

(1) LÝ[ýXãEõ å^\öçã[ý [ý×_ åVã[ý - ×X¸JôÌ^ åTö]XTöÌ[ý LÝ[ýX _ç\ö EõÌ[ýã[ý* AEõ»RôOç »Jôçc÷OãTö ×GãÌ^ V`»RôOç æ»JôãÌ^ [ýãaç Xç* AãEõÌ[ýc÷O ^çãTö »JôÌ[ý] c÷Ì^ Töçc÷O EõÌ[ý - a[ým×_c÷O Ì[ýlùç Yçã[ý*

(2) =ã²²ã`î %XÇYÒç×STö c÷C %çÌ[ý YÒ`çÜ™ö×»Jôãwø a]Ø™ö ac÷î EõÌ[ý - Töã[ýc÷O åTöç]çÌ[ý =ã²²`î aZõ_ c÷ã[ý*

(3) c÷ÖVÌ^ VçC - EõFXC c÷ä»RôO å^ãTö c÷ã[ý Xç*

(4) ×X\öÛÌ[ý EõÌ[ý - EõFãXç \öÌ^ Yçã[ý Xç*

(5) ×[ý`Ÿça EõÌ[ý - %Ü™öãÌ[ýÌ[ý %×WýEõçÌ[ýÝ c÷ã[ý*

(6) açc÷a VçC - ×EõÜ™Çö `áøç Lç×GãÌ^ Xç ×VãTö æ»Jôrôç EõÌ[ý*

(7) éWý^ï WýÌ[ý - ×[ýYV åEõä»RôO ^çã[ý*

(8) åEõc÷ åTöç]çãEõ åVçbÝ EõÌ[ý[ýçÌ[ý YÉã[[ýïc÷O EõçTöÌ[ý\öçã[ý ×XLãVçb Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ý - ]ÇNþEõ_áø c÷ã[ý - LGãTöÌ[ý åØoöãc÷Ì[ý Yçy c÷ã[ý*

(9) ae^Tö c÷C - ×Eõ³wø ×X\öÞEõ c÷C*

(10) aÌ[ý_ c÷C - ×Eõ³wø å[ýEÇõ[ý c ãÌ^ç Xç*

(11) ×[ýXÝTö c÷C - Töçc÷O [ýã_ VÇ[[ýï_ c÷ÖVÌ^ cãÌ^ç Xç*

(12) açWýÇ åaãLç Xç - açWýÇ cãTö æ»Jôrôç EõÌ[ý*


%çV`ï

%çV`ï ^Tö =¬Jô [ýç =VçÌ[ý c÷Ì^ TöTöc÷O \öç_, EõçÌ[ýS ^Tö =¬JôTöç [ýç =VçÌ[ýTöçÌ[ý %ç`ÒÌ^ åXã[ý - TÇö×]C TöTö =¬Jô C =VçÌ[ý c÷ã[ý*

TÇö×] _TöçÌ[ý Ø‘ö\öç[ý %[ý_¶‘öX EõÌ[ý - %çV`ïÌ[ýÓY [ýÊlùãEõ L×QÍöãÌ^ W ãÌ[ý [ýçQÍöãTö æ»Jôrôç EõÌ[ý - ×aˆùEõç] c÷ã[ý*

Ø‘öçUï[ýÇ׈ù %ãXEõ a]ãÌ^ %çVã`ï åVçbçãÌ[ýçY EõãÌ[ý - aã³Vc÷ AãX åVÌ^ - %×[ý`Ÿça AãX åVÌ^* Ø‘öçUï[ýÇ׈ù[ý`fTö %çVã`ï åVçb åVãFç Xç - aã³Vc÷ E ãÌ[ýç Xç - %×[ý`Ÿça E ãÌ[ýç Xç - EõÌ[ýã_ %çã±Áç~Ì^X c÷ã[ý Xç*

å^ %çVã`ïÌ[ý c÷OrôçXÇÌ[ýçG [ýçØ™ö[ý\öçã[ý %»RÇôO»RôO C %çYÒçX cãÌ^ CäPö×X - TöçÌ[ý %XÇaÌ[ýS E ãÌ[ýç Xç - EõÌ[ýã_ %çã±Áç~Ì^X c÷ã[ý Xç*

%çVã`ïÌ[ý åVçb - c÷Orô&ˆùÞ ]Ç»RÍô %c÷áøçÌ[ý - Ø‘öçUï×»JôÜ™öç - c÷OrôØ‘öçUï - YÒ×Töœöç×[ýc÷ÝX %äYÒ]*

%XÇaÌ[ýSEõçÌ[ýÝÌ[ý åVçb - Zõ³VÝ[ýç×L, [ýÊ×wøØ‘öçUï^ÇNþ aã³Vc÷, %×[ý`Ÿça C Ø‘öçUï[ýÇ׈ù*
^×V åTöç]çÌ[ý %çVã`ïÌ[ý EõUç [ý_ãTö %çX³V, £XãTö %çX³V, TgöçÌ[ý ×»JôÜ™öçÌ^ %çX³V c÷Ì^, TgöçÌ[ý §EÇõ] åYã_ %çX³V, TgöçÌ[ý %çVãÌ[ý %çX³V C %XçVãÌ[ýC %çX³V c÷Ì^, TgöçÌ[ý Xçã] c÷ÖVÌ^ =Uã_ CäPö - %ç×] ×X¸JôÌ^ [ý_×»K÷ - åTöç]çÌ[ý =~Ì^ãXÌ[ý LXî %çÌ[ý å\öã[ýç Xç*

TÇö×] ^Tö - åTöç]çÌ[ý %çV`ïYÒçSTöçÌ^ =~Tö c÷ãTö YçãÌ[ý A]XTöÌ[ý\öçã[ý - å_çãEõÌ[ý åa[ýç EõÌ[ýã[ý, TöTö TöçãVÌ[ý ^Uça[[ýïãØ‘öÌ[ý %×WýEõçÌ[ýÝ c÷ã[ý*


%\öîça

]çXÇãbÌ[ý å[ýçWý, ×»JôÜ™öç [ýç Eõ”XçÌ[ý ×\öTöÌ[ý å^m×_ UçãEõ TöçãEõ [ýçØ™ö[ýTöçÌ^ [ýç ×[ýVî]çXTöçÌ^ %çXãTö YÇXf YÇXf Töç EõçãLÌ[ý ×\öTöÌ[ý ×VãÌ^ EõÌ[ý[ýçÌ[ý åMgõçEõ - ^çãTö TöçãEõ ^Uç^U \öçã[ý UçEõçÌ^ Y^ïî[ý×aTö EõÌ[ýç å^ãTö YçãÌ[ý - TöçãEõc÷O %\öîça [ý_ç ^çÌ^*

×»JôÜ™öçYÒaÉTö åEõçX-×Eõ»KÇ÷ãEõ TöVXÇYç×TöEõ [ýçØ™ö[ýTöçÌ^ Y×Ì[ýSTö EõÌ[ýãTö åGã_ Töç EõÌ[ýçÌ[ý åMgõçEõãEõ A]XTöÌ[ý Ì[ýEõã] [ýçQÍöçãTö c÷ã[ý ^çãTö Töç Xç E ãÌ[ýc÷O UçEõç ^çÌ^ Xç*

Ac÷O [ýçØ™ö[ýTöçÌ^ Y×Ì[ýSTö EõÌ[ýãTö å^ åMgõçãEõÌ[ý YÒãÌ^çLX - ^ç ×VãÌ^ Töç ^Uç^U\öçã[ý EõÌ[ýãTö YÒÌ^ça-`Ý_ EõãÌ[ý åTöçã_, Xç EõãÌ[ýc÷O UçEõç ^çÌ^ Xç - ×Eõ»KÇ÷ EõÌ[ýãTö c ã_c÷O Töç »Jôçc÷O-c÷O, %çÌ[ý Töçc÷O %\öîça*

TÇö×] ^×V åTöç]çÌ[ý ]ãXç]Tö ×Eõ»KÇ÷ EõÌ[ýãTö »JôçC, Töç c÷ã_ åTöç]çÌ[ý EõÌ[ýçÌ[ý åMgõçEõãEõ A]XTöÌ[ý [ýç×QÍöãÌ^ åTöç_ ^çãTö Xç EõãÌ[ýc÷O UçEõãTö YçÌ[ý Xç* AEõ-EõUçÌ^ ^çãEõ %\öîça [ý_ç ^çä¬K÷ Töç å^]X EõãÌ[ý EõÌ[ýãTö c÷Ì^ Töç EõÌ[ýãTöc÷O c÷ã[ý - ×Eõ»KÇ÷åTöc÷O Töç æ»K÷äQÍöç Xç* åVFã[ý - EõÌ[ýçÌ[ý Zõ_ åTöç]çãEõ %×\öX׳VTö EõÌ[ýã[ýc÷O EõÌ[ýã[ý*

Ac÷O åMgõçEõãEõ ^×V [ýçQÍöçãTö »JôçC, åTöç]çÌ[ý ×»JôÜ™öçÌ[ý »JôÌ^Xm×_ãEõ A]XTöÌ[ý YÒEÊõrô\öçã[ý %XÇEÉõ_ C %ç`çYÒV EõãÌ[ý %çYXçÌ[ý EõãÌ[ý XçC - ^çãTö TÇö×] A]XTöÌ[ý\öçã[ý TöçÌ[ý YÒã_ç\öX-]Ç„ù c÷ãÌ^ CPö å^ ^TölùS Xç EõÌ[ýãTö Yç¬K÷, åTöç]çÌ[ý ×\öTöÌ[ý»RôOç AEõ»RôOç L[ýÌ[ýV×Ø™ö ^Ü—öSçÌ^ »K÷»RËôOZõ»RËôO EõÌ[ýãTö UçãEõ - %çÌ[ý åac÷O »K÷»RËôOZõ»RôOç×XãTö ^ç EõÌ[ýãTö ^ç¬K÷ Töç »K÷çQÍöç %çÌ[ý ×Eõ»KÇ÷c÷O \öç_c÷O å_ãG =Pöä»K÷ X %ç - åVFã[ý Ac÷O åMgõçãEõÌ[ý åTöçQÍö å^]Ì[ýTöÌ[ý c÷ãÌ^ =Pöã[ý, åTöç]çÌ[ý EõUç»RôOçC åTö]XTöÌ[ý ×XÌ[ý×[ý׬K÷~ L_Ë#ã_ c÷ãÌ^ =Pöã[ý*


mÌ[ýÓ

^çÌ[ý åEõçX ]Éwïø %çVã`ï Eõ¶]ï]Ì^ %»RÇôO»RôO %ça×Nþ a]Ì^ C aÝ]çãEõ »K÷ç×YãÌ^ TöçãEõ ac÷L\öçã[ý \öG[ýçXË E ãÌ[ý TÇöã_ä»K÷ - ^gçÌ[ý Eõç[ýî, V`ïX, ×[ýpûçX ]ãXÌ[ý \öç_]³V ×[ý׬K÷~ ae•õçÌ[ým×_ãEõ å\öV E ãÌ[ý B %çVã`ïc÷O açUïEõ c ãÌ^ =äPöä»K÷ - ×Tö×Xc÷O aVmÌ[ýÓ*

×^×X æYÒã]Ì[ý %×WýEõçÌ[ýÝ, ×Xfaã³Vc÷×»Jôãwø TgöçÌ[ýc÷O %XaÌ[ýS EõÌ[ý - মঙ্গলের %×WýEõçÌ[ýÝ c÷ã[ýc÷O c÷ã[ý*

aVmÌ[ýÓÌ[ý `Ì[ýXçY~ c÷C, adXç] ]XX EõÌ[ý,%çÌ[ý adসঙ্গের %ç`ÒÌ^ ×XãÌ^ åTö]×X E ãÌ[ýc÷O »Jô_ãTö UçEõ - %ç×] ×X¸JôÌ^ [ý_×»K÷, åTöç]çãEõ åTöç]çÌ[ý =~Ì^ãXÌ[ý LXî \öç[ýãTö c÷ã[ý Xç*

mÌ[ýÓ]ÇFÝ c ãTö æ»Jôrôç EõÌ[ý, %çÌ[ý ]ãXÌ[ý %XÇaÌ[ýS EõãÌ[ýç Xç - =~×Tö åTöç]çãEõ ×Eõ»KÇ÷ãTöc÷O TöîçG EõÌ[ýã[ý Xç*
mÌ[ýÓãEõ %ç]çÌ[ý [ýã_ LçXãTö c÷Ì^ - ]ç, [ýçY, YÇy c÷OTöîç×V [ýçQÍöÝÌ[ý å_çEõãEõ \öç[ýãTö åGã_ å^X TgöçÌ[ý ]ÇFC ]ãX YäQÍö*

a[ý a]Ì^ Tgöç ãEõ %XÇaÌ[ýS EõÌ[ýãTö æ»Jôrôç EõÌ[ý, ×Tö×X ^ç [ýã_X ^ä±óö Töç’ Ì[ýlùç EõãÌ[ý %\öîçãa »Jô×Ì[ýyGTö EõÌ[ýãTö ×XÌ^Tö æ»Jôrôç EõÌ[ý - %çÌ[ý Töçc÷O açWýXç*

TÇö×] mÌ[ýÓãTö [ýç ad-A ×»Jôwø ae_G E ãÌ[ý %çã±Áç~Ì^ãX ^±óö[ýçX c÷C, %ãXî åTöç]çÌ[ý ×[ýbãÌ^ ×Eõ [ý_ä»K÷ åVFãTö ×GãÌ^ %çEÊõrô c÷ãÌ^ YäQÍöç Xç - Töç c÷ã_ %çaNþ c÷ãÌ^ YQÍöã[ý - %çã±Áç~Ì^X c÷ã[ý Xç*

^×V YÌ[ýÝlùEõ åaãL %c÷áøçÌ[ý ×XãÌ^ aVËmÌ[ýÓ ×Eõ¶‘öç æYÒ]Ý açWýÇmÌ[ýÓãEõ YÌ[ýÝlùç EõÌ[ýãTö ^çC, Töã[ý TÇö×] TgöçãTö åTöç]çãEõc÷O åVFã[ý - PöãEõ %çaã[ý*

aVËmÌ[ýÓãEõ YÌ[ýÝlùç EõÌ[ýãTö c ã_ - TgöçÌ[ý ×XEõ»RôO aáøÝSï ae•õçÌ[ý-×[ýc÷ÝX c÷ãÌ^, \öç_[ýçaçÌ[ý c÷ÖVÌ^ ×XãÌ^, VÝX A[ýe ^TöVÉÌ[ý a˶ö\ö[ý ×XÌ[ýc÷áøçÌ[ý c÷ãÌ^ å^ãTö YçÌ[ýã_ TgöçÌ[ý VÌ^çÌ^ý aÜ™Çörô c÷CÌ^ç å^ãTö YçãÌ[ý*

Töç ãEõ %c÷e-AÌ[ý Eõ×rôYçUãÌ[ý Eõbç ^çÌ^ Xç, ×EõÜ™Çö ×Tö×X YÒEÊõTö VÝXTöçÌ[ýÖY å\öQÍöçÌ[ý ×`e-A F³Qö×[ýF³Qö c÷X*

c÷ÝÌ[ýEõ å^]X EõÌ^_ç YÒ\Êö×Tö %ç[ý#ÛXçÌ^ UçãEõ, =wø]Ì[ýÖãY Y×Ì[ý•õçÌ[ý Xç EõÌ[ýã_ TöçÌ[ý åLîç×Töf å[ýãÌ[ýçÌ^ Xç, ×Tö×XC åTö]×X aeaçãÌ[ý %×Tö açWýçÌ[ýX LÝã[ýÌ[ý ]Tö UçãEõX, åEõ[ý_ æYÒã]Ì[ý YÒlùç_ãXc÷O TgöçÌ[ý দীপ্তিতে LËGd =àöç×aTö c÷Ì^* æYÒ]Ýc÷O Tgöç ãEõ WýÌ[ýãTö YçãÌ[ý* æYÒ]ÝÌ[ý সঙ্গ EõÌ[ý - ad সঙ্গ EõÌ[ý - ×Tö×X %çY×X YÒEõ»RôO c÷ã[ýX*

%c÷áøçÌ[ýÝãEõ %c÷áøçÌ[ýÝ YÌ[ Ýýlùç EõÌ[ýãTö YçãÌ[ý Xç* G×_Tö %c÷eãEõ ×Eõ EõãÌ[ý åa LçXãTö YçÌ[ýã[ý? TöçÌ[ý Eõçä»K÷ AEõ»RôOç ×Eõ¶ö\ÇöTö×Eõ]çEõçÌ[ý - å^]X %L-]ÉãFïÌ[ý Eõçä»K÷ ]c÷çY׳QöTö*

åEõçX ]c÷çYÇÌ[ýÓãbÌ[ý সঙ্গে åTöç]çÌ[ý ×XãLÌ[ý TÇö_Xç EõãÌ[ýç Xç, ×EõÜ™Çö a[[ýïVç TgöçÌ[ý %XÇaÌ[ýS EõÌ[ý*

mÌ[ýÓ c÷åTö æ»JôãÌ^ç Xç, mÌ[ýÓ-]ÇF c÷ãTö æ»Jôrôç EõÌ[ý - %çÌ[ý mÌ[ýÓ-]ÇFTöçc÷O LÝ[ýãXÌ[ý YÒEÊõTö =ˆùçÌ[ýEõwïøç*

aVmÌ[ýÓÌ[ý %çãV` Yç_ãXÌ[ý ]Tö %çÌ[ý ]Ü—ö EõÝ %çä»K÷? ×^×X »K÷ã_ [ýã_ åEõì`ã_ - å^]X EõãÌ[ýc÷O åc÷çEõ Xç åEõX - a[[ýï\ÉöãTöÌ[ý মঙ্গলä»JôrôçÌ^ ^±óö[ýçXË, TgöçÌ[ýc÷O %XÇaÌ[ýS EõÌ[ý - মঙ্গলের %×WýEõçÌ[ýÝ c÷ã[ýc÷O c÷ã[ý*

×^×X åEõçX YÒEõçãÌ[ý Eõçc÷çãEõC VÇfF åVX Xç - %U»Jô %ad-AÌ[ýC YÒ`Ì^ åVX Xç - TgöçÌ[ýc÷O %XÇaÌ[ýS EõÌ[ý, মঙ্গলের %×WýEõçÌ[ýÝ c÷ã[ýc÷O c÷ã[ý*


×`bî

%µù c÷CÌ^ç VÇ\öÛçGî [ýä»RôO, ×EõÜ™Çö ^×rô»JÇôîTö c÷CÌ^ç %çãÌ[ýç VÇ\öÛçGî, EõçÌ[ýS ^×rôc÷O %ãXEõ»RôOç »JôlÇùÌ[ý EõçL EõãÌ[ý*

•Çõã_ åGã_c÷O TöçãEõ »K÷çy [ýã_ Xç, %çÌ[ý ]Ü—ö ×Xã_c÷O TöçãEõ ×`bî [ýã_ Xç* c÷ÖVÌ^»RôOÝ ×`lùEõ [ýç mÌ[ýÓÌ[ý %çãV` Yç_ãXÌ[ý LXî a[[ýïVç =X½ÆNþ Ì[ýçFãTö c÷Ì^* %Ü™öãÌ[ý ׺c÷Ì[ý ×[ý`Ÿça »Jôçc÷O* ×Tö×X ^çc÷O [ýã_ åVã[ýX Töçc÷O EõÌ[ýãTö c÷ã[ý - ×[ýXç %çY×wøãTö, ×[ýXç CLãÌ[ý, [ýÌ[ýe YÌ[ý] %çXã³V*

å^ »K÷çy [ýç ×`bî YÒçSYãS %çXã³VÌ[ý a×c÷Tö mÌ[ýÓÌ[ý %çãV` Yç_X EõãÌ[ýýä»K÷ - åa EõFXc÷O ×[ýZõ_ c÷Ì^×X*

×`ãbîÌ[ý Eõwïø[ýî YÒçSYãS mÌ[ýÓÌ[ý %çãV` Eõçã^ïî Y×Ì[ýSTö EõÌ[ýç - mÌ[ýÓãEõ _lùî EõãÌ[ý »Jô_ç*

TgöçÌ[ý \ödïaXçÌÌ^ \öÌ^ Ì[ýçFçÌ[ý æ»JôãÌ^ \öç_[ýçaçÌ[ý \öÌ^ Ì[ýçFçc÷O \öç_ - %ç×] ^×V %XîçÌ^ Eõ×Ì[ý Töã[ý TgöçÌ[ý YÒçãS [ýîUç _çGã[ý*

^FXc÷O åVFã[ý mÌ[ýÓÌ[ý %çãVã` ×`ãbîÌ[ý %çX³V cãÌ^ä»K÷ - ]ÇF YÒZÇõ{ cãÌ^ =äPöä»K÷ - TöFXc÷O [ýÇMõã[ý å^ TgöçÌ[ý c÷ÖVãÌ^ `×Nþ Aãaä»K÷*

F[ýÌ[ýVçÌ[ý - Eõç=ãEõ §EÇõ] EõãÌ[ý ×Eõ¶‘öç »JôçEõÌ[ý-[ýçEõÌ[ý ×VãÌ^ mÌ[ýÓÌ[ý åa[ýç-£`ÒÓbç EõÌ[ýçãTö å^C Xç - YÒaçV åUãEõ বঞ্চিত c ãÌ^ç Xç*

]ç ×XãLÌ[ý c÷çãTö æ»K÷ã_×Yã_Ì[ý ^±óö EõãÌ[ý [ýã_ æ»K÷ã_Ì[ý =YÌ[ý %`Òˆùç %çãa Xç - Töçc÷O %Tö \öç_[ýçaç* ×XL c÷çãTö mÌ[ýÓãa[ýç EõÌ[ýã_ %c÷áøçÌ[ý YçTö_ç c÷Ì^ - %×\ö]çX VÉãÌ[ý ^çÌ^ - %çÌ[ý æYÒ] %çãa*


Jôç_ãEõ %×[ý`Ÿça

^çãEõ TÇö×] »Jôç_EõÌ[ýÖãY ]ãXçXÝTö EõãÌ[ý ×XãÌ^»K÷, TgöçÌ[ý Eõçä»K÷ åTöç]çÌ[ý c÷ÖVãÌ^Ì[ý åEõçX EõUç åGçYX åÌ[ýãFç Xç* åGçYX EõÌ[ýã_ TgöçãEõ %×[ý`Ÿça EõÌ[ýç c÷ã[ý - %çÌ[ý %×[ý`Ÿçãac÷O %WýfYTöX*

»Jôç_Eõ %Ü™ö^ïîç]Ý ^×V ×PöEõ ×PöEõ ×[ý`Ÿça c÷Ì^ - Töã[ý TÇö×] EÇõEõç^ïîc÷O EõÌ[ýãTö YçÌ[ýã[ý Xç* %çÌ[ý ^×V EõãÌ[ýc÷O åZõ_ - Töã[ý ×X¸JôÌ^c÷O Ø‘öÝEõçÌ[ý EõÌ[ýã[ý* %çÌ[ý åGçYX EõÌ[ýãTö c÷O¬K÷ç c÷ã_c÷O åLãXç åTöç]çÌ[ý c÷ÖVãÌ^ VÇ[[ýï_Töç Aåaä»K÷ A[ýe %×[ý`Ÿça åTöç]çãEõ %çyÔ]X EõãÌ[ýä»K÷ - aç[ýWýçX c÷C, XTÇö[ýç %ãXEõ VÉÌ[ý GQÍöçã[ý*

TÇö×] ^×V åGçYX EõÌ[ý, åTöç]çÌ[ý ad»Jôç_Eõ C Gç »RôçEõç åVã[ýX, %çÌ[ý TÇö×] åTöç]çÌ[ý c÷ÖVãÌ^Ì[ý \öç[ý [ýîNþ EõÌ[ý, =X½ÆNþ c÷C, ×Tö×XC åTöç]çÌ[ý aX½ÆãF =X½ÆNþ c÷ã[ýX - c÷Oc÷ç ×X¸JôÌ^*

åGçYX %×\öYÒçãÌ^ »Jôç_EõãEõ %Ü™ö^ïîç]Ý a[ýc÷O LçXãTö YçÌ[ý»K÷ [ýã_ »Jôç_ç×Eõ EõÌ[ýã_ ×XãLc÷O Y×TöTö c÷ã[ý - VÇVÛ`çÌ^ ×HãÌ[ý WýÌ[ýã[ý*

ad »Jôç_Eõ YçTö_ç %c÷e^ÇNþ* ×Tö×X ×XãL TgöçÌ[ý lù]Töç ×Eõ»KÇ÷ãTöc÷O åTöç]çÌ[ý ×XEõ»RôO Lç×c÷Ì[ý EõÌ[ýã[ýX Xç A[ýe åac÷OLXî åTöç]çÌ[ý \öç[ýçXÇ^çÌ^Ý åTöç]çãEõ %XÇaÌ[ýS EõÌ[ýã[ýX - %çÌ[ý Ac÷O-c÷O ad »Jôç_ãEõÌ[ý Ø‘ö\öç[ý*

^×V ad »Jôç_Eõ %[ý_¶‘öX EõãÌ[ý UçEõ - ^çc÷O EõÌ[ý, Töç ^×V åEõçXyÔã] TgöçÌ[ý c÷O¬K÷çÌ[ý %XÇaÌ[ýS EõÌ[ýãTö YçÌ[ý - \öÌ^ Xçc÷O, ]Ì[ýã[ý Xç, ×EõÜ™Çö EõärôÌ[ý LXî Ì[ýç×L UçãEõç*


EõçãLÌ[ý aãáøTö

åc÷ãG ]Ì[ýçÌ[ý æ»JôãÌ^ åcg÷ä»RôO ]Ì[ýç \öç_*

å^ å^]X [ýã_ åTö]Xc÷O EõãÌ[ý - åac÷O YÒU] æ`ÒSÝÌ[ý Eõ¶]ïõÝ, å^ [ý_çÌ^ Eõ] EõçãL å[ý`Ý - åa ×¥TöÝÌ^ æ`ÒSÝÌ[ý Eõ¶]ïõÝ, å^ [ýã_ å[ý`Ý EõçãL Eõ] - åa TÊöTöÝÌ^ æ`ÒSÝÌ[ý Eõ¶]ïõÝ %çÌ[ý ^çÌ[ý [ý_ãTöC %ç_aî EõÌ[ýãTöC %ç_aî - åac÷O %Wý]*

åVìäQÍö ^çC ×EõÜ™Çö cg÷çÅ×YãÌ^ å^C Xç, %çÌ[ý åc÷ç»Jô»RôO åFãÌ^ ^çãTö Xç YQÍö, VÊ×rô åÌ[ýãFç*

å^ Eõçã^ïî åTöç]çÌ[ý ×[ýÌ[ý×Nþ C åyÔçWý %çaä»K÷, ×X¸JôÌ^ åLãXç Töç পন্ড c÷CÌ^çÌ[ý ]ÇãF*

Eõç^ïîaçWýãXÌ[ý a]Ì^ Töç c÷ãTö å^ ×[ýYV %çaã[ý TöçÌ[ý LXî Ì[ýç×L UçãEõç, ×[ýÌ[ýNþ [ýç %WýÝÌ[ý c ãÌ^ç Xç* %XÇa×µùdaçÌ[ý a×c÷Tö å^]X EõãÌ[ý TöçãEõ LÌ^ EõÌ[ýãTö YçÌ[ý, åTö]×X EõãÌ[ý Töçc÷O-c÷O EõãÌ[ý »Jô_ - aZõ_Töç åTöç]çÌ[ý VçaÝ c÷ã[ý*

æ»Jôrôç EõÌ[ý, VÇfF EõãÌ[ýç Xç, EõçTöÌ[ý c÷ãÌ^ç Xç, aZõ_Töç %çaã[ýc÷O* Eõç^ïîEÇõ`ã_Ì[ý ×»Jôc÷Ô VÇfãFÌ[ý YÒ_çY Xãc÷*

=ãwø×LTö ]×Ø™ö›õ C [ýÊUç %çQÍö¶‘öÌ[ý^ÇNþ ×»JôÜ™öç - VÇc÷O»RôOÝc÷O %×a׈ùÌ[ý _lùS*

×[ýYVãEõ ZgõçÅ×Eõ ×VãÌ^ C YÌ[ýçØ™ö EõãÌ[ý aZ_Töç _lùÝ _ç\ö EõÌ[ý, ×[ýYV å^X åTöç]çÌ^ aZõ_Töç åUãEõ বঞ্চিত Xç EõãÌ[ý*

aÇF ×Eõe[ýç VÇfF ^×V åTöç]çÌ[ý G×TöãÌ[ýçWý Xç EõÌ[ýãTö YçãÌ[ý - [ýÌ[ýe %çãÌ[ýç GÜ™öã[ýî %çYÒçS EõãÌ[ý åTöçã_ - Töã[ý TÇö×] ×X¸JôÌ^c÷O GÜ™öã[ýî åYgì×»K÷ã[ý aã³VÌ^ Xçc÷O*


×[ý`Ÿça

å^ \öç[ý ×[ýÌ[ýÓˆù \öç[ý ¥çÌ[ýç %çc÷Tö [ýç %×\ö\ÉöTö Xç c÷Ì^ - Töçc÷O ×[ý`Ÿça* ×[ý`ŸçãaÌ[ý ]Tö %çÌ[ý ×a׈ù åXc÷O *

G\öÝÌ[ý ×[ý`Ÿçãa a[ýc÷O c÷ãTö YçãÌ[ý * ×[ý`Ÿça EõÌ[ý, aç[ýWýçX! %c÷áøçÌ[ý, %êWý^ïî C ×[ýÌ[ý×Nþ Xç %çãa - %çÌ[ý »Jô_C åTö]×X - ^ç »JôçC Töçc÷O-c÷O c÷ã[ý*

Eõ¶]ïõ ×[ý`ŸçãaÌ[ý %XÇaÌ[ýS EõãÌ[ý, å^]XTöÌ[ý ×[ý`Ÿça - Eõ¶]ïõC åTö]XTöÌ[ý c÷Ì^*

×[ý`Ÿça ^Ç×Nþ-TöãEïõÌ[ý YçÌ[ý - ^×V ×[ý`Ÿça EõÌ[ý, ^Tö ^Ç×Nþ - TöEïõ åTöç]çÌ[ý a]UïX EõÌ[ýã[ýc÷O EõÌ[ýã[ý*

TÇö×] å^]XTöÌ[ý ×[ý`Ÿça EõÌ[ýã[ý, ^Ç×Nþ-TöEïõ åTöç]çÌ[ý åTö]XTöÌ[ý a]UïX EõÌ[ýã[ý*

×[ý`Ÿça Xç UçEõã_ V`ïX c÷ã[ý ×Eõ EõãÌ[ý? ^×V ×[ý`Ÿça Xç EõÌ[ý, åTöç]çÌ[ý åVFçC c÷Ì^ Xç - %XÇ\ö[ý EõÌ[ýçC c÷Ì^ Xç - %ç[ýçÌ[ý B åVFç C %XÇ\ö[ý EõÌ[ýç ×[ý`ŸçaãEõc÷O YçEõç EõãÌ[ý åVÌ^*

×[ý`Ÿçac÷O ×[ýØ™öçÌ[ý C è»JôTöXî AãX ×VãTö YçãÌ[ý - %çÌ[ý %×[ý`Ÿa LQÍö±¼ö, %[ýaçV, aáøÝSïTöç AãX åVÌ^*

TÇö×] Y׳QöTö c÷ãTö YçÌ[ý - ×EõÜ™Çö ^×V %×[ý`ŸçaÝ c÷C, Töã[ý TÇö×] Eõã_Ì[ý GçãXÌ[ý åÌ[ýEõãQïöÌ[ý ×Eõ¶‘öç \öçbç[ýçc÷Ý [ý_ãVÌ[ý ]Tö ×X¸JôÌ^*

å^Ì[ýÖY %çVã`ï TÇö×] ×[ý`Ÿça ºc÷çYX EõÌ[ýã[ý, åTöç]çÌ[ý Ø‘öç\öç[ýC åac÷O\öçã[ý G×PöTö c÷ã[ý, %çÌ[ý åTöç]çÌ[ý V`ïXC TöVÐÖY c÷ã[ý*

×[ý`Ÿça åXc÷O A]XTöÌ[ý ]çXÇb åXc÷O, ^çÌ[ý ×[ý`Ÿça ^Tö G\öÝÌ[ý, ^Tö =ä¬Jô, TöçÌ[ý ]X TöTö =ä¬Jô, LÝ[ýX TöTö G\öÝÌ[ý*

×[ý`Ÿça [ýÇ׈ùÌ[ý G³QöÝÌ[ý [ýç×c÷ãÌ[ý, ×[ý`Ÿça-%XÇ^çÌ^Ý [ýÇ׈ù c÷Ì^* [ýÇ׈ùãTö cg÷ç Xç %çä»K÷, ae`Ì^ %çä»K÷ - ×[ý`Ÿçãa cg÷ç Xç åXc÷O, ae`Ì^ åXc÷O*

\öçã[ýc÷O ×[ý`ŸçãaÌ[ý YÒ×Töœöç* ^Ç×Nþ-TöEïõ ×[ý`ŸçaãEõ AãX ×VãTö YçãÌ[ý Xç* \öç[ý ^Tö YçTö_ç - ×[ý`Ÿça TöTö YçTö_ç - ×Xœöç TöTö Eõ]*

^çÌ[ý ×[ý`Ÿa ^Tö Eõ] - åa TöTö undeveloped - [ýÇ׈ù TöTö Eõ] TöÝ©Âù*

×[ý`ŸçaÝãEõ %XÇaÌ[ýX EõÌ[ý - \öç_[ýça - åTöç]çãTöC ×[ý`Ÿça %çaã[ý*

%ç]çÌ[ý ×[ý`Ÿça åXc÷O - Ac÷O \öçã[ýÌ[ý %XÇaÌ[ýãS ]çXÇb c÷ÝX×[ý`Ÿça c÷ãÌ^ YäQÍö*

å^ ad-A ×[ý`ŸçaÝ åa ad c÷ã[ýc÷O, %çÌ[ý %ad-A ×[ý`ŸçaÝ %ad c÷ãÌ^ YäQÍö*

TÇö×] ^×V YçEõç ×[ý`ŸçaÝ c÷C, ×[ý`Ÿça %XÇ^çÌ^Ý \öç[ý »K÷çQÍöç LGãTö åEõçX ×[ýÌ[ýÓˆù \öç[ý, åEõçX ]Ü—ö, åEõçX `×Nþ åTöç]çãEõ %×\ö\ÉöTö [ýç ^çVÇ EõÌ[ýãTö YçÌ[ýã[ý Xç - ×X¸JôÌ^ åLãXç*

EõUçÌ^ %çä»K÷ [ýÝÌ[ýã\öçGîç [ýaǵùÌ[ýç - Töç ×PöEõ * ×[ý`Ÿça, ×X\öÛÌ[ýTöç %çÌ[ý %ç±ÁTöîçG - Ac÷O ×TöX×»RôOc÷O [ýÝÌ[ýã±¼öÌ[ý _lùS*


`Òˆùç

^FXc÷O Eõç=ãEõ åVFã_, [ýç EõçÌ[ýÓ EõUç £Xã_, \öç[ýã_ c÷ÖVãÌ^ AEõ»RôOç %çaçX-\öÌ[ýç =~Tö c÷bï-=ã¥_ãXÌ[ý \öç[ý C ×»JôÜ™öç]Ì^ %XÇÌ[ýçãGÌ[ý WýçÌ[ýç C WýÊ×Tö [ýãÌ^ åTöç]çÌ^ TgöçãTö Eõ¶]ïõYÒ[ýS, ×[ýXÝTö, %çEõç×…Tö C %çaNþ EõãÌ[ý åTöçã_ - åTöç]çÌ[ý `Òˆùç å^ å^FçãX %çä»K÷ Töç ×EõÜ™Çö ×PöEõc÷O*

`Òˆùç C ×[ý`Ÿa VÇc÷O \öçc÷O - AEõ×»RôO Aã_ %çÌ[ý AEõ»RôOÝC %çãa *


×Xœöç

×[ý`Ÿça Xç Aã_ ×Xœöç %çãa Xç - %çÌ[ý ×Xœöç »K÷çQÍöç \ö×Nþ %çaãTö YçãÌ[ý Xç*

×Xœöç åÌ[ýãFç ×EõÜ™Çö åGgçQÍöç c÷ãÌ^ç Xç* [ýÌ[ýe ×XœöçÌ^ åGgçQÍöç c÷C - %çÌ[ý ^çãTö ×Xœöç %çä»K÷ TgöçãEõ VÇ×XÌ^çÌ[ý ^ç ×Eõ»KÇ÷ Ø‘öÝEõçÌ[ý C YÒ×Töœöç EõãÌ[ý A]XTöÌ[ý _CÌ^ç×L]ç åVFã_c÷O açXã³V aÇœÇö আলিঙ্গন এ åa[ýçTödYÌ[ý c÷ãÌ^ TödlùSçd GÐc÷S EõãÌ[ýç*

TÇö×] å^]XTöÌ[ý ×Xfae`ãÌ^ ×X׸JôTö C ×XXQÍö\öçã[ý ^çãTö å_ãG %ç»K÷, åTöç]çÌ[ý ×XœöçÌ[ý \öçã[ýç²²ÝYXÝ Eõ¶]ïõ]ÇFÌ[ý =#_Töç TöçãTö ×PöEõ åTö]XTöÌ[ý*

Töçc÷O ]çXÇãbÌ[ý \öç[ý C E å¶]ïõÌ[ý YÒEõç` åVãFc÷O ×XœöçÌ[ý Ì[ýEõ]ãEõ å]ãY åZõ_ãTö YçÌ[ýç ^çÌ^* Töçc÷O å^ åGgçQÍöç]ÝÌ[ý åGãÌ[ýç [ýç GgçÅ»RôO ×XœöçÌ[ý %XÇYÉÌ[ýEõ ^ç ×Eõ»KÇ÷ a[ý åUãEõ বঞ্চিত EõãÌ[ý Ì[ýçãF, Töç ]çXÇbãEõ ^çãTö åa ×Xœöç[ýçXË A]X ×Eõ TöçÌ[ý ×\öTöÌ[ýEõçÌ[ý TgöçãEõ £ˆù, %µùTö]ãTöc÷O ×XãlùY EõãÌ[ý UçãEõ*

Töçc÷O %ç[ýçÌ[ý [ý×_ - [ýÌ[ýe ×XœöçÌ^ ^×V TÇö×] %×Tö]çyçÌ^ åGgçQÍöçC c÷C TöçãTöC lù×Tö Xçc÷O - ×EõÜ™Çö åa åGgçQÍö×] å^X å^ [ýç ^ç ×Eõ»KÇ÷ åTöç]çÌ[ý ×Xœöç ^gçãTö TgöçãEõ Ø‘öÝEõçÌ[ý C YÒ×TöºPöç EõãÌ[ý åac÷O a[ým×_ãEõ ×Eõ»KÇ÷ãTöc÷O åEõçXÌ[ýEõã] Ì[ýÓˆù Xç EõãÌ[ý - XLÌ[ý åÌ[ýãFç* YÒ×TöœöçÌ[ý %áø åTöç]çÌ[ý LÝ[ýãX ×»JôÌ[ý×VXc÷O ×aec÷çaX c÷ãÌ^ UçEõã[ý*


aÌ[ý_Töç

aÌ[ý_ c÷C, ×EõÜ™Çö å[ýEÇõ[ý c÷ãÌ^ç Xç* Töçc÷O aÌ[ý_ ]çãXc÷O c÷ä¬K÷ åaçLç GXËGãX %XÇÌ[ýçGCÌ^ç_ç G×Töa+~ %çV`ïYÒçSTöç - ^ç ×Eõ»KÇ÷ a[ýc÷O å^X %çV`ï Y×Ì[ýYÉÌ[ýEõ %çØ™öÌ[ýãS %×\öদীপ্ত c÷ãÌ^ %çä»K÷*

^×V aÇã[ýçWý c÷ãTö »JôçC, åTöç]çãEõ aÌ[ý_ c÷ãTöc÷O c÷ã[ý*

%çVã`ï %^ÇNþ [ýî×Nþ aÌ[ý_ c÷ã_C å[ýEÇõ[ý, Eõ]-]×Ø™ö›õ c÷ãÌ^ UçãEõ - TöçãVÌ[ý [ýÇ׈ù]wøçÌ[ý åGgçQÍöç×] UçEõã_C - ]XGQÍöç å[ýEÇõ[ýÝ å[ýçãWýÌ[ý TöÌ[ýL]ç ×VãÌ^ EÉõ»RôOভঙ্গীতে %çã_Ì^ç-Ø‘ö¬K÷TöçÌ^ VÇ×XÌ^çÌ[ý ^ç ×Eõ»KÇ÷ãEõ %XÇ[ýçV EõãÌ[ý UçãEõ*

Töçc÷O å^ å^]X aÌ[ý_ - åa åTö]X aÇã[ýçWý* %çÌ[ý å^ aÌ[ý_ åac÷O £WýÇ æ»RôOÌ[ý åYãTö YçãÌ[ý TöçÌ[ý %ç`Yçã` ^Tö [ýgçEõç ^Tö EÇõ×»RôO_ Töç åEõ]XTöÌ[ý, ×Eõ å]EõVçãÌ[ýÌ[ý - Töç ×VãÌ^ ×Eõc÷O [ýç EõÌ[ýãTö YçÌ[ýç ^çÌ^, %çÌ[ý ×Eõc÷O [ýç c÷ãTö YçãÌ[ý? %çÌ[ý å^ ×XãLc÷O [ýgçEõç - %Xî [ýgçEõçm×_ åEõ]XTöÌ[ý - Töç ×Eõ EõãÌ[ýc÷O [ýç å]ãY åVFã[ý åa? Töçc÷O å^ å^]X %aÌ[ý_, TöçÌ[ý \öç[ýç, EõCÌ^ç C EõÌ[ýçÌ[ý ×\öTöÌ[ý åTö]Xc÷O ×»JôÌ[ý×[ýãÌ[ýçWý C %aç]taî - A»RôOç ×PöEõc÷O åLãXç*

aÌ[ý_ açWýÇTöçÌ[ý ]Tö %çÌ[ý »JôTÇöÌ[ýTöç åXc÷O - å^ å^]Xc÷O åc÷çEËõ Xç åEõX, A ZgõçãV WýÌ[ýç YQÍöã[ýc÷O YQÍöã[ý* Honesty is the best policy.


aã³Vc÷

×[ý`Ÿça ×[ýÌ[ýÓˆù \öç[ý ¥çÌ[ýç %çyÔçÜ™ö c÷ã_c÷O aã³Vc÷ %çãa* ×[ý`Ÿça aã³Vc÷ ¥çÌ[ýç %×\ö\ÇöTö c÷ã_ ]X ^FX Töçc÷O a]UïX EõãÌ[ý, TöFXc÷O %[ýaçVý %çãa*

YÒ×TöEÉõ_ ^Ç×Nþ TöîçG EõãÌ[ý ×[ý`ŸçãaÌ[ý %XÇEÉõ_ ^Ç×Nþ `Ò[ýS C ]XãX aã³Vc÷ VÉÌ[ýÝ\ÇöTö c÷Ì^ - %[ýaçV UçãEõ Xç*
×[ý`Ÿça åYãEõ åGã_, åEõçX ×[ýÌ[ýÓˆù \öç[ýc÷O TöçãEõ »RôO_çåTö YçãÌ[ý Xç*

YÒEÊõTö ×[ý`ŸçaÝÌ[ý aã³Vc÷c÷O [ýç ×Eõ EõÌ[ýã[ý? %[ýaçVc÷O [ýç ×Eõ EõÌ[ýã[ý?

aã³Vc÷ãEõ YÒ`ÒÌ^ ×Vã_ åa HÇSãYçEõçÌ[ý ]Tö ]XãEõ %çyÔ]S EõãÌ[ý, å`ãb %×[ý`ŸçaÌ[ýÖY LÝSïTöçÌ[ý »JôÌ[ý] ]×_X V`ç প্রাপ্ত c÷Ì^*

aã³Vc÷ %×[ý`ŸçãaÌ[ý VÉTö %çÌ[ý %×[ý`Ÿçac÷O %pûçXTöçÌ[ý %ç`ÒÌ^*

aã³Vãc÷Ì[ý ×XÌ[ýçEõÌ[ýS EõãÌ[ý ×[ý`ŸçãaÌ[ý স্থাপন্ EõÌ[ýçc÷O - pûçX প্রাপ্তি *

aã³Vc÷ åUãEõc÷O %×[ý`Ÿça %çãa %çÌ[ý %×[ý`Ÿçac÷O LQÍö±¼ö*

åTöç]çÌ[ý ]X åUãEõ å^ Y×Ì[ý]çãS ×[ý`Ÿça aãÌ[ý ^çã[ý, LGd åac÷O Y×Ì[ý]çãS åTöç]çãEõ aã³Vc÷ EõÌ[ýã[ý A[ýe VÇVÛ`çC åTöç]çãEõ åac÷O Y×Ì[ý]çãS %çyÔ]S EõÌ[ýã[ý-c÷Oc÷ç ×X¸JôÌ^*

aã³Vc÷ Aã_ TödlùSçd Töç ×XÌ[ýçEõÌ[ýãSÌ[ý æ»Jôrôç EõÌ[ý, %çÌ[ý ad ×»JôÜ™öçÌ^ ×X]G c÷C - pûçãXÌ[ý %×WýEõçÌ[ýÝ c÷ã[ý %çÌ[ý %çX³V Yçã[ý*

%×[ý`Ÿça ålùäy VÇVÛ`ç [ýç VÇGï×TöÌ[ý Ì[ýçL±¼ö* ×[ý`Ÿça-ãlùy [ýQÍöc÷O =[[ýïÌ[ý* aç[ýWýçX! %×[ý`ŸçaÌ[ýÖY %çGç»K÷çÌ^ aã³Vc÷Ì[ýÖY %áÇøÌ[ý =PöãTö åVFã_c÷O TödlùSçd Töç =dYç»RôOX EõÌ[ý XTÇö[ýç \ö×NþÌ[ýÖY %]ÊTö [ýÊlù GLçãTö YçÌ[ýã[ý Xç* aã³Vãc÷Ì[ý ×XÌ[ýçEõÌ[ýS EõÌ[ý, ×[ý`ŸçãaÌ[ý ×aec÷çaãX \ö×NþãEõ [ýaçC, c÷ÖVãÌ^ Wý¶ö]ïÌ[ýçLî সংস্থাপিত åc÷çEËõ !


\ö×Nþ

ad-A ×XÌ[ý[ý׬K÷~ ae_G UçEõçÌ[ý æ»JôrôçãEõc÷O - \ö×Nþ [ýã_* ×[ý`Ÿça å^]XTöÌ[ý, \ö×Nþ åTö]XTöÌ[ý\öçã[ý %çaã[ý A[ýe pûçXC TöVXÇ^çÌ^Ý*

×[ý`Ÿça å^]X %µù c÷Ì^ Xç, \ö×NþC åTö]Xc÷O ]É»RÍôç c÷Ì^ Xç* \ö×NþãTö åEõçXEõçã_ åEõçXÌ[ýÖY VÇ[ýï_Töç åXc÷O* \öNþc÷O YÒEÊõTö pûçXÝ, \ö×Nþ×[ýc÷ÝX pûçX - [ýç»JôEõpûçX ]çy* \ö×Nþ ×\ö~ açWýXçÌ^ aZõ_ c÷CÌ^çÌ[ý =YçÌ^ åEõçUçÌ^? \ö×Nþc÷O ×a׈ù AãX ×VãTö YçãÌ[ý*

TÇö×] ^×V ad×»JôÜ™öçÌ^ ae^ÇNþ UçEõãTö æ»Jôrôç EõÌ[ý, åTöç]çÌ[ý ×»JôÜ™öç, %ç»JôçÌ[ý, [ýî[ýc÷çÌ[ý c÷OTöîç×V =VçÌ[ý A[ýe aTöî c÷ãTö UçEõã[ý %çÌ[ý åac÷O _lùSm×_c÷O \öãNþÌ[ý*

B ]Éã_Ì[ý ×VãEõ %XÇÌ[ý×Nþc÷O \ö×Nþ %çÌ[ý \ö×NþÌ[ý TöçÌ[ýTö]î %XÇaçãÌ[ýc÷O pûçãXÌ[ýC TöçÌ[ýTö]î c÷Ì^* ^Tö»RÇôOEÇõ %XÇÌ[ý×NþãTö ^TöTÇöEÇõ LçXç ^çÌ^ - \ö×Nþ %çÌ[ý pûçXC TöTö»RÇôOEÇõ*

\ö×Nþ ×»JôwøãEõ ad-A ae_G EõÌ[ýãTö æ»Jôrôç EõãÌ[ý %çÌ[ý Töç c÷ãTö å^Ì[ýÖY =Y_[ýË×Wý c÷Ì^ Töçc÷O - pûçX*

aáøÝSïTöçÌ[ý ×XEõä»RôO åGã_ ]X aáøÝSï c÷ãÌ^ YäQÍö A[ýe ×[ýØ™Êö×TöÌ[ý ×XEõä»RôO åGã_ ]X ×[ýØ™Êö×Tö _ç\ö EõãÌ[ý* åTö]×X \öãNþÌ[ý ×XEõä»RôO åGã_ ]X =VçÌ[ý c÷Ì^ %çÌ[ý ^Tö =VçÌ[ýTöç TöTöc÷O - `ç×Ü™ö*

\ö×Nþ AãX åVÌ^ pûçX, pûçãXc÷O a[[ýï\ÉöãTö %ç±Áã[ýçWý c÷Ì^* a[[ýï\ÉöãTö %ç±Áã[ýçWý c÷ãTöc÷O %çãa %×c÷eaç %çÌ[ý %×c÷eaç c÷ãTöc÷O æYÒ]* TÇö×] ^Tö»RÇôOEÇõ å^ åEõçX AEõ×»RôOÌ[ý %×WýEõçÌ[ýÝ c÷ã[ý, TöTö»RÇôOEÇõ a]Ø™öm×_Ì[ý %×WýEõçÌ[ýÝ c÷ã[ý*

TÇö×] \ö×NþÌ[ýÖY L_ TöîçG EõãÌ[ý %ça×NþÌ[ýÖY [ýç×_Ì[ý »JôQÍöçÌ^ [ý§VÉÌ[ý å^C Xç* VÇfFÌ[ýÖY aÉã^ïîçwøçãY [ýç×_Ì[ý »JôQÍöç GÌ[ý] c ã_ ×ZõãÌ[ý %çaç ]Çוõ_ c÷ã[ý-%” উত্তপ্ত c÷ãTö c÷ãTö ^×V Xç ×ZõãÌ[ý %çaãTö YçÌ[ý Töã[ý £×EõãÌ^ ]Ì[ýãTö c÷ã[ý*


Lç_ \ö×Nþ

%×[ý`ŸçaÝ C [ý§êX×rôãEõÌ[ý c÷ÖVãÌ^ \ö×Nþ %çaãTöc÷O YçãÌ[ý Xç* zõÝ[ý±¼ö, VÇ[[ýï_Töç %ãXEõ a]Ì^ \ö×NþÌ[ý åFç_a YãÌ[ý VñçQÍöçÌ^ - Töç c÷ãTö aç[ýWýçX c÷C*

AEõ»RÇôO EgõçVã_c÷O [ýç XÊTöîGÝTöç×VãTö =ãwø×LTö c÷ãÌ^ _¶öZõ-Mõ¶öZõç×V EõÌ[ýã_c÷O å^ \ö×Nþ c÷_ Töç XÌ^ãEõç - aç]×Ì^Eõ \öçã[ýçX½wøTöç×V \öãNþÌ[ý _lùS XÌ^ãEõç* \öãNþÌ[ý »Jô×Ì[ýäy YçTö_ç %c÷áøçãÌ[ýÌ[ý ×»Jôc÷Ô A[ýe =VçÌ[ýTöç c÷OTöîç×VÌ[ý ×»Jôc÷Ô ×Eõ»KÇ÷ Xç ×Eõ»KÇ÷ UçEõã[ýc÷O UçEõã[ý - XTÇö[ýç \ö×Nþ %çãa Xçc÷O*

VÇ[[ýï_ \öçã[ýçX½wøTöç %ãXEõ a]Ì^ \ö×NþÌ[ý ]Tö åVFçÌ^ - åaFçãX ×Xœöç Xçc÷O %çÌ[ý \ö×NþÌ[ý »Jô×Ì[ýyGTö _lùS Xçc÷O*

^çÌ[ý c÷ÖVãÌ^ \ö×Nþ %çä»K÷ åa [ýÇMõãTö YçãÌ[ý Xç å^ åaFçãX \öNþ %çÌ[ý VÇ[[ýï_, ×Xœöçc÷ÝX, £WýÇ \öç[ýYÒ[ýS Gç»RÍô %c÷e^ÇNþ c÷ÖVÌ^ \öçã[ý - %ç×] FÇ[ý \öNþ*

%`ÒÓ, YÇ_Eõ, åØ‘öV, Eõ+X c÷ã_c÷O å^ åaFçãX \ö×Nþ Aãaä»K÷ Töç XÌ^ãEõç, \ö×NþÌ[ý B m×_Ì[ý সঙ্গে TöçÌ[ý Ø‘öWý¶]ï - »Jô×Ì[ýy GTö _lùS - UçEõã[ýc÷O UçEõã[ý*

%`ÒÓ, YÇ_Eõ, åØ‘öV, Eõ+X c÷OTöîç×V \öçã[ýÌ[ý _lùS - Töç %ãXEõ Ì[ýEõã]Ì[ý c÷ãTö YçãÌ[ý* \ö×NþÌ[ý »Jô×Ì[ýyGTö _lùãSÌ[ý সঙ্গে ^×V B \öçã[ýÌ[ý _lùSm×_ YÒEõç` YçÌ^ Töã[ýc÷O Töç - aç×üøEõ \öçã[ýÌ[ý _lùS*

Lç_ \ö×Nþ å]ç»RôOç %c÷áøçÌ[ý^ÇNþ* %ça_ \ö×Nþ %c÷áøçÌ[ý-]ÇNþ %Uïçd FÇ[ý YçTö_ç %c÷áøçÌ[ý^ÇNþ*

Lç_ \ö×Nþ ^ÇNþ ]çXÇb =YãV` ×XãTö YçãÌ[ý Xç, =YãVrôçÌ[ýÖãY =YãV` ×VãTöc÷O YçãÌ[ý - Töçc÷O åEõc÷ =YãV` ×Vã_ ]ÇãF »Jô»RôOçÌ[ý _lùS, ×[ýÌ[ý×NþÌ[ý _lùS, সঙ্গ-Y×Ì[ýc÷çãÌ[ýÌ[ý æ»Jôrôç c÷OTöîç×V _lùS YÒçÌ^ &rô YÒEõç` YçÌ^*

%ça_ \ö×Nþ^ÇNþ ]çXÇb =YãVrôçÌ[ý %çaX ×XãTö AãEõ[ýçãÌ[ýc÷O GÌ[ýÌ[ýç×L* ^×V =YãV` YçÌ^ TöçÌ[ý ]ÇãF %çXã³VÌ[ý ×»Jôc÷Ô ZÇõä»RôO å[ýãÌ[ýçÌ^*


%ça×Nþ %çÌ[ý \ö×Nþ

×[ýbãÌ^ ]X ae_G UçEõçãEõ %ça×Nþ [ýã_ %çÌ[ý ad-A ae_G UçEõçãEõ \ö×Nþ [ýã_*

Ø‘öçUï[ýÇ׈ùÌ[ý %ç±ÁTÇö×rôÌ[ý %×\öYÒçÌ^c÷O å_ç\ö %çÌ[ý Ac÷O å_ç\öc÷O %ça×Nþ* å^ ×Xã_ïç\ö åac÷O %XçaNþ*

\ö×Nþ AãEõÌ[ý LXî [ý§ãEõ \öç_[ýçãa %çÌ[ý %ça×Nþ [ý§Ì[ý LXî AEõãEõ \öç_[ýçãa*

%ça×NþãTö-Ø‘öçãUï %ç±ÁTÇö×rô %çÌ[ý \ö×NþãTö-YÌ[ýçãUï %ç±ÁTÇö×rô*

\ö×NþÌ[ý %XÇÌ[ý×Nþ ad-A %çÌ[ý %ça×NþÌ[ý åX`ç [ýÊ×wøØ‘öçUïL %c÷e-A*

%ça×Nþ Eõçã]Ì[ý Y±óöÝ %çÌ[ý \ö×Nþ æYÒã]Ì[ý æ»K÷ç»RôO \ö×GXÝ*


æYÒ] C \öç_[ýçaç

æYÒ] \ö×NþÌ[ýc÷O yÔã]ç~×Tö, \ö×NþÌ[ý Gç»RÍô±¼öc÷O æYÒ]*

c÷ÖVÌ^-×[ý×X]Ì^ \öç_[ýçaçÌ[ý AEõ×»RôO _lùS %çÌ[ý TÇö×] ^×V åac÷O c÷ÖVÌ^c÷O åGçYX EõÌ[ý Töã[ý A ×X¸JôÌ^c÷O å^ TÇö×] Ø‘öçUïç\öç[ýçY~ - TgöçãEõ åEõ[ý_ EõUçÌ^ \öç_[ýça*

[ý§ \öç_-_çGç å^ AEõ \öç_-_çGçãEõ »RôO_çc÷OãTö [ýç ×[ý׬K÷~ Eõ×Ì[ýãTö YçãÌ[ý Xç - åac÷O \öç__çGçc÷O æYÒã]Ì[ý \ö×GXÝ*

æYÒ]ãEõ YÒçUïXç EõÌ[ý %çÌ[ý ×c÷eaçãEõ VÉãÌ[ý Y×Ì[ýc÷çÌ[ý EõÌ[ý - LGd åTöç]çÌ[ý ×VãEõ %çEÊõrô c÷ã[ýc÷O c÷ã[ý*

æYÒ] EõãÌ[ýç ×EõÜ™Çö %çaNþ c÷ãÌ^ç Xç* FÇ[ý \öç_[ýça ×EõÜ™Çö ]çFç]ç×F EõãÌ[ýç Xç*

æYÒã]Ì[ý ]Tö %çEõbïSEõçÌ[ýÝc÷O [ýç åEõ?

å^ åEõc÷ æYÒã]Ì[ý LXî LÝ[ýX VçX EõãÌ[ý - åa æYÒã]Ì[ý LÝ[ýX _ç\ö EõãÌ[ý*

^×V æYÒ] UçãEõ Töã[ý %YÌ[ýãEõ %ç]çÌ[ý [ý_ ×EõÜ™Çö Ø‘öçUï åÌ[ýãFç Xç*

æYÒã]Ì[ý EõUç [ý_çÌ[ý %çãG æYÒ] EõÌ[ý*

×[ýØ™öçãÌ[ý %×Ø™ö±¼ö c÷çÌ[ýçC ×EõÜ™Çö ×Xã\ö å^C Xç* ×[ýØ™öçÌ[ýc÷O LÝ[ýX - ×[ýØ™öçÌ[ýc÷O æYÒ]*

TÇö×] ^×V A]X `×Nþ _ç\ö EõãÌ[ý UçEõ ^çãTö »Jô³VÐaÉ^ïî Eõlù»JÇôîTö EõÌ[ýãTö YçÌ[ý, YÊ×U[ýÝ ভেঙ্গে »RÇôOEËõÌ[ýç »RÇôOEËõÌ[ýç EõÌ[ýãTö YçÌ[ý %çÌ[ý ^×V c÷ÖVãÌ^ æYÒ] Xç UçãEõ - Töã[ý åTöç]çÌ[ý ×Eõ»KÇ÷c÷O c÷Ì^×X!

×YÒãÌ^Ì[ý YÒ×Tö \öç_[ýçaç [ýç মঙ্গল×[ýc÷ÝX Eõ¶]ï EõFXc÷O æYÒã]Ì[ý Y×Ì[ý»JôçÌ^Eõ XÌ^*

×YÒÌ^Töã]Ì[ý LXî ×Eõ»KÇ÷ EõÌ[ýãTö c÷O¬K÷ç EõãÌ[ý Xç %U»Jô FÇ[ý \öç_[ýç×a - A EõUçC ^ç %çÌ[ý åaçXçÌ[ý ×YTöËå_ HÇHÇC Töçc÷O* Ø‘öçUï[ýÇ׈ùc÷O YÒçÌ^ =Nþ YÒEõçÌ[ý \öç_[ýçãa, Töçc÷O B YÒEõçÌ[ý ×X›õç] Wý¶ö]ïçyÔçÜ™ö \öç_[ýçãa åVãF aç[ýWýçX c÷CÌ^ç \öç_ XTÇö[ýç ×[ýYãVÌ[ý a¶\öç[ýXçc÷O %×WýEõ*

\öç_[ýça - %U»Jô åa åTöç]çÌ[ý =YÌ[ý åLçÌ[ý [ýç %ç×WýYTöî, `çaX, %Y]çX, %×\ö]çX ×Eõ¶‘öç ×LV EõÌ[ýã_c÷O aÇF Xç c÷ãÌ^ [ýÌ[ýe =ä•RôOç c÷Ì^, [ýç ]Çä»K÷ ^çÌ^ - %ç×] [ý_×»K÷ TÇö×] PöEõã[ý [ýç PEõçã[ý ×X¸JôÌ^ - Töç TÇö×] ^Tö×VX A]XTöÌ[ý UçEõ* Töçc÷O aç[ýWýçX c÷C*

^×V ATö»RÇôOEÇõ å_çEõ×X³Vç, =Yc÷ça, Ø‘öLXçXÇÌ[ý×Nþ, Ø‘öçUïc÷ç×X, %XçVÌ[ý, %ç±Á [ýç YÌ[ýGtXç åTöç]çÌ[ý æYÒ]ç&V c÷ãTö åTöç]çãEõ VÉãÌ[ý Ì[ýçFãTö YçãÌ[ý, Töã[ý åTöç]çÌ[ý æYÒ] EõTöc÷O _#çEõÌ[ý - EõTöc÷O lùÝS - Töç XÌ^ ×Eõ?

Eõçã] åGçYX %çä»K÷ ×EõÜ™Çö \öç_[ýçaçÌ^ Tö =\öãÌ^Ì[ý ×\öTöÌ[ý ×Eõ»KÇ÷c÷O åGçYX UçEõãTö YçãÌ[ý Xç!

AEõçXÇÌ[ý×Nþ, TöÝ[ýÐTöç C yÔ]çG×TöãTöc÷O LÝ[ýãXÌ[ý åaì³V^ïî C açUïEõTöç*

^çc÷çÌ[ý =YÌ[ý åTöç]çÌ[ý \öç[ýç, EõÌ[ýç C å[ýçWý ^TöFç×X C å^]XTöÌ[ý, Töçc÷çÌ[ý =YÌ[ý åTöç]çÌ[ý %ça×Nþ, »RôOçX [ýç \öç_[ýçaç TöTöFç×X C åTö]XTöÌ[ý*

^×V åEõçX×VX åTöç]çÌ[ý æYÒ]ç&ãV a[[ýïØ‘ö ×[ýEõçc÷OÌ^ç ×X]×#Tö c÷c÷OÌ^ç UçEõ %çÌ[ý \öç×aÌ^ç =×Pö[ýçÌ[ý %ç`áøç åVýF, Töã[ý åLçÌ[ý Eõ×Ì[ýÌ^ç TödlùSçd ×X]×#Tö c÷c÷OÌ^ç ×[ýGTöYÒçS c÷C - åV×Fã[ý æYÒ]ç&V EõTö adzVÌ[ý, åEõ]X Eõ×Ì[ýÌ^ç åTöç]çãEõ আলিঙ্গন Eõ×Ì[ýÌ^ç %çä»K÷X*

TgöçãEõ VçC - æ»JôãÌ^ç Xç - Yçc÷Oã_ %çX׳VTö c÷c÷OC*

×]_ãXÌ[ý %çEÇõ_TöçãEõ ×Eõ»KÇ÷ãTöc÷O TöîçG Eõ×Ì[ýC Xç, Töçc÷ç c÷c÷Oã_ ×[ýÌ[ýãc÷Ì[ý [ýîUç ]WýÇÌ[ý c÷c÷Oã[ý Xç %çÌ[ý VÇfãFÌ[ý ×\öTöÌ[ý `ç×Ü™öãEõ %XÇ\ö[ý Eõ×Ì[ýãTö Yç×Ì[ýã[ý Xç*

æYÒã]Ì[ý å]çc÷ - [ýçWýç åYã_c÷O [ýÊ׈ù, æYÒ]ç&ãVÌ[ý %Töîç»JôçãÌ[ýC HÊSç %çãa Xç, ×[ýä¬K÷ãV aãTöL c÷Ì^, ]çXÇbãEõ ]É»RÍô EõãÌ[ý Xç, ×»JôÌ[ý×VX অতৃপ্তি, AEõ[ýçÌ[ý &`ï Eõ×Ì[ýã_ %çÌ[ý TöîçG c÷Ì^ Xç - %Y×Ì[ý[ýwïøXÝÌ^*

Eõçã]Ì[ý å]çc÷ - [ýçWýçÌ^ lùÝS, Eõçã]îÌ[ý %Töîç»JôçãÌ[ý [ýç å^Ì[ýÖY »JôçCÌ^ç ^çÌ^ åaÌ[ýÖY Xç Yçc÷Oã_ HÊSç, ×[ýä¬K÷ãV \Çö_, ]çXÇbãEõ EõçYÇÌ[ýÓb C ]É»RÍô Eõ×Ì[ýÌ^ç åTöçã_, å\öçãGc÷O তৃপ্তি C ×[ýbçV, ×»JôÌ[ý×VX UçãEõ Xç - Y×Ì[ý[ýwïøXÝÌ^*


pûçX

%XÇ\Çö×TöÌ[ý ¥çÌ[ýç ^ç LçXç ^çÌ^ Töçc÷O - pûçX* pûçãXÌ[ý ]Tö %çÌ[ý VÊ×rô åXc÷O*

LçXçãEõc÷O å[ýV [ýã_ %çÌ[ý å[ýV %XÜ™ö* å^ ^Tö»RÇôOEÇõ LçãX åa TöTö»RÇôOEÇõ å[ýV×[ýd*

^çÌ[ý YçEõç ×[ý`Ÿça åXc÷O TöçÌ[ý %XÇ\Éö×Tö åXc÷O %çÌ[ý ^çÌ[ý %XÇ\Çö×Tö åXc÷O, åa %ç[ýçÌ[ý পন্ডিত ×EõãaÌ[ý ?

pûçX WýgçWýgçãEõ W[ýea EõãÌ[ý - ]çXÇbãEõ YÒEÊõTö »JôlÇù VçX EõãÌ[ý*

pûçX [ýØ™ÇöÌ[ý Ø‘öÌ[ýÖYãEõ ×XãVÛ` EõãÌ[ý %çÌ[ý [ýØ™ÇöÌ[ý å^ \öç[ý LçXã_ LçXç [ýç×Eõ UçãEõ Xç Töçc÷O TöçÌ[ý Ø‘öÌ[ýÖY*

%pûçXTöç ]çXÇbãEõ =×¥G EõãÌ[ý, pûçX ]çXÇbãEõ `çÜ™ö EõãÌ[ý* %pûçXTöçc÷O VÇfãFÌ[ý EõçÌ[ýS %çÌ[ý pûçXc÷O %çX³V*

^çÌ[ý %XÇ\Éö×Tö ^Tö»RôOç, TöçÌ[ý V`ïX, pûçX TöTö»RôOç, %çÌ[ý pûçãXc÷O ×[ý`ŸçãaÌ[ý VÊ»RÍôTöç*

TÇö×] ^Tö»RÇôOEÇõ pûçãXÌ[ý %×WýEõçÌ[ýÝ c÷ã[ý, TöTö»RÇôOEÇõ `çÜ™ö c÷ã[ý! åTöç]çÌ[ý pûçX å^]XTöÌ[ý, åTöç]çÌ[ý Ø‘ö¬K÷ã³V UçEõ[ýçÌ[ý lù]TöçC åTö]XTöÌ[ý* TÇöc÷O \ö×NþÌ[ýÖY åTöã_ pûçXÌ[ýÖY Y_ËåTö ×\ö×LãÌ^ aTöîÌ[ýÖY %çã_ç L‘öç_çC - åVFã[ý EõTö Zõ×Ì[ýe, EõTö åYçEõç, EõTö LçãXçÌ^çÌ[ý, EõTö ]çXÇb åTöç]çãEõ åEõ]X ×HãÌ[ý WýãÌ[ýä»K÷* %_aî åUãEõ ]É»RÍôTöç %çãa %çÌ[ý ]É»RÍôTöçc÷O %pûçXTöç*

å^ %XÇ\Çö×TöÌ[ý FÇ[ý G” EõãÌ[ý %U»Jô TöçÌ[ý _lùS YÒEõç` c÷Ì^ Xç - TöçÌ[ý G”m×_ Eõ”Xç]çy [ýç %çQÍö¶‘öÌ[ý* ^Tö QÇö[ýã[ý TöTö å[ý]ç_Ç] c÷ã[ý*

å^]X Qöç×_] YçEõã_ %çY×X åZõä»RôO ^çÌ^, åTöç]çÌ[ý %Ü™öãÌ[ý ad \öç[ý YçEõã_ %çY×Xc÷O åZõä»RôO ^çã[ý - åTöç]çÌ[ý ]ÇãF Töç YÒEõç` EõÌ[ýãTö c÷ã[ý Xç*

%çVã`ï G\öÝÌ[ý ×[ý`Ÿça Xç UçEõã_ ×XœöçC %çãa Xç, \ö×NþC %çãa Xç %çÌ[ý \ö×Nþ Xç c ã_ %XÇ\Éö×Töc÷O [ýç ×Eõ c÷ã[ý - pûçXc÷O [ýç ×Eõ c÷ã[ý %çÌ[ý åa YÒ»JôçÌ[ýc÷O [ýç EõÌ[ýãTö ×Eõ?


åXTöç

å^ %çãG MgõçY ×VãÌ^ä»K÷, %çãG YU åV×FãÌ^ä»K÷ åac÷O åXTöç XTÇö[ýç £WýÇ EõUçÌ^ ×Eõ åXTöç c÷CÌ^ç ^çÌ^?

%çãG %ãXîÌ[ý LXî ^Uça[[ýïØ‘ö æ»Rôã_ VçC, Vã`Ì[ý YçãÌ^ ]çUç ×[ýyÔÌ^ EõÌ[ý %çÌ[ý EõçÌ[ýÓ åVçb [ýã_ åVçb åVFç \Çöã_ ^çC, åa[ýçÌ^ %ç±Ác÷çÌ[ýç c÷C, Töã[ý åXTöç, Töã[ý åVã`Ì[ý c÷ÖVÌ^, Töã[ý åVã`Ì[ý Ì[ýçLç - XTÇö[ýç åEõ[ý_ ]ÇãF ]ÇãF c÷Ì^ Xç*

^×V åXTöç c ãTö »JôçC Töã[ý åXTÊöã±¼öÌ[ý %c÷áøçÌ[ý TöîçG EõÌ[ý, %çYXçÌ[ý mSGçX æ»K÷äQÍö VçC, YãÌ[ýÌ[ý ×c÷ãTö ^Uça[[ýïØ‘ö YS EõÌ[ý, %çÌ[ý ^ç মঙ্গল C aTöî ×XãL Töçc÷O EõãÌ[ý åVFçC %çÌ[ý aEõ_ãEõ æYÒã]Ì[ý a×c÷Tö [ý_ - åVFã[ý c÷çLçÌ[ý c÷çLçÌ[ý å_çEõ åTöç]çÌ[ý %XÇaÌ[ýS EõÌ[ýã[ý*

×X\öÛÌ[ý EõÌ[ý %çÌ[ý açc÷ãaÌ[ý a×c÷Tö %V]î =daçãc÷ EõçL EõãÌ[ý ^çC* _lùî åÌ[ýãFç - åTöç]ç c÷ãTö åTöç]çÌ[ý ×XãLÌ[ý C CãXîÌ[ý åEõçXÌ[ýÖY অমঙ্গল Xç %çãa - åVFã[ý åaì\öçGî_lùÝ åTöç]çÌ[ý HãÌ[ý [ýgçWýç UçEõã[ý*


Xç]-^`

Xç] ^ã`Ì[ý %ç`çÌ^ åEõçX EõçL EõÌ[ýãTö ^çCÌ^ç ×PöEõ XÌ^* ×EõÜ™Çö åEõçX EõçL ×XfØ‘öçUï\öçã[ý EõÌ[ýãTö åGã_c÷O Eõçã^ïîÌ[ý %XÇÌ[ýÖY Xç]-^` åTöç]çÌ[ý åa[ýç EõÌ[ýã[ýc÷O EõÌ[ýã[ý*

\Çöã_C ×XãLãEõ YÒ»JôçÌ[ý EõÌ[ýãTö å^C Xç [ýç ×XãLãEõ YÒ»JôçÌ[ý EõÌ[ýãTö Eõç=ãEõ %XÇãÌ[ýçWý EõãÌ[ýç Xç - Töçc÷ã_ a[ýçc÷O åTöç]çãEõ HÊSç EõÌ[ýã[ý %çÌ[ý åTöç]ç c÷ãTö VÉãÌ[ý aãÌ[ý ^çã[ý*

Xç]-^` %çã±Áç~Ì^ãXÌ[ý åHçÌ[ý %Ü™öÌ[ýçÌ^* åTöç]çÌ[ý AEõ»RÇôO =~×Tö c ã_c÷O åVFã[ý åEõ= åTöç]çãEõ PöçEÇõÌ[ý [ýç×XãÌ^ [ýãaä»K÷, åEõ= ]c÷çYÇÌ[ýÓb [ý_ä»K÷, åEõ= %[ýTöçÌ[ý, åEõ= aVË mÌ[ýÓ c÷OTöîç×V [ý_ä»K÷, %ç[ýçÌ[ý åEõ= `Ì^TöçX, [ýV]çãÌ^a, åEõ= [ýî[ýaçVçÌ[ý c÷OTöîç×V [ý_ä»K÷* aç[ýWýçX! TÇö×] AãVÌ[ý EõçÌ[ýÓ ×VãEõ XLÌ[ý ×VC Xç* åTöç]çÌ[ý Yãlù AÌ[ýç a[ýçc÷O \ÉöTö-XLÌ[ý ×Vã_c÷O HçäQÍö æ»JôãY [ýaã[ý - Töç »K÷çQÍöçXC ]c÷ç]Çוõ_* TÇö×] åTöç]çÌ[ý ]Tö EõçL EõãÌ[ý ^çC, ^çc÷Oä¬K÷ Töçc÷O åc÷çEõ*

Xç]-^` c÷OTöîç×VÌ[ý %ç`çÌ^ ^×V åTöç]çÌ[ý ]X \öãNþÌ[ý %ç»JôÌ[ýS EõãÌ[ý, Töçc÷ã_ åTöç ]ãX EõY»RôOTöç _Ç×EõãÌ^ Ì[ýãÌ^ä»K÷ - TödlùSçd TöçãEõ å]ãÌ[ý [ýçÌ[ý EõãÌ[ý VçC - Töã[ýc÷O মঙ্গল, XTÇö[ýç a[ýc÷O পন্ডø c÷ã[ý*

PöçEÇõÌ[ý, %[ýTöçÌ[ý ×Eõ¶‘öç \öG[ýçX c÷OTöîç×V c÷[ýçÌ[ý açWý åGã_c÷O TÇö×] ×X¸JôÌ^ ভন্ড c÷ãÌ^ YQÍöã[ý %çÌ[ý TöçãTö ]ÇãF c÷çLçÌ[ý [ýä{C EõçãL ×Eõ»KÇ÷c÷O EõÌ[ýãTö YçÌ[ýã[ý Xç* ^×V CÌ[ýÖY c÷O¬K÷ç åUãEõ UçãEõ Töã[ý AF×X TöîçG EõÌ[ý XTÇö[ýç - অমঙ্গল ×X`Ì^!

TÇö×] å^]XTöÌ[ý YÒEÊõTö c÷ã[ý, YÒEÊõ×Tö åTöç]çÌ^ åTö]XTöÌ[ý =Yç×Wý ×X¸JôÌ^ åVã[ýX A[ýe ×XãLÌ[ý ×\öTöãÌ[ý åTö]XTöÌ[ý %×WýEõçÌ[ýC åVã[ýX - c÷Oc÷ç ×XãL YÒTöîlù Eõ¬K÷ Töã[ý %çÌ[ý »Jôçc÷Oã[ý EõÝ! YÒçS-YãS YÒEÊõTö c÷ãTö æ»Jôrôç EõÌ[ý* YäQÍö Xç Yç` Eõä{ ×Eõ c÷O=×X\öçÌ[ý×a×»RôO Eõç=ãEõ =Yç×Wý ×VãÌ^ UçãEõ?


YÒ»JôçÌ[ý

মঙ্গল [ýã_ LçXã[ý, ^ç aTöî [ýã_ LçXã[ý, ]çXÇbãEõ [ý_[ýçÌ[ý LXî [ýÇEõ Zõçä»RôOç-Zõçä»RôOç c÷ãÌ^ =Pöã[ý - ]çXÇb åTöç]çãEõ ^çc÷O [ý_ÇEõ Xç åEõX - ]ãX ×Eõ»KÇ÷c÷O c÷ã[ý Xç ×EõÜ™Çö ]çXÇbãEõ aTöî-]ÇFÝ åVFã_ %çX³V c÷ã[ý - Töã[ýc÷O TöçãEõ YÒ»JôçÌ[ý [ý×_*

TÇö×] ^×V åEõçX aTöî åLãX UçEõ %çÌ[ý Töç ^×V মঙ্গলYÒV [ýã_ LçX, YÒçSYãS TöçÌ[ýc÷O ×[ýbÌ^ [ý_ A[ýe a[[ýçc÷OãEõ LçXãTö %XÇãÌ[ýçWý EõÌ[ý - [ýÇMõãTö Yçä{ a[[ýçc÷O åTöç]çÌ[ý EõUç £Xã[ý A[ýe åTöç]çÌ[ý %XÇaÌ[ýS EõÌ[ýã[ý*

TÇö×] ^×V aTöî åVãF UçEõ, [ýÇãMõ UçEõ Töã[ý åTöç]çÌ[ý EõçÌ^-]ãXç[ýçãEõî Töç ZÇõä»RôO å[ýÌ[ýÓã[ýc÷O å[ýÌ[ýÓã[ý* TÇö×] TöçãTö c÷ç×Ì[ýãÌ^ Xç ^çCÌ^ç Y^ïîÜ™ö ×Eõ»KÇ÷ãTöc÷O স্থির UçEõãTö YçÌ[ýã[ý Xç - aÉ^ïîãEõ ×Eõ %µùEõçÌ[ý æ»RôãEõ Ì[ýçFãTö YçãÌ[ý ?

TÇö×] aãTöî [ýç %çVã`ï ]Ç„ù UçEõ, c÷ÖVãÌ^ \öç[ý %çY×Xc÷O =UËå_ =Pöã[ý %çÌ[ý åac÷O \öçã[ý %XÇYÒç×STö c÷ãÌ^ EõTö å_çãEõÌ[ý å^ =~×Tö c÷ã[ý - TöçÌ[ý ×EõXçÌ[ýç åXc÷O*


%ç±ÁYÒ»JôçÌ[ý

å^ ×XãLãEõ YÒ»JôçÌ[ý EõãÌ[ý åa %ç±Á প্রবঞ্চনা EõãÌ[ý %çÌ[ý å^ aãTöî [ýç %çVã`ï ]Ç„ù c÷ãÌ^ TöçÌ[ý ×[ýbÌ^ [ýã_, åac÷O ×EõÜ™Çö ×PöEõ ×PöEõ %ç±ÁYÒ»JôçÌ[ý EõãÌ[ý*

YÒEÊõTö aTöî-YÒ»JôçÌ[ýãEõÌ[ý %c÷áøçÌ[ý - TöçÌ[ý %çVã`ï %çÌ[ý ভন্ডø-YÒ»JôçÌ[ýãEõÌ[ý %c÷áøçÌ[ý-%ç±ÁYÒ»JôçãÌ[ý*

^FXc÷O åVFã[ý ]çXÇb åTöç]çãEõ YÒSç] EõÌ[ýä»K÷ %çÌ[ý TöçãTö åTöç]çÌ[ý ×[ýã`b åEõçX %çY×wø c÷ä¬K÷ Xç, å]ì×FEõ AEõ AEõ[ýçÌ[ý %çY×wø EõÌ[ý»K÷ [ýä»RôO, ]ãX ×[ýã`b AEõ»RôOç ×Eõ»KÇ÷ c÷ä¬K÷ Xç, TöFXc÷O ×PöEõ åLãXç %Ü™öãÌ[ý æ»JôçãÌ[ýÌ[ý ]Tö c÷ç][ýQÍöçc÷O »RÇôãEõä»K÷ - TÇö×] ^Tö `ÝHÐ YçÌ[ý, aç[ýWýçX c÷C XTÇö[ýç ×X¸JôÌ^ %WýfYçãTö ^çã[ý*

YÒ»JôçãÌ[ýÌ[ý %c÷áøçÌ[ý YÒEÊõTö YÒ»JôçãÌ[ýÌ[ý %Ü™öÌ[ýçÌ^*

åTöç]çÌ[ý ×\öTöãÌ[ý ^×V aTöî Xç UçãEõ Töã[ý c÷çLçÌ[ý [ý_, c÷çLçÌ[ý \öçS EõÌ[ý, c÷çLçÌ[ý EõçÌ^Vçc÷O åVFçC - åTöç]çÌ[ý »Jô×Ì[ýäy åTöç]çÌ[ý ]ãX, åTöç]çÌ[ý [ýçãEõî TöçÌ[ý åLîç×Töf ×Eõ»KÇ÷ãTöc÷O ZÇõ»RôOã[ý Xç* aÉ^ïî ^×V Xç UçãEõ Töã[ý [ý§ %çã_çC %µùEõçÌ[ýãEõ AEõV] Töç×QÍöãÌ^ ×VãTö YçãÌ[ý Xç*


aTöî-YÒ»JôçÌ[ýEõ

å^ adåEõc÷O ×»JôÜ™öç EõãÌ[ý - adåEõc÷O ^çLX EõãÌ[ý - åa aãTöîÌ[ýc÷O \öNþ - åac÷O YÒEÊõTö YÒ»JôçÌ[ýEõ*

×PöEõ ×PöEõ ×[ý`Ÿça, ×X\öÛÌ[ýTöç C \ö×Nþ Xç UçEõã_ åa EõFXc÷O YÒ»JôçÌ[ýEõ c÷ãTö YçãÌ[ý Xç*

YÒEÊõTö aTöî YÒ»JôçÌ[ýEõc÷O LGãTöÌ[ý YÒEÊõTö মঙ্গলাEõç…Ý* TgöçÌ[ý VÌ^çÌ^ EõTö LÝã[ýÌ[ý å^ %çã±Áç~Ì^X c÷Ì^ TöçÌ[ý c÷OÌ^wøç åXc÷O*
åac÷O YÒEÊõTö YÒ»JôçÌ[ýEõ - å^ %çYX ]c÷ãüøÌ[ý EõUç \Çöã_C ]ÇãF %çãX Xç %çÌ[ý `Ì[ýÝÌ[ý ¥çÌ[ýç aãTöîÌ[ý %ç»JôÌ[ýS EõãÌ[ý-]ãX aTöî×»JôÜ™öçÌ^ ]Ç„ù UçãEõ A[ýe ]ÇãF ]ãXÌ[ý \öç[ýçXÇ^çÌ^Ý aãTöîÌ[ý ×[ýbÌ^ [ýã_*

å^FçãX åVFã[ý åEõ= ×[ý`ŸçãaÌ[ý Gã[[ýïÌ[ý a×c÷Tö aãTöîÌ[ý ×[ýbÌ^ [ý_ä»K÷, VÌ^çÌ[ý EõUç [ý_ãTö %çXã³V A[ýe VÝXTöçÌ^ %WýÝÌ[ý c÷ãÌ^ YQÍöä»K÷, æYÒã]Ì[ý a×c÷Tö %çã[ýG\öãÌ[ý a[ýçc÷OãEõ QöçEõä»K÷, আলিঙ্গন EõÌ[ýä»K÷ %çÌ[ý å^ ]ÇcÉ÷ãTöÛ TöçÌ[ý ]c÷ãüøÌ[ý EõUç åEõ= [ý_ä»K÷, Töç Ø‘öÝöEõçÌ[ý EõÌ[ýä»K÷ Xç [ýÌ[ýe VÝX A[ýe ¶ÚöçX c÷ãÌ^ [ýÇEõভাঙ্গা ]Tö c÷ãÌ^ YQÍöä»K÷ - FÇ[ýc÷O ×PöEõ, TöçÌ[ý Eõçä»K÷ =#‘ö_ aTöî %çä»K÷c÷O %çä»K÷ - %çÌ[ý TöçÌ[ý açWýçÌ[ýS »Jô×Ì[ýäyC åVFãTö Yçã[ý aTöî ZÇõä»RôO å[ýÌ[ýÓä¬K÷*

å^ aTöî YÒ»JôçÌ[ý EõÌ[ýãTö ×GãÌ^ %çYX ]c÷ãüøÌ[ý G” EõãÌ[ý A[ýe a[ý a%Ì^ %çYXçãEõ ×XãÌ^c÷O [ýîØ™ö %çÌ[ý XçXçÌ[ýEõã]Ì[ý EõçÌ^Vç E ãÌ[ý ×XãLãEõ adzVÌ[ý åVFçãTö »JôçÌ^ - ^çÌ[ý YÒ×Tö অঙ্গসঞ্চালনে Mõ_ãEõ Mõ_ãEõ %c÷áøçÌ[ý ZÇõä»RôO å[ýÌ[ýÓä¬K÷ - ^çÌ[ý æYÒã] %c÷áøçÌ[ý, EõUçÌ^ %c÷áøçÌ[ý, VÝXTöçÌ^ %c÷áøçÌ[ý, ×[ý`Ÿçãa, pûçãX, \ö×NþãTö, ×X\öÛÌ[ýTöçÌ^ %c÷áøçÌ[ý åa c÷çLçÌ[ý পন্ডিত åc÷çEõ %çÌ[ý åa ^Töc÷O pûçX-\ö×NþÌ[ý EõUç [ý_ÇEõ Xç åEõX - ×X¸JôÌ^ åLãXç - åa ভন্ডø, TöçÌ[ý Eõç»K÷ åUãEõ [ý§VÉÌ[ý aãÌ[ý ^çC, £ãXç Xç TöçÌ[ý EõUç, ×Eõ»KÇ÷ãTöc÷O TöçÌ[ý c÷ÖVãÌ^ aTöî åXc÷O - ]ãX aTöî Xç UçEõã_ \öç[ý ×Eõ EõãÌ[ý %çaã[ý?


VçX

VçX EõÌ[ý, ×EõÜ™Çö VÝX c÷ãÌ^ YÒTöîç`ç Xç åÌ[ýãF - åTöç]çÌ[ý %Ü™öãÌ[ý VÌ^çÌ[ý VÌ[ýLç FÇã_ ^çEËõ*

VÌ^ç ×c÷açã[ý VçX %c÷áøçãÌ[ýÌ[ý Y×Ì[ýãYçbEõ*

×^×X EõçTöÌ[ý\öçã[ý åTöç]çÌ[ý VçX GÐc÷S EõãÌ[ýX, mÌ[ýÓÌ[ýÖãY ×Tö×X åTöç]çÌ[ý c÷ÖVãÌ^ VÌ^ç-\öçã[ýÌ[ý =ã¥çWýX EõãÌ[ýX - %TöA[ý EÊõTöpû c÷C*

^çãEõ VçX EõÌ[ýã[ý TöçÌ[ý VÇfF %XÇ\ö[ý EõãÌ[ý ac÷çXÇ\Çö×Tö YÒEõç` EõÌ[ý, açc÷a VçC, aç³Ã¼øXç VçC, YãÌ[ý ^ç açWýî ^±óö ac÷EõçãÌ[ý VçC - æYÒã]Ì[ý %×WýEõçÌ[ýÝ c÷ã[ý, VçX ×aˆù c÷ã[ý*

VçX EõãÌ[ YÒEõç` ^Tö Xç EõÌ[ý TöTöc÷O \öç_ - %c÷áøçÌ[ý åUãEõ Ì[ýlùç Yçã[ý*

%YãÌ[ýÌ[ý মঙ্গল Eõç]Xçc÷O ×XL মঙ্গলের YÒaÉ×Tö*

^ç¦úçEõçÌ[ýÝãEõ ×Zõ×Ì[ýãÌ^ç Xç* %Uï, Xç c÷Ì^ ac÷çXÇ\Çö×Tö, açc÷a, aç³Ã¼øXç, ×]×rôEõUç, ^ç c÷Ì^ AEõ»RôOç VçC - c÷ÖVÌ^ åEõç]_ c÷ã[ý*

WýXÝ c÷C lù×Tö Xçc÷O ×EõÜ™Çö VÝX A[ýe VçTöç c÷C* %c÷áøçÌ[ýÝ WýXÝ ]×_XTöçÌ[ý Vça, Töçc÷O pûçXãEõ =ãYlùç EõãÌ[ý* WýX[ýçXË ^×V %c÷áøçÌ[ýÝ c÷Ì^, åa VÇVÛ`çÌ^ %[ýXTö c÷Ì^*


EõÌ[ýçÌ[ý aåáøTö

å^]X Eõ×Ì[ýÌ^ç ^çc÷ç Yçc÷OãTö c÷Ì^ Töçc÷ç Xç Eõ×Ì[ýÌ^ç åaLXî VÇf×FTö c÷c÷OC Xç*

EõÌ[ýçÌ[ý %çãG VÇfF EõÌ[ýç Xç YçCÌ^çãEõc÷O åQöãEõ %çãX*

×X¸JôÌ^ åLãXç - EõÌ[ýçc÷O YçCÌ^çÌ[ý LXXÝ* EõÌ[ýç»RôOç ^FXc÷O »JôçCÌ^çãEõ %XÇaÌ[ýS EõãÌ[ý, TöçÌ[ý EÊõTöçUïTöç TöFXc÷O a¶ö]ÇãF VñçQÍöçÌ^*

åYãTö c÷ã_c÷O - Töç ^çc÷O åc÷çEõ - £XãTö c÷ã[ý Töç ×Eõ EõãÌ[ý YçCÌ^ç ^çÌ^ %çÌ[ý ×PöEõ ×PöEõ Töç EõÌ[ýãTö c÷ã[ý - Xç EõãÌ[ý YçCÌ^çÌ[ý LXî =VËGÐÝ[ý c÷CÌ^çÌ[ý æ»JôãÌ^ å[ýçEõç×] %çÌ[ý ×Eõ %çä»K÷?

YÒEÊõ×Tö TöçãVÌ[ýc÷O ×WýhõçÌ[ý EõãÌ[ý - ^çÌ[ýç Xç×Eõ YÒTöîlùãEõ %[ýpûç [ýç %GÐçc÷î EõãÌ[ý YãÌ[ýçlùãEõ আলিঙ্গন EõãÌ[ý*

%çÌ[ý YãÌ[ýçlù ^çãVÌ[ý YÒTöîlùãEõ Ì[ý×tTö C _ç×súTö EõãÌ[ý - Töç Ì[ýçc÷O ZgõçÅ×EõÌ[ý %×WýEõçÌ[ýÝ c÷Ì^*


å^çG

åEõçX ×Eõ»KÇ÷ãTö ^ÇNþ c÷CÌ^ç [ýç AEõ]ÇFÝ %ça×NþÌ[ý Xç]c÷O - å^çG*

TÇö×] ^×V å^çGÝ c÷ãTö »JôçC Töçc÷ã_ åTöç]çãEõ åEõçX %çV`ï, aVËmÌ[ýÓ [ýç åEõçX ×YÒÌ^YÌ[ýã] B \öç_[ýçaç [ýç %ça×Nþ ×VãÌ^ A]XTöÌ[ý \öçã[ý ^ÇNþ c ãTö c÷ã[ý - ^çãTö TÇö×] a[ý a]Ì^ a[[ýïãTöç\öçã[ý AEõ»RôOç ×XXQÍö »Jô_çÌ^]çX তৃপ্তি ×XãÌ^ »Jô_ãTö YçÌ[ý [ýç UçEõãTö YçÌ[ý - åa åTöç]çÌ[ý %»RÇôO»RôO UçEõã_ VÇ×XÌ^çÌ^ %çÌ[ý åTöç]çÌ[ý ×Eõ»KÇ÷Ì[ýc÷O YÒãÌ^çLX Xçc÷O - ×PöEõ A]XTöÌ[ý c÷ãÌ^*

%çÌ[ý CÌ[ýc÷O açãU açãU - TgöçÌ[ý c÷O¬K÷ç C »Jôç×c÷VçÌ[ý Y×Ì[ýYÉÌ[ýS EõãÌ[ý TgöçãEõ TÇörô C YÇrô EõÌ[ýçÌ[ý সন্দীপ্তিময়ী »Jôç×c÷Vç Vç= Vç= EõãÌ[ý L‘öã_ åTöç]çÌ[ý %Ü™öÌ[ýãEõ A]Xc÷O EõãÌ[ý TÇö_ã[ý - ^çãTö EõçãL TöçÌ[ý [ýçØ™ö[ý Y×Ì[ýS×Tö Xç EõãÌ[ý ×Eõ»KÇ÷ãTöc÷O TÇö×] UçEõãTö YçÌ[ý Xç*

%çÌ[ý AÌ[ý åUãEõc÷O Töç EõÌ[ýçÌ[ý Eõ_ãEõì`_, AdZgõçÅ×Eõ [ýÇ׈ù - Yç×Ì[ýYç×`ŸïEõ VÇ×XÌ^çãEõ åTö]×X\öçã[ý ×XÌ^Ü—öS EõãÌ[ý Töç Y×Ì[ýYÉÌ[ýS EõÌ[ýçÌ[ý ^ç ×Eõ»KÇ÷ Ì[ýEõ] - ×»JôÜ™öç C »Jô×Ì[ýäy ZÇõä»RôO =äPö åTöç]çãEõ TöVXÇYç×TöEõ =àöç×aTö EõãÌ[ý TÇö_ã[ý %çÌ[ý TÇö×] YçÌ[ýã[ýC Töç %XçÌ^çãa Ac÷O LãXîc÷O [ýã_ - å^çGf Eõ¶]ïaÇ åEõì`_]Ë*


TöÝUï

å^FçãX G]X Eõ×Ì[ýã_ ]ãXÌ[ý গ্রন্থির å]ç»JôX [ýç a]çWýçX c÷Ì^ Töçc÷O - TöÝUï*

åEõçX ]c÷çXË YÇÌ[ýÓãbÌ[ý açc÷»Jô^ïî [ýç TgöçÌ[ý \öç[ý C Eõã¶ö]ïÌ[ý å^ a]Ø™ö [ýçØ™ö[ý %×\ö[ýî×Nþ åLîç×Tö¹]çXË \öçã[ý TgöçãEõ [ýîNþ EõÌ[ýä»K÷ - TgöçÌ[ýc÷O ae&`ï _ç\ö c÷ä»K÷ - TöÝãUï é[ý×`rôî*

%çÌ[ý `Òˆùç[ýXTö c÷ÖVãÌ^ ]çXÇb ^FXc÷O åaFçãX G]X EõãÌ[ý TöF×X åac÷O \öç[ý, Eõ¶]ï C å[ýçãWýÌ[ý দীপ্তিতে TöçÌ[ý [ýÊ×wøa]ç×c÷Tö %Ü™öfEõÌ[ýS, [ýÊ×wøÌ[ý [ýgçWýX c÷ãTö %ãXEõ Y×Ì[ý]çãSc÷O =X½ÆNþ C =wøÝSï c÷ãÌ^ CäPö C YU YçÌ^ - %çÌ[ý Töçc÷O c÷ä¬K÷ TöÝãUïÌ[ý ]×c÷]ç*

^FXc÷O åTöç]çÌ[ý পরিস্থিতি-aeHçTö aelÇù[ýËWý c÷ÖVÌ^ Y×Ì[ý`ÒçÜ™ö %[ý`TöçÌ^ YUc÷çÌ[ýç c÷ãÌ^ - aeaçÌ[ýãlùäy ×XÌ^Ü—öS-aç]taî-a]çWýçX YÒ[ýÊ×wø-×Xä¸Jôrô c÷ãÌ^ =äPö c÷OrôØ‘öçUï C c÷OrôYÒ×TöœöçÌ[ý উদ্দামতা ×X¹YÒ\ö å[ýVXçÌ^ Y^ïî[ý×aTö c÷Ì^ - TÇö×] TödlùSçd ×XãLãEõ `Òˆùç[ý×X×TöãTö %çXTö EõãÌ[ý TöÝUï}]ãS G]X Eõ×Ì[ýC - Ø‘öçস্থ öî \öÌ[ýaç C YU উদ্দীপনারý a×c÷Tö ^Uça¶\ö[ý åTöç]çÌ[ý Eõçä»K÷ %ç×[ý\ÇöÛTö c÷c÷Oã[ýc÷O*


Xç]-WýîçX

Xçã] ]çXÇbãEõ TöÝ©Âù EõãÌ[ý %çÌ[ý WýîçãX ]çXÇbãEõ স্থির C GÐc÷Slù] EõãÌ[ý*

WýîçX ]çãXc÷O åEõçX ×Eõ»KÇ÷ AEõ»RôOçÌ[ý ×»JôÜ™öç ×XãÌ^ å_ãG UçEõç %Uïçd Töd×»JôÜ™öç-YÌ[ý+Ì[ýçÌ^ ×XÌ^Tö ]XX`Ý_ c÷CÌ^ç - %çÌ[ý Töçc÷O %ç]Ì[ýç å[ýçWý EõÌ[ýãTö Yç×Ì[ý ^çc÷O %ç]çãVÌ[ý å_ãG-UçEõç»RôOçÌ[ý ×[ýãlùY AãX åVÌ^ ×EõÜ™Çö ভেঙ্গে ×VãTö YçãÌ[ý Xç*

×[ýÌ[ýNþ c÷CÌ^ç ]çãXc÷O ×[ý×lùপ্ত c÷CÌ^ç* TöÝ©Âù c÷C ×EõÜ™Çö স্থির c÷C - a]Ø™öc÷O %XÇ\ö[ý Eõ×Ì[ýãTö Yç×Ì[ýã[ý*

%ç[ýçÌ[ý Ac÷O WýîçX EõÌ[ýãTö åGã_c÷O ^çãEõ WýîçX EõÌ[ýË×»K÷ TöçÌ[ý Xç] TöVUï-\öç[ýXçÌ[ý a×c÷Tö %çYXç%çY×X Aãa c÷ç×LÌ[ý c÷Ì^* %çÌ[ý %]×X EõãÌ[ýc÷O åac÷O ×[ýbãÌ^Ì[ý ×»JôÜ™öç AEõ»RôOç YÌ[ý+Ì[ýçÌ[ý YÒEÊõ×Tö ×XãÌ^ ×XÌ[ý[ý׬K÷~ éTö_WýçÌ[ýçÌ[ý ]TöX »Jô_ãTö UçãEõ* %çÌ[ý AÌ[ýc÷O Zõã_c÷O a]ç×Wý Aãa c÷ç×LÌ[ý c÷Ì^*

Töçc÷O ]çXÇb ^FX a]ç×Wý åUãEõ aYç×Ì[ýYç×`ŸïEõ LGd-[ýÇ׈ùãTö åLãG CäPö, TöFX TöçÌ[ý AEõ»RôOç ×[ýÌ[ýç»RôO öpûçX-è»JôTöXî ×XãÌ^ LçLŸ_î\öçã[ý =àöç×aTö c÷ãÌ^ UçãEõ* TöFX åa c÷Ì^ - B pûçX-ë»JôTöãXîÌ[ý [ýîNþ YÒTöÝEõ*

Töçc÷O Xç] C WýîçX EõÌ[ýãTö åGã_c÷O aVËmÌ[ýÓ, %çV`ï [ýç ×YÒÌ^YÌ[ý] - ^çc÷O [ýã_ %×\ö×c÷Tö EõÌ[ý Xç åEõX - %]XTöÌ[ý LÝ[ýÜ™ö [ýîNþ YÒTöÝãEõÌ[ýc÷O %[ý_¶‘öX C %XÇaÌ[ýS EõÌ[ýãTö c÷Ì^*

Töç Xç YçCÌ^ç åGã_ - B [ýîNþYÒTöÝãEõ %çYÒçS [ýçØ™ö[ýæYÒ]Ý A]XTöÌ[ý Eõç=ãEõ %[ý_¶‘öX C %XÇaÌ[ýS EõãÌ[ý - Ac÷O %çV`ï, aVËmÌ[ýÓ [ýç ×YÒÌ^YÌ[ýã] =¥Çˆù C %çYÒçS c÷ãTö c÷Ì^ - %çÌ[ý Ac÷O c÷ã_c÷O åTöç]çÌ[ý =~Tö »Jôç_Xç - LÝ[ýX, ^` C [ýÊ׈ùãTö YÒG×Tö YÌ[ýçÌ^S c÷ãÌ^ - a㶑öG`ç_Ý c÷ãTö YçãÌ[ý*


a]ç×Wý

åEõçX ×[ýbãÌ^ ]X a]îEËõ\öçã[ý _ç×GÌ^ç UçEõçÌ[ý Xç] a]ç×Wý* Töçc÷O a]ç×Wý ]çãXc÷O c÷ä¬K÷ - a]îEËõ\öçã[ý WýçÌ[ýS EõÌ[ýç [ýç _ç×GÌ^ç UçEõç*

å[ý§a C %pûçX c÷ãÌ^ EõçPö-YçUãÌ[ýÌ[ý ]TöX YäQÍö UçEõã_c÷O å^ TöçãEõ a]ç×Wý [ý_ãTö c÷ã[ý TöçÌ[ý åEõçX ]çãX åXc÷OãEõç, ^×V B YäQÍö UçEõç åUãEõ %ç]É_ AEõ»RôOç ac÷L pûçX C Eõ¶]ïYÒçSTöçÌ[ý Y×Ì[ýS×Tö Xç Hä»RôO*

%çÌ[ý Ac÷O LãXîc÷O a]ç×Wý [ý§ YÒEõçãÌ[ýÌ[ý c÷ãTö YçãÌ[ý - Töç å^]X C ^Tö ]çXÇãbÌ[ý å^]X C ^TöYÒEõçÌ[ý WýçTÇö C ae•õçÌ[ý (instinct)


[ýСù

^çc÷ç [ýÊ׈ùপ্রাপ্ত c÷c÷OÌ^ç ^çc÷ç-×Eõ»KÇ÷ c÷c÷OÌ^ç Töçc÷çc÷O %çä»K÷ Töçc÷çc÷O - [ýСù*

]çXÇãbÌ[ý YÒ[ýÊ×wøm×_ ^FX TöçÌ[ý c÷Orô [ýç ×YÒÌ^-YÌ[ýã]Ì[ý YÒ×Tö AEõçÜ™ö %XÇÌ[ýçG-]Ç„ù »RôOçãX TgöçÌ[ýc÷O Ø‘öçUï, YÒ×Töœöç C YÇ×rôÌ[ý LXî তৃপ্তি]Ì^Ý %XÇa×µùdaçÌ[ý a×c÷Tö TöçÌ[ý LGãTöÌ[ý YÒ×Tö YÒãTöîEõ×»RôOãEõ XçXçÌ[ýEõ] ×[ýä`ÀbãS - ×XÌ^Ü—öS aç]taî-a]çWýçãX - c÷Orô [ýç ×YÒÌ^ YÌ[ýã]Ì[ý açUïEõTöçÌ^ ×»JôÜ™öç, »Jô_X C TöçÌ[ý [ýçØ™ö[ý %×\ö[ýî×NþãTö AãX - yÔ]`f å^ AEõ c÷OärôEõ-\Éö×]ãTö উপস্থিত c÷ãÌ^ TöçÌ[ýc÷O %XÇÌ[ýtX-%XÇYÒçSãX YÒ×Tö [ýî×rô C a]×¹TöãEõ å^]X %XÇ\ö[ý EõãÌ[ý UçãEõ Töçc÷O c÷ä¬K÷ - [ýСùV`ïX C %XÇ\Çö×Tö*

%çÌ[ý %»RÇôO»RôO C %çYÒçS, ]Ç„ù C =¥Çˆù %XÇa×µùdaçÌ[ý a×c÷Tö B [ýÊc÷ãTöÌ[ý ×»JôÜ™öçÌ^ C »Jô_ãX [ýçØ™ö[ýTöç ×XãÌ^ »Jô_çc÷O c÷ä¬K÷ - YÒEÊõTö [ýСù»Jô^ïî*


açWýXçÌ[ý TÇöEËõ

^×V açWýXçÌ^ =~×Töc÷O EõÌ[ýãTö »JôçC - %çÌ[ý åa =~×TöãEõ a[[ýïãTöç]ÇFÝ EõÌ[ýçÌ[ýc÷O c÷O¬K÷ç UçãEõ - Töçc÷ã_ YÒUå]c÷O XLÌ[ý åÌ[ýãFç A]XTöÌ[ý %XÇa×µùdaçÌ[ý ×\öTöÌ[ý ×VãÌ^ åa[ýç]ÉFÌ[ý c÷Orô^çLX - ^çãTö åTöç]çÌ[ý åa[ýçÌ^ åTöç]çÌ[ý YÒ×Tö Yç×Ì[ýYç×`ŸïEõ TöçÌ[ý YÒãÌ^çLX-YÉÌ[ýãS YÇ×rô_ç\ö EõãÌ[ý c÷Oärô =¥Çˆù c÷ãÌ^ TgöçãTö %»RÇôO»RôO \öçã[ý %çXÇÌ[ý×Nþ _ç\ö EõãÌ[ý*

%çÌ[ý Ac÷O ^çLãXÌ[ý ×\öTöÌ[ý ×VãÌ^c÷O åVFã[ý åTöç]çÌ[ý c÷Orô]XX [ýç WýîçX A]XTöÌ[ýc÷O YÒ[ý_ c ãÌ^ =Pöä»K÷ ^çãTö åTöç]çÌ[ý YÒTöîEõ»RôOÝ YÒ[ýÊ×wø c÷Orô-Ø‘öçUï-YÒ×Töœöç-YÇ×rôY~ Xç c÷ãÌ^c÷O UçEõãTö Yçä¬K÷ Xç* A]XTöÌ[ý \öçã[ýc÷O yÔ]`fc÷O åVFãTö Yçã[ý åTöç]çÌ[ý YÒãTöîEõ»RôOÝ [ýÊ×wø C YÒ[ýÊ×wø, YÒãTöîEõ»RôOÝ YÒãTöîEõTöÝãEõ, åEõ]XTöÌ[ý açUïEõ EõãÌ[ý TÇö_ä»K÷ - %çÌ[ý åam×_ %]×X EõãÌ[ýc÷O c÷OärôÌ[ý YÒ×Tö %XÇÌ[ý×Nþ aÇäyc÷O å^X åEõ]X adzVÌ[ý\öçã[ý GÐ×UTö c÷ãÌ^ =Pöä»K÷*

TöçÌ[ýYÌ[ý AÌ[ýc÷O ×\öTöÌ[ý ×VãÌ^c÷O åTöç]çÌ[ý Xç]WýîçX c÷OTöîç×V açWýXçÌ[ý a]Ì^ ^FX TÇö×] ×X×Ì[ý×[ý×_-\öçã[ý [ýãa Ca[ý Eõ¬K÷ - åTöç]çÌ[ý ]çUçÌ^ å^]XTöÌ[ý ^Tö ×»JôÜ™öçc÷O %çaÇEõ Xç åEõX - YÒ×Tö YÒãTöîEõ×»RôOãEõc÷O å[ý` EõãÌ[ý ×c÷aç[ý ×XEõç` EõãÌ[ý c÷OrôçXÇEÉõã_ AãX TgöçÌ[ý TÇö×rô, YÇ×rô C YÒ×TöœöçÌ^ aç[ýWýçX EõãÌ[ý åZõ_ãTö UçEõ %çÌ[ý Ac÷O EõãÌ[ý åTöç]çÌ[ý WýîçX, LY c÷OTöîç×V å^c÷O å`b c÷ãÌ^ A_ %]×X åam×_ ^çUç^U ^TöVÉÌ[ý a¶\ö[ý Eõã]ïÌ[ý ×\öTöÌ[ý ×VãÌ^ [ýçØ™ö[ý %×\ö[ýî×Nþ ×VãTö ×Eõ»KÇ÷ãTöc÷O \Çöã_ å^C Xç - åVFã[ý åTöç]çÌ[ý ]×Ø™ö›õ åEõ]X TöÌ[ýËTöãÌ[ý c÷ãÌ^ VlùTöç C ×lùYÒTöçÌ[ý a×c÷Tö pûçX C Eõã¶ö]ïÌ[ý %×Wýã[ý`ãX åTöç]çãEõ ×XÌ[ýÜ™öÌ[ý =~Tö =Yã\öçãGÌ[ý ×\öTöÌ[ý ×VãÌ^ [ýçØ™ö[ý =~×TöãTö ×XãÌ^ »Jôã_ä»K÷*


açTö»RôOÝ aepûç (VÝXTöç C [ýîçEÇõ_Töç)

(1) VÝX c÷CÌ^ç %Uï åXçeÌ[ýç açLç XÌ^ãEõç*

(2) [ýîEÇõ_Töç ]çãX ×[ýpûçYX XÌ^ãEõç [ýÌ[ýe - c÷ÖVãÌ^Ì[ý AEõçÜ™ö =VËVç] %çEõç…ç*

(3) Ø‘öçUïYÌ[ýTöç Ø‘öçWýÝXTöç XÌ^ãEõç [ýÌ[ýe - Ø‘öçWýÝXTöçÌ[ý %Ü™öÌ[ýçÌ^*

(4) åTöL ]çãX åyÔçWý XÌ^ãEõç [ýÌ[ýe - ×[ýXÌ^-a]×XŸTö VÊ»RÍôTöç*

(5) açWýÇ ]çãX ^çVÇEõÌ[ý XÌ^ãEõç [ýÌ[ýe - %çVã`ïÌ[ý =VËåV`î×aˆù EõçÌ[ýãS ×XãLÌ[ý [ýÊ×wøØ‘öçUïTöîçGÝ æYÒ]Ý*

(6) \öNþ ]çãX ×Eõ %çc÷ç¶ö]EËõ? [ýÌ[ýe - ×[ýXÝTö %c÷e^ÇNþ pûçXÝ*

(7) a×c÷bÇÕTöç ]çãX Y_çÌ^X XÌ^ãEõç - æYÒã]Ì[ý a×c÷Tö আলিঙ্গন*


lù]ç C a×c÷bÇÕTöç

lù]ç EõÌ[ý ×EõÜ™Çö %Ü™öãÌ[ýÌ[ý a×c÷Tö, ×\öTöÌ[ý GÌ[ý] åÌ[ýãF %YçÌ[ýGTöç[ý`Töf lù]ç`Ý_ c÷ãTö å^C Xç*

lù]ç EõÌ[ý ×EõÜ™Çö lù×Tö EõãÌ[ýç Xç* ×[ý»JôçãÌ[ýÌ[ý \öçÌ[ý, `ç×Ø™öÌ[ý \öçÌ[ý %çYX c÷çãTö ×XãTö å^C Xç, %Ü™öãÌ[ýÌ[ý a×c÷Tö YÌ[ý]×YTöçÌ[ý =YÌ[ý XîØ™ö EõãÌ[ý aeã`çWýãXÌ[ý YãU [ýçØ™ö[ý\öçã[ý »Jôã_ãTö UçEõ - \öç_ c÷ã[ý*

Eõçc÷çãEõC %XîçãÌ^Ì[ý LXî ^×V TÇö×] `ç×Ø™ö ×[ýWýçX EõÌ[ý, ×X¸JôÌ^ åLãXç, YÌ[ý]×YTöç B `ç×Ø™ö =\öãÌ^Ì[ý ]ãWýî \öçÌ[ýTö]îçXÇaçãÌ[ý \öçG EõãÌ[ý åVã[ýX*

×YTöçÌ[ý LXî, aãTöîÌ[ý LXî VÇfF å\öçG EõÌ[ý - %XÜ™ö `ç×Ü™ö Yçã[ý* TÇö×] aãTöî অবস্থান EõÌ[ý, %XîçÌ^ãEõ ac÷î EõãÌ[ý TöçãEõ মঙ্গলে ×XÌ^Ü—öS EõÌ[ýãTö UçEõ, YÒ×TöãÌ[ýçWý EõãÌ[ýç Xç `ÝHÐc÷O YÌ[ý] মঙ্গলের %×WýEõçÌ[ýÝ c÷ã[ý*


YçY

^çc÷ç Eõ×Ì[ýã_ Ì[ýlùç c÷c÷OãTö Yç×TöTö c÷Ì^ Töçc÷çc÷O - YçY*

^×V YçY EõãÌ[ý UçEõ, EõçTöÌ[ýEõã¢ö Töç YÒEõç` EõÌ[ý, `ÝHÐc÷O aç³Ã¼øXç Yçã[ý* aç[ýWýçX! aáøÝSïTöç [ýç YçYãEõ åGçYX åÌ[ýãFç Xç, =wøãÌ[ýçwøÌ[ý [ý׈ùÛTö c÷ãÌ^ %×Tö aüøÌ[ý åTöç]çãEõ %WýfYçãTöÌ[ý »JôÌ[ýã] ×XãÌ^ ^çã[ý*

%Ü™öãÌ[ý ^ç åGçYX EõÌ[ýã[ý, Töçc÷O [ýÊ׈ù Yçã[ý* \öç[ý]ÇFÝ UçEõãTö æ»Jôrôç EõÌ[ý - Y×TöTö c÷ã[ý Xç [ýÌ[ýe %GÐaÌ[ý c÷ãTö UçEõã[ý*

Y×TöTöãEõ =ˆùçãÌ[ýÌ[ý EõUç £XçC, %ç`ç VçC, »K÷ã_ [ýã_ åEõì`ã_ TöçÌ[ý =~Ì^ãX açc÷ç^î EõÌ[ý, açc÷a VçC ×EõÜ™Çö =¬KÊ÷…_ c÷ãTö ×VC Xç*


YÇSî

^çc÷ç Eõ×Ì[ýã_ %×Ø™ö±¼öãEõ Ì[ýlùç EõÌ[ýç c÷Ì^ Töçc÷çc÷O YÇSî*

^çãTö ]çXÇb %ãXîÌ[ý [ýgç»Jôç-[ýçQÍöçãEõ ×Xã¹Y×bTö Xç EõãÌ[ý ×XãLÌ[ý [ýgç»Jôç-[ýçQÍöçãEõ ae[ýÊ׈ùÌ[ý YãU »Jôç×_Tö EõãÌ[ý %XîãEõ ae[ýʈù EõãÌ[ý åTöçã_ Töçc÷O EõÌ[ýçc÷O c÷ä¬K÷ - YÒEÊõTö YÇSîEõ¶ö]ï!

^×V åTöç]çÌ[ý [ýgç»Jôç-[ýçQÍöçÌ[ý a¶‘öˆùÛXçÌ^ åTöç]çÌ[ý Y×Ì[ý»JôÌ^ C Yç×Ì[ýYç×`ŸïãEõÌ[ý [ýgç»Jôç-[ýçQÍöç å[ýäQÍöc÷O Xç =Pöã_ç Töçc÷ã_ TÇö×] ×X¸JôÌ^ YÇSî[ýçX XC - A»RôOç %×Tö ×X¸JôÌ^*

aTöî, VçX, VÌ^ç, ]çÌ^ç, åØoöc÷, \öç_[ýçaç YÒ\Êö×Tö TöUçEõ×UTö adEõ¶ö]ï - ^ç EõÌ[ýçÌ^ åTöç]çãEõ ae[ý׈ùÛTö EõãÌ[ý åTöç]çÌ[ý Yç×Ì[ýYç×`ŸïEõãEõ =~Töc÷O Xç EõÌ[ý_ ×Eõ¶‘öç B a[ý \öç_ EõçL åTöç]çÌ[ý C åTöç]çÌ[ý Yç×Ì[ýYç×`ŸïãEõÌ[ý [ýÊ×wøÌ[ý c÷OµùX LÇ×GãÌ^ åTöç]ç×VGãEõ %çÌ[ýC c÷ÝXTöãÌ[ýc÷O Y×Ì[ý»Jôç×_Tö EõÌ[ýãTö _çG_ - åam×_ åTöç]çÌ[ý YÇSîEõ¶ö]ï åTöç c÷Ì^c÷O×X [ýÌ[ýe YÇãSîÌ[ý ]ÇãFçãa %YEõ¶ö]ïc÷O c÷ãÌ^ä»K÷* %çVã`ïÌ[ý Ø‘öçUï C YÒ×TöœöçÌ[ý ]çYEõç×PöãTö ^ç EõÌ[ýã[ý å]ãYc÷O EõãÌ[ý å^C - \Çö_C EõÌ[ýã[ý Eõ], ¥³¥ C ×[ýW[ý×Ø™öC %çaã[ý Eõ]*


%çWýîç×űÁEõTöç

å^ \öç[ý C Eõ¶ö]ï ]çXÇbãEõ EõçÌ[ýS]ÇFÝ EõãÌ[ý åVÌ^ Töçc÷O %çWýîç×űÁEõTöç*

%ç±ÁçãEõ %×WýEõçÌ[ý EõãÌ[ý ^ç ×Eõ»KÇ÷ UçãEõ Töçc÷O - %WýîçÌ^ [ýç %çWýîç×űÁEõ %çÌ[ý åac÷O UçEõçm×_ãEõ %XÇWýç[ýX EõãÌ[ý yÔ]-EõçÌ[ýSãEõ YçÌ[ý&ã^ïî [ýçØ™ö[ýTöçÌ[ý ×\öTöÌ[ý ×VãÌ^ åLãX açUïEõ c÷CÌ^çÌ[ý åMgõçEõãEõc÷O - %çWýîç×űÁEõTöç [ý_ç å^ãTö YçãÌ[ý*

%ç[ýçÌ[ý ^ç ×Eõ»KÇ÷ãTö Y^ïî[ý×aTö c÷ãÌ^ ×XÌ^Tö G]Xa㶑öGÝ %Uïçd AEõ AEõ Ì[ýEõã] ×[ýEõ×`Tö c÷ãÌ^ [ý§ Ì[ýEõã]Ì[ý Y×Ì[ýS×TöãTö ×XÌ^Tö »Jôã_ä»K÷ A]XTöÌ[ý å^ EõÌ[ýS C EõçÌ[ýSawøç TöçãEõc÷O - %ç±Áç [ý_ç å^ãTö YçãÌ[ý*


]Ç×Nþ

]ãXÌ[ý a[[ýïYÒEõçÌ[ý গ্রন্থির (ae•õçÌ[ý [ýç [ýÊ×wøÌ[ý) a]çWýçX [ýç å]ç»JôX c÷c÷OÌ^ç AãEõ açUïEõ c÷CÌ^çc÷O - ]Ç×Nþ*

^FX åEõçX AEõ»RôOç %XÇÌ[ýçG åTöç]çÌ[ý a]Ø™ö [ýÊ×wøm×_ãEõ - ^çãTö TÇö×] %XÇÌ[ýçGç[ýˆù - TgöçÌ[ý Ø‘öçUïYÇ×rô C YÒ×TöœöçÌ[ý ×XÌ^Ü—öãS ×XÌ^×Ü—öTö c÷ãÌ^ AEõ»RôOç %»»RÇôO»RôO তৃপ্তি C a³VÝYXçÌ[ý a×c÷Tö AEõ]çy TgöçãTöc÷O açUïEõ c÷ãÌ^ [ýçØ™ö[ý \öçã[ý ×XÌ[ýÜ™öÌ[ýTöç _ç\ö EõãÌ[ýä»K÷ - ×PöEõ åLãXç TöFX åUãEõc÷O TÇö×] ]Ç×NþÌ[ý %×WýEõçÌ[ýÝ c÷ãÌ^»K÷*

åTöç]çÌ[ý [ýÊ×wøm×_ ^FX TöçãVÌ[ý Ì[ýe-A Ì[ý×IøãÌ^ åTöç]çãEõ åac÷O ]çXÇb EõÌ[ýçÌ[ý Ì[ýEõ] åUãEõ বঞ্চিত c÷ãÌ^ä»K÷ %çÌ[ý %çVã`ïÌ[ý Ø‘öçUï C YÒ×TöœöçÌ[ý %çYÒçS %XÇÌ[ýçGc÷O ^FX åTöç]çÌ[ý »Jô_Xç C »Jôç×c÷VçÌ[ý AEõ]çy ×XÌ^Ü™öç c÷ãÌ^ VñçÅ×QÍöãÌ^ä»K÷, TöFX ]Ç×Nþ åTöçeÌ[ý c÷Ü™öç]_Eõ[ýd - A»RôOç ×PöEõc÷O åLãXç*


×[ý`ŸçaHçTöEõTöç

åEõçX ×Eõ»K Ç %çL [ýÇãMõ×»K÷ %ç[ýçÌ[ý Eõç_ å[ýçMõç ^çÌ^ Xç, åcg÷Ì^ç_Ý c÷OTöîç×V [ýã_ `ÊGç_ åaãLç Xç - EõçÌ[ýS c÷OTöÌ[ý L³wÇøÌ[ýçC ^ç å[ýçãMõ Töç å\öçã_ Xç* Töçc÷O Ac÷O YÒEõçÌ[ý [ý_ç»RôOçc÷O VÇrô [ýç অস্থির [ýÇ׈ùÌ[ý Y×Ì[ý»JôçÌ^Eõ*

%çL =YEÊõTö c÷ãÌ^×»K÷ [ýã_ Eõç_ %ç[ýçÌ[ý Ø‘öçUïçµù c÷ãÌ^ %YEÊõTö c÷CÌ^çÌ[ý \öçX EõãÌ[ý %EÊõTöpûTöçãEõ åQöãEõ AãXç Xç* AÌ[ý »Jôçc÷OãTö c÷OTöËÌ[ýçã]ç %çÌ[ý ×Eõ %çä»K÷? ^çãEõ TöçãEõ ×Lpûçaç EõÌ[ý*

]ÉFïTöç Xç Uç×Eõã_ =YEÊõãTöÌ[ý EÇõdaçÌ^ =YEõçÌ[ýÝãEõ ×X׳VTö EõÌ[ýç ^çÌ^ Xç*

=YEõçÌ[ýÝ ^FX =YEÊõãTöÌ[ý ×XEõ»RôO ×[ýW[ýØ™ö c÷Ì^, TöFX ]É»RÍô %c÷e EÊõTöpûTöçÌ[ýÖY %Gï_ ভেঙ্গে V¶\ö-Eõ³RôOEõçEõÝSï ]ÊTÇöîYU =X½ÆNþ EõãÌ[ý*

%ç×`ÒãTöÌ[ý ×X³VçÌ^ ×^×X %ç`ÒÌ^ãEõ EÇõd×ad ×[ýã[ý»JôXç EõãÌ[ýX - ×[ý`ŸçaHçTöEõTöç TgöçÌ[ý Y¸Jôçd %XÇaÌ[ýS EõãÌ[ý*

å^ ]çXÇb মঙ্গল %Uïçd LÝ[ýX[ýÊ׈ùÌ[ý %ç»JôçÌ[ý, [ýî[ýc÷çÌ[ý C Eõ¶ö]ïãEõ åa[ýç C a]UïX Xç EõãÌ[ý unbiassed ভঙ্গী ×XãÌ^ ×XÌ[ýãYlùTöç %[ý_¶‘öX EõãÌ[ý ×Eõe[ýç %çYX YÒ×Töœöç, a+ÒVçÌ^ C ae•õçãÌ[ýÌ[ý åGgçQÍöç×] ×XãÌ^ মঙ্গলãEõ %[ýaçVGÐØ™ö C %çc÷Tö EõãÌ[ý, অমঙ্গলের [ýgç»Jôç-[ýçQÍöçãEõ TÇörô C YÇrô EõÌ[ýãTö ×VGËVçÌ[ýÝ VÌ^ç C Y»RÇôOTöçÌ[ý %c÷áøçãÌ[ý c÷ÝXTöçÌ[ý å]çaçãc÷[ýÝ [ýçc÷[ýçãEõ YÒTöîçFçX EõÌ[ýãTö YçãÌ[ý Xç - [ýÇ×MõC, TöçÌ[ý LX½c÷O Eõ_áøY×áø_ - åa ^Tö [ýQÍö±¼ö [ýç Wýç׶]ïEõTöçÌ[ý ভঙ্গী WýãÌ[ýc÷O UçEÇõEõ Xç åEõX, TöçÌ[ý [ýça %×Tö VÇ[[ýï_ C XÝ»JÇô ]ãX C %Wýç׶]ïEõTöçÌ^* ×[ýXÌ^a]×XŸTö %[ýãc÷_çÌ[ý %Ü™öãÌ[ý åTöç]çÌ[ý aTöEïõ XLÌ[ýãEõ TöçÌ[ý Yçc÷çÌ[ýç c÷ãTö ×XÌ[ýØ™ö Eõ×Ì[ýC Xç*

TÇö×] LçX Xçc÷O [ýç [ýÇ×MõãTö YçÌ[ý Xçc÷O A]XTöÌ[ý åTöç]çÌ[ý %çVã`ïÌ[ý åEõçX EõçL [ýç EõUçÌ[ý ]³V [ýç ×[ýÌ[ýÓˆù a]çã_ç»JôXç L]çãÌ^d å_çEõLãXÌ[ý a]ãlù - A]X ×Eõ [ýÇ×Mõ[ýçÌ[ý LXîC - ×Eõ»KÇ÷ãTöc÷O Eõ×Ì[ýãTö ^çc÷OC Xç* Eõ×Ì[ýã_ Töçc÷ç åTöç]çÌ[ý YÒ×Tö Yç×Ì[ýYç×`ŸïãEõ XçXçÌ[ýEõã] »Jôç[ýçc÷OÌ^ç ×GÌ^ç åTöç]çÌ[ý C åTöç]çÌ[ý %çVã`ïÌ[ý A]XTöÌ[ý ]³V [ýç ×[ýÌ[ýÓˆù %^Uç %XîçÌ^ ]Tö[ýçã[ýÌ[ý aÊ×rô Eõ×Ì[ýã[ý ^çc÷çãTö %Y[ýçV C %Y^ã`Ì[ý [ýçØ™ö[ý aeHçãTö %çV`ï a×c÷Tö åTöç]çÌ[ý দুস্থ, %[ýaçVGÐØ™ö aeHçTö-×Xc÷Tö c÷c÷OãTö AEõ»RÇôOC ×[ý_¶‘ö c÷c÷OãTö XçC YçãÌ[ý*

%çÌ[ý `Tö æ»JôrôçÌ^C TöFX Töçc÷çÌ[ý ×XÌ[ýçEõÌ[ýS EõÌ[ýçÌ[ý %[ýaÌ[ýC Uç×Eõã[ý Xç - _çF \öç_ Eõ×Ì[ýÌ^çC c÷Ì^Tö ×[ýXçãVçãb %[[ýïç»JôÝãXÌ[ý ]Tö %çV`ï a×c÷Tö åTöç]çÌ[ý, Ac÷O å[ýEÇõ×[ýÌ[ý VÌ[ýÓS, B %”[ýÇ׈ù Yç×Ì[ýYç×`ŸïãEõÌ[ý c÷çãTö ×[ýW[ý×Ø™öãTö ×Xã¹Y×bTö c÷c÷OÌ^ç c÷TöçÌ^Ç c÷CÌ^ç »K÷çQÍöç c÷Ì^Tö %Xî åEõçX =YçÌ^c÷O Uç×Eõã[ý Xç*

aç[ýWýçX c÷c÷OC - A]XTöÌ[ý åEõc÷ Eõ×Ì[ýãTö åGã_C Töçc÷çãEõ ×[ýXç %çãYçb-Ì[ýZõçÌ^ TödEõçã_c÷O YÒ×TöãÌ[ýçWý Eõ×Ì[ýCc÷O* [ýÌ[ýe TöçãTö %ãXEõTöçc÷O åÌ[ýc÷çc÷O Yçc÷OãTö YçÌ[ý*

^FXc÷O åEõc÷ åTöç]çÌ[ý Eõçä»K÷ åTöç]çÌ[ý %çV`ï, Wý¶]ï [ýç TöVÐÖY মাঙ্গল্য åEõçX ×Eõ»»KÇ÷Ì[ý ×X³Vç [ýç %Y[ýçV Eõ×Ì[ý[ýçÌ[ý aÇã^çG [ýç %[ýaÌ[ý Yçc÷OÌ^çä»K÷ [ýç %Y[ýçV Eõ×Ì[ýãTöä»K÷ - ×PöEõ [ýÇ×MõC, Ac÷O ×X³Vç, %Y[ýçV, %Y^ã`Ì[ý =YEõÌ[ýS - ^çãTö åam×_ åYçbS åYãTö YçãÌ[ý - Töç åTöç]çÌ[ý %Ü™öÌ[ý, åTöç]çÌ[ý c÷ç[ý\öç[ý c÷OTöîç×VãTöc÷O YÒEÊõrô\öçã[ý _Çhõç×Ì^Tö %çä»K÷* AEõ»RôOç adpûçX, =VçÌ[ýTöç [ýç èzõ×[ýEõ ×[ý»JôçÌ[ýa+~ ×[ý`ŸäYÒã]Ì[ý åHç]Ë»RôOçÌ^ åTöç]çÌ[ý åac÷O Töçc÷ç±¼ö-c÷O LŸ_Ë LŸ_Ë Eõ×Ì[ýãTöä»K÷ - %çÌ[ý B %çEõbïãSc÷O åTöç]çÌ[ý Yç×Ì[ýYç×`ŸïEõ ]Ç„ù å[ýEÇõ[ýTöçÌ^ %ä»Rô_ %]XTöÌ[ý c÷c÷OÌ^ç åTöç]çÌ[ý a¶]ÇãF VñçQÍöçc÷O_* aç[ýWýçX c÷C, å`çWýÌ[ýçC, %çãYçb-Ì[ýZõç c÷c÷OãTö ×[ýÌ[ýTö UçEõ - %çV`ïYÒçSTöçÌ^ %çYÒçS\öçã[ý TödØ‘öçUï C YÒ×TöœöçY~ c÷c÷OÌ^ç =àöç×aTö ]Ç„ù %çEõbïãS YÒ×Tö YÒãTöîEõãEõ =¥Çˆù Eõ×Ì[ýÌ^ç åTöç_ - açUïEõ c÷c÷Oã[ý C açUïEõ Eõ×Ì[ýãTö Yç×Ì[ýã[ý*


%EÊõTöpûTöç

%EÊõTöpûTöç ]çãXc÷O c÷ä¬K÷ - EõFXC åEõ= ^×V åTöç]çÌ[ý ATö»RÇôOEÇõC \öç_ EõãÌ[ý UçãEõ ^çãTö TÇö×] [ýgç»Jôç [ýçQÍöçÌ[ý YÒG×TöÌ[ý YãUÌ[ý ×VGVçÌ[ýÝ åUãEõ å[ýgä»Jô সুস্থ C স্বস্থ c÷ãÌ^ YÇ×rô_ç\ö EõãÌ[ý»K÷ - Töç \Çöã_ ×GãÌ^ %Ø‘öÝEõçÌ[ý EõãÌ[ý åac÷O =YEõçÌ[ýÝÌ[ý YÒ×Tö TöçÌ[ý [ýgç»Jôç-[ýçQÍöçÌ[ý YÒG×TöÌ[ý LXî åTöç]çÌ[ý ^ç EõÌ[ýç =×»JôTö ×»K÷_ Töç Xç EõÌ[ýç* %çÌ[ý AÌ[ý ]çãXc÷O c÷ä¬K÷ åTöç]çÌ[ý YÇ×rôÌ[ý LXî VÇ×XÌ^çÌ^ åTöç]çÌ[ý YÒãÌ^çLXYÉÌ[ýEõ aYç×Ì[ýYç×`ŸïEõ TöçãEõ c÷ç×Ì[ýãÌ^ åZõ_ç - åTöç]çÌ[ý LÝ[ýX C [ýˆùÛãXÌ[ý YãU åYçbS, YÇ×rô C TÇö×rôãEõ å_çEõaçãX åZõã_ åVCÌ^ç*

Töçc÷O [ý_×»K÷, FÇ[ý aç[ýWýçX - åTöç]çÌ[ý LÝ[ýX»Jô_XçÌ^ å^X åEõçUçC %EÊõTöpû Xç c÷ãTö c÷Ì^ - FÇ[ý XLÌ[ý åÌ[ýãFç*

^×V åTöç]çÌ[ý EõFXC A]XTöÌ[ý অবস্থা Hä»RôO - ×[ýÌ[ýÓˆù VÇLãXÌ[ý Eõçä»K÷c÷O åTöç]çÌ[ý EÊõTöpû UçEõç =×»JôTö %U»Jô åEõçX ×VãEõ TÇö×] å^çG ×Vã_ [ýç ac÷çXÇ\Çö×Tö åVFçc÷Oã_ %ãXîÌ[ý lù×Tö c÷CÌ^ç %[ý`î¶\ööç[ýÝ - VÇLãXÌ[ý ×\öTöÌ[ý ×^×X åTöç]çÌ[ý Eõçä»K÷ YÒWýçX TÇö×] TöçãEõ %[ý_¶‘öX EõãÌ[ý %ãXîÌ[ý Eõçä»K÷ åbãÌ^ ^Ç×Nþ, ]Tö, ]Ý]çeaç C %çã[ýVãX TöçãEõ ×XÌ[ýÜ™ö EõãÌ[ý ×]_ H»RôOçc÷OãTö æ»Jôrôç Eõ×Ì[ýC*

^×V åVF, TöçC ×Eõ»KÇ÷ãTöc÷O H×»RôOÌ^ç =×Pö_ Xç, TÇö×] Y×Ì[ý›õçÌ[ý, ac÷L C ×[ýXÝTö\öçã[ý [ýÇMõçc÷OÌ^ç ×VC, TÇö×] ×Eõ»KÇ÷ãTöc÷O %XîãEõ Y×Ì[ýTöîçG Eõ×Ì[ýãTö Yç×Ì[ýã[ý Xç - TöçãEõ Y×Ì[ýTöîçG EõÌ[ýç ]çãXc÷O åTöç]çÌ[ý LÝ[ýX C [ýÊ׈ùãEõ Y×Ì[ýTöîçG EõÌ[ýç* এমতস্থলে åTöç]çãEõ %EÊõTöpûTöçÌ[ý åVçãb VÇrô åTöç c÷c÷OãTö c÷c÷Oã[ýc÷O Xç [ýÌ[ýe Töçc÷ç c÷c÷OãTö ^×V ×[ý³VÇ]çyC ×[ýÌ[ýTö c÷C, XîçÌ^ C [ýµÇù-%çã[ýrôXÝ %EÊõTöpûTöç åTöç]çÌ[ý »Jô×Ì[ýyãEõ XçÌ[ýEõÝLHXî =VçÌ[ýTöçÌ^ ×XÌ[ýH ×XÌ[ýTö Eõ×Ì[ýÌ^ç TÇö×_ã[ý*

TÇö×] åTöç]çÌ[ý %çVã`ïÌ[ý Ø‘öçUï C YÒ×TöœöçãEõ Ø‘öçUï EõãÌ[ý, åTöç]çÌ[ý LÝ[ýX, »Jô×Ì[ýy C »Jô_XçãEõ åac÷O =ã¥çWýXçÌ^ ×XÌ^×Ü—öTö EõãÌ[ýc÷O »Jô_ãTö UçEõ* ^çãVÌ[ý ×VãÌ^ åTöç]çÌ[ý B Ø‘öçUï C YÒ×Töœöç YÇ×rô åYãÌ^ä»K÷ - TöçãVÌ[ýc÷O Eõçä»K÷ EÊõTöpû c÷C - LÝ[ýãX åTöç]çÌ[ý %çV`ï C TöVXÇEÉõ_ [ýîçYçÌ[ý »K÷çQÍöç ×XãLÌ[ý LXî EÊõTöpûTöç YÒEõçã`Ì[ý ×Eõ»KÇ÷c÷O Uç×Eõã[ý Xç* %TöA[ý åEõçUçC EÊõTöH C ×[ý`ŸçaHçTöEõ c÷c÷OãTö c÷c÷Oã[ý Xç*

%EÊõTöpûTöçc÷O ×»JôÌ[ý×VXc÷O EÊõTöHÂTöç C ×[ý`ŸçaHçTöEõTöçãEõ ×X]Ü—öS EõãÌ[ý* Ac÷O ×TöXc÷O - ×[ýã`bTöf EÊõTöpûTöç C ×[ý`ŸçaHçTöEõTöç - ^ç Xç×Eõ ×XãLÌ[ý Ø‘öçUï×a׈ùÌ[ý LXî å^ %ç]çãEõ açc÷çã^î, TöçÌ[ý EÊõTöEõã¶ö]ï, YÇrô Eõ×Ì[ýÌ^ç åYçbãS [ý׈ùÛTö Eõ×Ì[ýÌ^ç TÇö×_Ì^çä»K÷ - Töç ^Tö»»RÇôOEÇõc÷O åc÷çEõ Xç åEõX - TöçÌ[ý a[[ýïXçã` =YEõçÌ[ýÝÌ[ý LÝ[ýX[ýÊ׈ùãEõ c÷XX Eõ×Ì[ýÌ^ç ×X]Eõc÷çÌ[ýç]Ý Ø‘öçãUï [ýÊ×wøYÒçS ×XãLãEõ TöçÌ[ý a+ãV YÇrô a+V`ç_Ý EõãÌ[ý åTöçã_ [ýç TÇö_ãTö æ»Jôrôç EõãÌ[ý - åac÷O c÷ä¬K÷ A]X YçY ^çÌ[ý YÒçÌ^׸Jôwø %ç^ïî×XVçãX YçCÌ^ç Eõ×PöX*

Ac÷O EÊõTöHÂTöç C ×[ý`ŸçaHçTöEõTöçãEõ å^ [ýç ^çÌ[ýç YÒ`ÒÌ^ C åYçbSYÇrô EõãÌ[ý - TöçÌ[ýç AãVÌ[ý »Jôçc÷OãTöC %çãÌ[ýç YçYÝ* EÊõTöH C ×[ý`ŸçaHçTöEõ %ãXEõ»RôOç %ãXEõ a]ãÌ^c÷O ×XãLc÷O a[[ýïXçã` aç[ýçQÍö c÷Ì^ - %çÌ[ý Ac÷O YÒ`ÒÌ^Ý C YÇ×rôYÒVçTöçÌ[ýç [ýî×rôa]×rôÌ[ý Wý¶ö]ï C Lç×TöÌ[ý ×»JôÌ[ý×VXc÷O a[[ýïXç` EõãÌ[ý UçãEõ*

AÌ[ýç açWýçÌ[ýSTöf VÇ[[ýïã_Ì[ý açc÷ç^îEõçÌ[ýÝ =VçÌ[ý ]ÇãFça YãÌ[ý Yç×Ì[ýYç×`ŸïEõãEõ XçXç EõUçÌ[ý \öçãS \Çö×_ãÌ^, å_ç\ö åV×FãÌ^, ×[ýYãU »Jôç×_ãÌ^, a[[ýïXçã` a]ç×c÷Tö EõãÌ[ý UçãEõ* AÌ[ýç Gç »RôçEõç åVCÌ^ç ]ÊTÇöîÌ[ý %çQÍöEõç×Pö - AãVÌ[ý EÇõ×»RôO_ =VçÌ[ý »JôlÇù åUãEõ ×XãLÌ[ý ^×V \öç_c÷O »JôçC Töã[ý aç[ýWýçX åUãEõç!


a~îça

%çVã`ï ]X a]îEËõYÒEõçãÌ[ý XîØ™ö EõÌ[ýçÌ[ý Xç] - a~îça* %çÌ[ý ^FXc÷O ]çXÇãbÌ[ý ]X %]XTöÌ[ý %çVã`ï a[[ýïãTöç\öçã[ý %çYÒçS c÷ãÌ^ CäPö, TöFXc÷O TöçÌ[ý EõUç, EõçL C »Jô_Xç %çVã`ïÌ[ý Ø‘öçUï C YÒ×TöœöçÌ[ý Ø‘öçãUï =VËVç] »Jô_XçÌ^ TgöçÌ[ýc÷O c÷O¬K÷ç C »Jôç×c÷VçãEõ [ýçØ™ö[ý Y×Ì[ýYÉÌ[ýãS Y×Ì[ýSTö EõÌ[ýãTö %ZÇõÌ[ýÜ™ö =X½çVXçÌ^ LÝ[ýXÝÌ^ c÷ãTö UçãEõ*
%çÌ[ý Ac÷O-c÷O c÷ä¬K÷ a~îçaÝÌ[ý YÒEÊõTö YÒEÊõ×Tö* åTöç]çÌ[ý ]ãXÌ[ý a~îça åc÷çEõ - a~îçaÝ åaãL ×]»K÷ç×]×»K÷ [ý§Ì[ýÖYÝ c÷ãÌ^ [ýãaç Xç*


×[ý»JôçÌ[ý C ^Ç×Nþ

å^ TÇö_Xç %Ü™ö×Xï×c÷Tö EõçÌ[ýSãEõ ZÇõ»RôOçc÷OÌ^ç åTöçã_ Töçc÷çc÷O - YÒEÊõTö ×[ý»JôçÌ[ý*

åEõçX [ýºwÇøãEõ _lùî Ì[ýç×FÌ^ç Töçc÷çÌ[ý Ø‘öÌ[ýÖY ×XãVÛ`Eõ ×[ýä`ÀbSc÷O - ^Ç×Nþ*


aaÝ] %aÝ]

^çc÷ç WýçÌ[ýSç Eõ×Ì[ýãTö ]ãXÌ[ý ×XL±¼ö %lÇù| UçãEõ Töçc÷çc÷O - aaÝ]*

^çc÷ç WýçÌ[ýSç Eõ×Ì[ýãTö ×GÌ^ç ]X ×XL±¼ö c÷çÌ[ýçc÷OÌ^ç åZõã_ Töçc÷çc÷O - %XÜ™ö [ýç %aÝ]*


@×b

[ýØ™öÇø×[ýbÌ^Eõ a]îGËV`ïX ¥çÌ[ýç TöX½XãX aáø”×[ýE ”ç±ÁEõ ]ãXÌ[ý ×X[ýÊ×wø ^çc÷çãVÌ[ý c÷c÷OÌ^çä»K÷ Tgöçc÷çÌ[ýçc÷O - @×b*

Töçc÷O @×b ]çãXc÷O c÷ä¬K÷ VÐrôçYÇÌ[ýÓb* %çVã`ïÌ[ý Ø‘öçUï C YÒ×TöœöçÌ^ %XÇÌ[ýçGÝ c÷ãÌ^ ]çXÇb ^FXc÷O LGãTöÌ[ý YÒ×Tö é[ý×`rôîãEõ ×XÌ^Ü—öS, aç]taî C a]çWýçXãEõ _c÷OÌ^ç ×[ýä`Àb C ×[ý»JôçãÌ[ýÌ[ý a×c÷Tö %çVã`ïÌ[ý Ø‘öçUï C YÒ×TöœöçãEõ YÇrô C TÇö¹»RôOö EõÌ[ýçÌ[ý %XÇEÉõ_ %XÇÌ[ýçãG a[ým×_ãEõ YÒTöîlù EõãÌ[ý YÌ[ý] AEõã±¼ö =YXÝTö c÷Ì^ TöFXc÷O Töçc÷çãEõ @×b [ý_ç ^çÌ^*

Ac÷O @×bc÷O c÷ä¬K÷X %ç^ïîEÊõ×rôÌ[ý YÒWýçX XçÌ^Eõ C ×`lùEõ - Töçc÷O TgöçÌ[ýçc÷O mÌ[ýÓ [ýç %ç»Jôç^ïî*

%çYÒçS %çV`ïçXÇÌ[ýçãG ×»JôÜ™öç C EõÌ[ýçÌ[ý ×\öTöÌ[ý ×VãÌ^ YÒTöîlù pûçãX [ýçØ™ö[ý %×\ö[ýî×NþãTö Y^ïî[ý×aTö, WýÝ C å]Wýça+~ YÒ×Tö-YÒãTöîEõãEõ %ç±Á[ýd å[ýçWýEõçÌ[ýÝ Ac÷O @×bÌ[ýçc÷O ×»K÷ã_X å[ýV [ýç pûçãXÌ[ý åLîç×Töf, [ýç»JôEõ C YÒTöÝEõ* a`Òˆù ×[ýXÌ^ç[ýXTö \ö×Nþ, åa[ýç C YÉLçÌ[ý a×c÷Tö AgãVÌ[ý %XÇaÌ[ýãSc÷O ]çXÇb AgãVÌ[ý %Ü™ö×Xï×c÷Tö LçXç C å[ýçWý _ç\ö EõãÌ[ý %YçÌ[ý açUïEõTöçÌ^ WýXî C açUïEõ c÷ãÌ^ =PöãTö YçãÌ[ý*

Töçc÷O @×b [ýçV ×VãÌ^ ^çÌ[ýç @×b-[ýçãVÌ[ý =YçaXç EõãÌ[ý, TöçãVÌ[ý %×WýG]î ^ç ×Eõ»KÇ÷ pûçX %µù Tö]açãEõc÷O açUïEõ EõãÌ[ý åTöçã_*


]çXÇãbÌ[ý \öG[ýçXË

\öG[ýçXãEõ LçXç ]çãXc÷O - a]Ø™ö»RôOçãEõ [ýÇMõç [ýç LçXç* ^gçc÷çãTö a[[ýïØ‘ö ×[ýEõçc÷OÌ^ç ×VÌ^ç»K÷ ×Tö×Xc÷O åTöç]çÌ[ý \öG[ýçXË %çÌ[ý ×Tö×Xc÷O åTöç]çÌ[ý YÌ[ý]mÌ[ýÓ*